Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • ÇADIRŞƏB

  Bax: çadirşəb.

  Tam oxu »
 • ÇADİRŞƏB FARS

  Çarşab sözünün əsli. Prof. B.Əhmədov “Etimologiya lüğəti”ndə çarşab sözünün çadır və şəb sözlərindən əmələ gəldiyini, “gecə çadırı”, “qara çadır” məna

  Tam oxu »
 • ÇAĞALMAQ

  Çağ olmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yedilər, içdilər, keflər kökəldi, damaqlar çağaldı, inciklik yaddan çıxdı

  Tam oxu »
 • ÇAĞNAM-ÇAĞNAM

  Çağlayaraq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÇAH FARS

  Quyu, çuxur, çala. Başına döndüyüm gözəllər xanı, Salıblar dərmansız azara məni, Yusiftək düşmüşəm Misrin çahinə, Satmağa göndərir bazara məni

  Tam oxu »
 • ÇAHAR FARS

  Dörd. Hər dağlardan uca Nuhun dağıdı, Çahar ətraf tamam cənnət bağıdı...                                                  (“Novruz”)                  

  Tam oxu »
 • ÇAHARGUŞƏ FARS

  Dörd tərəf, bütün dünya. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, mən də varam, Olmaz qənimə yalvaram, Çaharguşə cümlə alam, Sənə qurban mallar, Eyv

  Tam oxu »
 • ÇAXÇAX

  Qapını döymək üçün dəmir toxmaqdan ibarət alət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Şəyird iri çaxçaxlı qapını göstərib dedi

  Tam oxu »
 • ÇAXIŞMAQ

  Çaxmaq sözünün qarşılıq-birgəlik növü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Pəncərədən mayıl-mayıl baxışdı, At oxların şirin cana çaxışdı, Göndərdiyin namə

  Tam oxu »
 • ÇAXMAQ

  Odlu silahda zərb mexanizminin hissəsi; yay. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Tüfəngçi çaxmağın çaxar, Ləkə kəc qayıdan baxar

  Tam oxu »
 • ÇAXNA-VAXNA

  Qarışıqlıq, çaxnaşma, şübhə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Baxdı ki, bu sözdən qızların arasına çaxna-vaxna düşüb, odu ki, tez dedi

  Tam oxu »
 • ÇAK ETMƏK

  Yırtmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÇAKƏR

  Qul, bəndə, nökər. Cümlə sana çakər ola, könlüm səni istər.                                                              (”Novruz”)

  Tam oxu »
 • ÇAQMAQ1

  Çaxmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası) Çaxmaqdaşı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÇAQMAQLU

  Çaxmaqlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÇAL

  Xoruz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÇAL-ÇARPAZ FARS

  Çarpaz şəklində, xaçvari, çataq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qeyzə gəlib hərdən nərə vuranda, Dəlilər qol-qola bağlayan mənəm, Qılınc çəkib mərd mey

  Tam oxu »
 • ÇAL-QARA

  Ala-bula; ab. çal; ağlı-qaralı saqqal, ikirəngli mənasında. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÇALIMLU

  Lovğa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÇALIN-ÇARPAZ

  Bax: çal-çarpaz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÇALIŞ

  Zərbə, vuruş, döyüş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÇALMABAŞ

  Çalmalı, başı çalmalı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Osmanlı dedi: – Ay çalmabaş, adını eşitmişdim, amma üzünü görməmişdim

  Tam oxu »
 • ÇALMAQ

  1. Oğurlamaq, xəlvəti götürmək. 2. Döymək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sürüsündən quzu qapdım, uladım, Kəllə kəsdim, igid qanı yaladım, Çaldım, ça

  Tam oxu »
 • ÇAMXAMA

  Bax: çamxana. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÇAMXANA

  fars. çəm – naz, xəm- əyri, əyilmiş, bükülmüş, qıvrım Naz, qəmzə, əzilib-büzülmə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir qarıya qonaq oldum, Nə yaman çamxa

  Tam oxu »
 • ÇANAQ

  İçi oyulmaqla ağacdan hazırlanan qab. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qərəz, çoban çanağı əlinə alıb bir neçə qoyunu sağdı, elə ki çanaq süd ilə doldu,

  Tam oxu »
 • ÇAP-ÇAP

  Şap-şap. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÇAPAR GETMƏK

  Tez, sürətlə getmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÇAPAR VARMAQ

  Tez çatmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÇAPDIRMAQ1

  Atı çapmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası) Talan etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÇAPILMAQ

  Talanmaq, soyulmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hoydu dəlilərim, hoydu oğullar, Hardasa Düratım tapılsın gərək!

  Tam oxu »
 • ÇAPQIN

  Soyğunçuluq məqsədilə silahlı basqın, çapovulçuluq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Genə görəsən haraya çapqına gediblər

  Tam oxu »
 • ÇAPQUN

  Dördnala çapma. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÇAPMAQ

  Talamaq, soymaq, çapıb-talamaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çaldım, çapdım, çox sövdəgər taladım, Bazırganda arzumanım qalmadı

  Tam oxu »
 • ÇAPOLÇU

  Çapqınçı, soyğunçu, qarətçi, quldur. Ay cavan, bil, agah ol. Çapolçu Kəlləgöz pəhləvan mənim gözəlliyimə aşiq olub, atamdan istədi

  Tam oxu »
 • ÇAPOVULÇU

  Bax: çapolçu.

  Tam oxu »
 • ÇAR FARS

  Çahar sözünün təhrif olunmuş şəklidir, “dörd” deməkdir. Dastanlarda hər iki formada: həm çar, həm çahar kimi işlənir

  Tam oxu »
 • ÇAR FARS

  Çahar sözünün təhrif olunmuş şəklidir, “dörd” deməkdir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanlarda hər iki formada: həm çar, həm çahar kimi işlənir

  Tam oxu »
 • ÇAR İQLİM

  Dünyanın dörd tərəfi nəzərdə tutulur. Sizə qurban olum, gedən elçilər, Yerini cananın bilib tez gəlin

  Tam oxu »
 • ÇAR-NAÇAR FARS

  Əlacsız, istər-istəməz, məcburən, zorla. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Odu ki, çar-naçar bir kəcavə bəzətdirdi

  Tam oxu »
 • ÇARĞAT

  Bax: çarqat. Pəri xanımın genə ürəyi durmayıb, yendi Tapdığın yanına, başından ipək çarğatı açıb, onun başını sarıdı, götürdü otağa, bir həkim çağırıb

  Tam oxu »
 • ÇARX

  Göy, səma və dünya, kainat mənasında da işlənir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÇARX ALTINDA

  Bütün dünyada. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bu atın tayı-bərabəri çarx altında tapılmaz. (“Alı kişi”)

  Tam oxu »
 • ÇARIQ

  Aşılanmış göndən tikilən kəndli ayaqqabısı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) O necə deyərlər, çəkdi çarığının dabanını, qırdı yerin damarını, günə bir mə

  Tam oxu »
 • ÇARQAĞI

  Qarovul; qabaqcıl əsgər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÇARQAT

  Böyük baş yaylığı. Ara ipəyi dördqat ipək telindən ibarət olduğu üçün çarqat (çahar qat) adlanır. Nigar xanım o saat Pəri xanımın çarqatına bircə qırn

  Tam oxu »
 • ÇARPIŞDIRMAQ

  Bir-birinə qarışdırmaq, aranı vuruşdurmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÇARPMAQ

  Qəsb etmək, talan etmək, qarət etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ÇARŞAB

  Bax: çarşov. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÇARŞI FARS

  Qapalı bazar. Qurbanidi mənim adım, Mövlamdan aldım muradım. Sinəndi çarşım, bazarım, Şəkərə, nabata gəldim

  Tam oxu »