Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • ILDIRIM

  İldırım. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ILDIZ

  Ulduz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ILXI

  Bax: ilxı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası) 

  Tam oxu »
 • IRAQ

  Bax: iraq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • IRMAQ

  Axar su, dənizə tökülən axar su, çay. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ISIRMAQ

  Dişləmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • ISMARLAMAQ

  Əmanət vermək, tapşırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • IŞIQ

  Dəmir başlıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İBRƏT

  1. Ehtiyat ediləcək şey. 2. Əcaib, qəribə şey. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İCABƏT ƏRƏB

  Qəbul edilmə, yerinə yetmə. Halal-hümmət eyləyin, Misir əhli, Bəlkə, icabətə çatdı dualar.     (“Şahzadə Seyfəlmülük və Bədiəlcamal”)

  Tam oxu »
 • İCTİNAB ETMƏK

  Çəkinmək, saqınmaq, uzaq durmaq.

  Tam oxu »
 • İCTİNAB ƏRƏB

  Çəkinmə, saqınma, uzaqlaşma, uzaq durma. Kim mənim cəngimə etsə ictinab, Ruzigarı siyah tirə tar olar

  Tam oxu »
 • İCTİNAB QILMAQ

  Bax: ictinab etmək.

  Tam oxu »
 • İÇƏRÜ

  İçəri. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İÇƏT

  İçəcək şey, içiləcək şey, su. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İÇÜN

  Üçün. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İÇÜRMƏK

  İçirmək, sərxoş etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İDÜGİ

  Olduğu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İFÇİN

  1. Möhkəm, yaxşı, səliqəli. 2. Tamam, bütün. 3. Bir ifçin – 4 naldır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Elə ki Rövşən Qıratı, Düratı ifçin yəhərləyib, at

  Tam oxu »
 • İĞRAR

  Bax: iqrar. Ziyad xan dedi: – Oğlum, bu gün səbir elə, sabah keşişin qoyduğu iğrar tamamdı, yığışıb birlikdə gedərik sənin butavu gətirməyə

  Tam oxu »
 • İĞRAR

    Bax: iqrar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sarığın əgri saranlar, Sabah bundan iğrar olur. Sarığı başdan gedincək, Dağılır, tarımar olur

  Tam oxu »
 • İXLAS ƏRƏB

  Səmimi, sadiq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xalis sözü ilə flektivlik baxımından qohumdur.  İxlas dost dünyada dostuna küsməz, Nə qədər incisə meylin

  Tam oxu »
 • İXTİLAT ƏRƏB

  Oturub-durma, görüşüb əlaqə saxlama, qaynayıb-qarışma; söhbət. Bir gün meşə heyvanları – şir, pələng, ayı, tülkü, dovşan, bütün quşlar Məcnunun ətrafı

  Tam oxu »
 • İXTİLAT ƏRƏB

  Oturub-durma, görüşüb əlaqə saxlama, qaynayıb-qarışma; söhbət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gəl qulaq as bu söhbətə! Bircə guş ver ixtilata! Sərim qu

  Tam oxu »
 • İXTİYAR ƏRƏB

  Qoca, yaşlı, pirani. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Vallahi, yaşımın bu ixtiyar vaxtında mən gecənin oğlan çağında keşikçiləri yuxuya verib, xotkar qız

  Tam oxu »
 • İXTİYARSIZ

  Qeyri-ixtiyari. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Elə bil ki, Kürdoğlunu ildırım vurdu. İxtiyarsız atı saxladı

  Tam oxu »
 • İQBAL ƏRƏB

  Bəxt, tale. Qəhrəman, iqbalın tərsə dolanmaz, İnsan var ki, ondan qəlbin bulanmaz, İnsan var, evində ələk bulunmaz, Dindirəndə beşdən-beşə danışar

  Tam oxu »
 • İQRAR ƏRƏB

  1. Təsdiq, etiraf, qəbul. 2. Qərar, qənaət, hökm. Ol cümə günündə, sübh namazında, Peyğəmbər o günü taci-sər oldu

  Tam oxu »
 • İQRAR ƏRƏB

  1. Təsdiq, etiraf, qəbul. 2. Qərar, qənaət, hökm. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir ah çəkdim ərşi-zəminə düşdü, Ələm oxu bir-birinə ötüşdü, Namə gəli

  Tam oxu »
 • İLDƏN

  Eldən öndə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İLDİRMƏK

  Sancmaq, dəlib keçirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İLEYDƏ

  İrəlidə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gəlin deyirəm nazlanır, Qız deyirəm xoruzlanır, Dalında qarpız gizlənir, İleydə buzxanası var

  Tam oxu »
 • İLƏM

  Bax: ilən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İLƏTMƏK

  Yetirmək, çatdırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İLƏYÜ

  Ön, qarşı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İLĞIMAQ

  Atla çapa-çapa hücum etmə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İLXI

  At sürüsü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Kəndləri, bağları, sürüləri, ilxıları, naxırları, o necə deyərlər, bircə donuzu əskik idi

  Tam oxu »
 • İLXIÇI

  İlxı çobanı, ilxıya baxan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) O zamanlar Mirzə Sərraf Türküstan şahı Sultan Muradın baş ilxıçısıydı

  Tam oxu »
 • İLİG

  İlik. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bəylərmizə dəmirdonlu deyərlər. Daim içimizdə ərlik işlənir. Qoç igidlər törər iligimizdən, Ğənim qabağında biri

  Tam oxu »
 • İLQAR

  ər. iqrar Söz vermə, əhd. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əyləşmişdim orda, söhbətin keçdi, Qalxdı könül quşu, dolu mey içdi; Telli xanım, sədan gəldi,

  Tam oxu »
 • İLQIÇI

  Bax: ilxıçı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İLLƏLLAH

  “Nədir bu çəkdiyim”, “yandım əlindən” mənasında işlədilir. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İLTİCA ƏRƏB

  Sığınma, pənah. Sidqi dürüst olan yetişər haca, Kimsə də kimsəyə etməz iltica.                                           (“Qurbani”)

  Tam oxu »
 • İMİRZƏ

  Bəy oğlu, bəy uşağı, bəyzadə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İMRAN DİLİ

  Gözəl nitq, gözəl danışıq. Tutilər avaz alır, O şirin imran dilindən. Ənkəbut tək şan asılıb Sənin o incə dilindən

  Tam oxu »
 • İMRAN DİLLİ

  Aşıq şeirində dilli-dilavər, gözəl nitqi, danışığı olan adam haqqında deyilir. Gəl sənə söyləyim igid nişanın, İgidlərdə namus, qeyrət, ar gərək

  Tam oxu »
 • İMRƏNCİ

  Arzu olunan şəxs və ya əşya, qibtə edilən kimsə və ya əşya. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İNAQ

  Ən yaxın adam. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İNAYƏT ƏRƏB

  Kömək, qayğı; yaxşılıq, mərhəmət, şəfqət; hüsn-rəğbət. Mənə inayət eləsin, Dərdə dərmandı bu gələn.                       (“Tahir və Zöhrə”)

  Tam oxu »
 • İNCAVARA

  Bax: incəvara. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »