Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • (Qəbələ) bir qulplu qab (həm suqabı kimi, həm də qatıq çalmaq üçün işlədilir). – Mahmud babası üçün kö:də qatıx gətirdi

  Tam oxu »
 • KÖBƏK

  (Biləsuvar) nəsil. – Bizim köbəkdəndi Əli

  Tam oxu »
 • KÖBƏR

  (Ağcabədi, Bərdə, Qax, Yevlax) dik yer. – Köbər yerə su çıxmaz (Ağcabədi)

  Tam oxu »
 • KÖÇƏ

  (Cəlilabad, Yardımlı, Masallı) qoyun salmaq üçün düzəldilmiş üstüaçıq yer. – İsdidü, qoyinnəri köçiyə sal; – Elə bildim qoyinnər köçədədi (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • KÖÇƏL

  I (Cəbrayıl, Cəlilabad, İmişli, Kürdəmir, Mingəçevir, Salyan, Zəngəzur, Zəngilan) xırmanda tamam döyülməyib əzilmiş halda qalan sünbül

  Tam oxu »
 • KÖÇƏRGİN

  (Şahbuz) köçəri. – Köçərgin yaylağa gedib-gələn adama deyirix’

  Tam oxu »
 • KÖÇKÖÇÜ

  (Borçalı) uşaq oyunu adı. – Uşaxlar köçköçü oynuyur

  Tam oxu »
 • KÖDƏX’

  (Culfa) qıt. – Çörəx’ gödəy oldu əkin gəlmədi:nə

  Tam oxu »
 • KÖDİYƏ

  ködiyə verməx’: (Meğri) qışlağı müvəqqəti olaraq qoyun sahiblərinə kirayəyə vermək. – Balecə həmmişə örişin ködiyə vereydi

  Tam oxu »
 • KÖƏR

  (Gədəbəy, Xanlar, Tovuz) iki və ya üçillik dişi keçi. – Ay uşax, o köəri qaytarın (Xanlar)

  Tam oxu »
 • KÖF

  (Cəlilabad) güc, qüvvə ◊ Köfdən düşməg – gücdən düşmək. – Xəssələnib mən də köfdən düşmişəm

  Tam oxu »
 • KÖĞÜŞ

  (Xanlar) əyri. –Bel sapına köğüş ağaş yaramaz

  Tam oxu »
 • KÖHLƏMAX

  (Şəki) ağacı kökündən çıxarmaq. – Qoruxdaki ağaşdəri divinnən köhliyif taxıl ehmax isdiyrıx

  Tam oxu »
 • KÖHLÜ-KÖMƏLƏX’Lİ

  (Şəki) yerlidibli, tamam, bütövlüklə

  Tam oxu »
 • KÖHLÜ-KÖMƏŞDİ

  (Ağdam, Mingəçevir) bax köhlü-kömələx’li. – Abas ağacı köhlü-köməşdi dartıf çıxartdı; – Onnar köhlüköməşdi köçüf gedəjəx’lər (Ağdam)

  Tam oxu »
 • KÖHÜL

  (Salyan) nohur. – Su bəndi oyub, ortasında köhül açıb

  Tam oxu »
 • KÖ:X’

  (Basarkeçər) yeməli bitki adı. – Kö:ğun yuxarısı da yi:lir, kökü də

  Tam oxu »
 • KÖX’LƏMƏX’

  (Gədəbəy) bax köhləmax. – Köx’ləməx’ lazımdı ağacı

  Tam oxu »
 • KÖ:JƏ

  (Yevlax) mis kasa, mis piyalə. – Kö:jədə qatıx yi:llər

  Tam oxu »
 • KÖK

  (Bakı, Xanlar, Qazax, Salyan) nəsil. – Olar bizim kökdəndi (Qazax) ◊ Kökünü qazmax (Gəncə) – nəslini kəsmək

  Tam oxu »
 • KÖKƏLƏNMƏX’

  (Gəncə) böyümək, dairəvi şəkildə böyümək (yaraya aiddir). – Üzündəki yara kökələnif

  Tam oxu »
 • KÖKƏNƏG

  (Salyan) qırğı cinsindən quş. – Kökənəg ət yiyən quşdı

  Tam oxu »
 • KÖKƏNƏM

  (Cəbrayıl) az, azacıq. – Dünən kökənəm yağış yağdı

  Tam oxu »
 • KÖKÜR

  I (Bolnisi, Cəbrayıl, Gədəbəy, Qazax, Mingəçevir, Şəmkir, Yevlax) kəfgir. – Kişi, bir kökür al gətir (Qazax) II kökür olmax: (Balakən, Borçalı, Hamaml

  Tam oxu »
 • KÖLBƏND

  (Oğuz) beşiyə qoyulan ortası deşik döşək. – Kölbəndi uşağın beşiyinə qoyullar

  Tam oxu »
 • KÖLƏ

  (İmişli, Kəlbəcər) bax kola. – Keçinin bıynızsızına kölə deyillər (İmişli)

  Tam oxu »
 • KÖLGƏLƏNƏCƏG

  (Bakı, Salyan) kölgəlik. – Kölgələnəcəg də yoxdu ki, oturub dincələsən (Bakı)

  Tam oxu »
 • KÖMBƏLƏNKÖZ

  (Gəncə, Mingəçevir) çox odlu, çox közlü. – Təndir kömbələnközdü (Gəncə)

  Tam oxu »
 • KÖMBƏSURƏT

  (Qazax) sifəti kök və qırmızı. – Dadaş kömbəsurət kişidi

  Tam oxu »
 • KÖMƏÇ

  (Qax) köhnə ayaqqabı

  Tam oxu »
 • KÖMƏNC

  (Gədəbəy) dilin arxası. – Dilimin köməncinnən yara çıxıf

  Tam oxu »
 • KÖMƏRƏ

  (Basarkeçər) baca. – Tüsdü kömərədən çıxır

  Tam oxu »
 • KÖMƏŞİMƏX’

  (Şəmkir) həvəsdən salmaq, soyutmaq. – Əlimi-ə:ğımı köməşidifsəη, qoyarsaηmı işdiyəm

  Tam oxu »
 • KÖMÜRDANNIĞ

  (Şamaxı) kömür saxlanılan yer. – Kömürdannığdan kömür qurtarıb

  Tam oxu »
 • KÖND

  (Kürdəmir, Salyan) 1. meyil, həvəs (Kürdəmir). – Bırda oturmağa köndim yoxdu 2. yön, istiqamət (Salyan)

  Tam oxu »
 • KÖNDALAN

  (Şamaxı) kobud. – Həsən yaman köndalandi

  Tam oxu »
 • KÖNDƏLƏN

  I (Tovuz) tərs, tərsinə. – Səni göröm köçün köndələn sürülsün, a bala II (Füzuli, Masallı, Şəmkir, Şuşa, Tovuz) 1

  Tam oxu »
 • KÖNDƏR

  (Zaqatala) bitki adı

  Tam oxu »
 • KÖ:NƏXİRİ

  (Quba) bir il dincə qoyulmuş yer. – Xır yerini bir il dincə quyaduğ, sura əkəduğ, bu yərə kö:nəxiri diyəduğ

  Tam oxu »
 • KÖNƏLGƏ

  I (İmişli, Tərtər) daldalanacaq. – Orda könəlgə düzəldillər ki, so:ğ olmasın (Tərtər); – Yağış yağer, bir könəlgə tapax (İmişli) II (Bərdə, Şuşa, Tərt

  Tam oxu »
 • KÖNƏZ

  (Saatlı) bax konaz. – O çox könəz adamdı

  Tam oxu »
 • KÖNTƏK

  (Balakən) bax kənto. – Nə köntək adamsan

  Tam oxu »
 • KÖNTÖ:-KÖNTÖ:

  (Bakı, Quba, Salyan) kobud-kobud. – Ziyafət hərdən bir köntö:- köntö: danışadu (Quba)

  Tam oxu »
 • KÖNTÖY

  (Tovuz, Salyan, Hamamlı) bax kənto. – Maηa nə köntöy baxırsaη, nə köntöy sözdər vurursaη (Tovuz); – Ə:, nə köntöy adamsan (Hamamlı)

  Tam oxu »
 • KÖNTÖY-KÖNTÖY

  (Bakı, Qazax, Tovuz) bax köntö:-köntö:. – A səni göröm köntölöy çıxasaη, bə maηa niyə elə köntöyköntöy baxırsaη (Tovuz); – Bösdü köntöyköntöy danışdun

  Tam oxu »
 • KÖPBƏCƏ

  (Basarkeçər, Qazax, Tovuz, Zaqatala) yumurta və ya südlə unun qarışığından bişirilmiş çörək. – Unnan murtdoyu yağda pişirerix’, olur köpbəcə (Tovuz);

  Tam oxu »
 • KÖPBƏCƏLİ

  (Qazax, Mingəçevir, Tovuz) üzünə yumurta yaxılmış çörək. – Büvüm yaxşı pişirer köpbəcəli əpbəyi (Qazax)

  Tam oxu »
 • KÖPDƏN DÜŞMƏK

  (Bakı, Salyan) sakitləşmək, susmaq. – Onı dingillədən pıldı, pılı əlinnən çıxannan so:ra köpdən düşəcəg (Salyan)

  Tam oxu »
 • KÖPƏLMƏK

  (Ağsu, Ucar) qocalmaq. – Kərim kişi, doğrudan da, köpəlip (Ucar)

  Tam oxu »
 • KÖPƏŞİMAX

  (Meğri) köpmək. – Heyvan bicə sa:tda yedi köpəşidi

  Tam oxu »