Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • MAQARƏ

  (Zaqatala) südlə undan bişirilmiş yemək

  Tam oxu »
 • MAQQAF

  (Oğuz) burğu. – Maqqafnan ağac da deşillər

  Tam oxu »
 • MAQQAL

  (Çənbərək) tonqal. – Novruz bayramında bir yekə maqqal yaxajam

  Tam oxu »
 • MAQQAN

  (Meğri) dinamit. – Əzəllər maqqan tapılmerdi, indi təzə mə:dəndə hey patdadellər

  Tam oxu »
 • MAQQI

  (Kürdəmir) maymaq. – Nə maqqı adamsan

  Tam oxu »
 • MAQQILIĞ

  (Kürdəmir) maymaqlıq. – Maqqılığınnan ağzı aralı qalıb

  Tam oxu »
 • MAQQULİ

  (Salyan) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • MALAĞA

  (İrəvan) çömçə

  Tam oxu »
 • MALAĞAN

  (Şərur) dəryaz. – Malağannan ot piçillər

  Tam oxu »
 • MALAX

  (Kəlbəcər) böyük; gen. – Sə:η paltarın uşağa malax durar

  Tam oxu »
 • MALAQARIŞAN

  (Qazax) biryaşar dana

  Tam oxu »
 • MALARA

  I (Böyük Qarakilsə) tövlədə hər bir mal üçün ayrılmış yer II (Hamamlı) damın uzununa qoyulmuş tir. – Əvvəl damın üsdə malaraları düzüllər, onun üsdən

  Tam oxu »
 • MALATA

  (Ağsu, Kürdəmir) xəmir mayası

  Tam oxu »
 • MALAVAN

  (Cəbrayıl, Cəlilabad, Füzuli, Kürdəmir, Lənkəran, Salyan) maldar; maldarlığı bacaran (adam). – Təriş kişi malavan adamdı (Salyan); – Mən əvvəldən hələ

  Tam oxu »
 • MALAYAĞI

  (Lənkəran) axşamçağı

  Tam oxu »
 • MALAZA

  I (Borçalı, Böyük Qarakilsə, Goranboy, Qarakilsə, Şəmkir, Tovuz, Yevlax) hülqum. – Malazam ağre:ir (Yevlax); – Boğazıma söüx dəyəndə malazam da ağrıye

  Tam oxu »
 • MALAZAY

  (Çənbərək) 1. bacarıqsız. – Şıxalı malazay adamdı 2. xarab. – Malazay toxumu yerə səfsəη nəf olmaz

  Tam oxu »
 • MALBUĞA

  (Kəlbəcər, Qazax) üçyaşar camış balası

  Tam oxu »
 • MALCANNI

  I (Kəlbəcər) maldar; maldarlığı yaxşı bacaran. – Malcannı adam burda çoxdu II (Şərur) xəsis

  Tam oxu »
 • MALCƏ:T

  (Şəki) icarə. – Hax unnan bir, doqquzdan bir yer götürüf ekirdilər, huna diyirdilər malcə:t

  Tam oxu »
 • MALCİYƏT

  (Oğuz) bax malcə:t. – Torpağı malciyətinə əkirdix’, yerdən asıldı, yarılığına

  Tam oxu »
 • MALĞATI

  (Salyan) tənbəl, əfəl. – Gədə lap malğatıdı, əlinnən bir iş də gəlmir

  Tam oxu »
 • MALXOR

  (Ağbaba) yastıburun. – Malxor Qəhrəman çox qoçağ oluf

  Tam oxu »
 • MALIX

  (Basarkeçər) xışın qayışının ucunu ilgəkdə saxlayan ağac hissə. – Çütü açanda gözdə malığı yerə salıf itirərsən, qayışın üsdünə keçir

  Tam oxu »
 • MALINYEMƏZ

  (Ağdam, Ağdərə, Bərdə, Mingəçevir, Tərtər) xəsis. – Malınyeməz adam pul xaşdamaz (Bərdə)

  Tam oxu »
 • MALQATA

  (Salyan) şuluqluq. – Lala gəldi, öyə malqata saldı, getdi

  Tam oxu »
 • MALMADIĞ

  (Borçalı) aciz. – Hasan malmadığ adamdı

  Tam oxu »
 • MALPAS

  (Bakı, Şahbuz, Şərur) tənbəl. – Adamın təmbəlinə malpas diyərix’. – O yaman malpas uşaxdı (Şahbuz)

  Tam oxu »
 • MALVAN

  (Şahbuz) bax malavan. – Malvan malın dilin bilən adamdı, ö:r işləri yaxşı bilir, otarmağın yerin bilir; – Mən malvan adamam

  Tam oxu »
 • MALYEMƏZ

  (Ağdam, Ağdərə, Xocavənd, Quba) bax malınyeməz. – U, malyeməz adamdu, bilmidəm nöş belə olub (Quba)

  Tam oxu »
 • MALYEMƏZDİG

  (Quba) xəsislik. – Unun malyeməzdiğini hamı bizin kətdə bilədü

  Tam oxu »
 • MAM

  (Culfa) dəb. – Bırda mam də:l

  Tam oxu »
 • MAMA

  (Ağcabədi, Ağdam, Ağdərə, Balakən, Başkeçid, Borçalı, Böyük Qarakilsə, Cəbrayıl, Füzuli, Göyçay, İmişli, Qax, Qarakilsə, Qazax, Laçın, Mingəçevir, Şək

  Tam oxu »
 • MAMAÇA

  (Daşkəsən, Gədəbəy, Xanlar, Zəngilan) mama (uşaq tutan qadın). – Mamaça uşax tutan arvada de:rıx (Zəngilan); – Mamaça uşağı tutur (Xanlar)

  Tam oxu »
 • MAMAÇI

  (Bərdə, Qazax, Tərtər, Tovuz, Yevlax) bax mamaça. – İndi mamaçı yoxdu, doxdur var (Tovuz); – Mamaçı uşax tutur (Bərdə)

  Tam oxu »
 • MAMAN

  (Cəlilabad) narın, yumşaq. – Beş girvəngə, dörd girvəngə əti döydirib qatdırırsan maman duzi

  Tam oxu »
 • MAMAZA

  (İsmayıllı) bibioğlu. – Mamazam məni çağrır

  Tam oxu »
 • MAMIRRAMAX

  (Meğri) qocalmaq. – Yetmişi ki bizim Vərtənəzirdə keçersən, yavaş-yavaş mamırranersən

  Tam oxu »
 • MAMMA

  (Gədəbəy, Şəmkir) meyvə (uşaq leksikonunda). – Uşağa mamma ver, səs salmasın (Gədəbəy); – Ala, qadan alım, mamma verim saηa (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • MAMPAX

  (Qazax) küt, maymaq. – Məmmət yaman mampağ adamdı

  Tam oxu »
 • MAN

  (Ağcabədi, Ağsu, Bakı, Bərdə, Cəbrayıl, Füzuli, İmişli, Kürdəmir, Qarakilsə, Lənkəran, Salyan) 1. eyib

  Tam oxu »
 • MA:NA

  (Bakı) bəhanə. – Gedməgə kirdarun yoxdu, day ma:na eləməginən ki, azarramışam

  Tam oxu »
 • MANCALAX

  I (Zaqatala) armud növü II (Başkeçid) yeyilən yabanı bitki

  Tam oxu »
 • MANCANAX

  (Qazax) kotanın dəstəyi

  Tam oxu »
 • MANCILIX

  I (Zaqatala) bax mancalax I II (Göyçay, Kürdəmir, Şəki) baramanı döyüb sap açan dəzgah. – Mancılığını ver, bi az sap əgrim (Kürdəmir); – Mancılıx bara

  Tam oxu »
 • MANCILIXÇI

  (Şəki) baramanı döyüb sap açan dəzgahda işləyən adam. – Keşmiş, mən bilmiyən vaxda mancılıxçılar olardı; – Mən özüm mancılıxçıyam, yaxşı usdayam

  Tam oxu »
 • MANCIRIX

  (Ordubad) dişli mala. – Əli bizim qalxozda həmişə səhər mancırıx çəkər

  Tam oxu »
 • MANDA

  (Çənbərək, Şahbuz) xımı (yeməli yabanı ot). – Manda qəşəx’ otdu yeməyə (Şahbuz); – Mandadan turşu qoyrux, yazatana yeyrex’; – Gedəx’ manda yığmağa (Çə

  Tam oxu »
 • MANDAĞ

  (Sabirabad) meyvə

  Tam oxu »
 • MANDAX

  (Kürdəmir, Mingəçevir) bax bandax. – Mandax larradan qırılıp düşüp yerə (Kürdəmir)

  Tam oxu »