Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • BUDATMAQ

  icb. Budama işi gördürmək

  Tam oxu »
 • BUDAYICI

  is. Meyvə ağac və kollarının qurumuş budaqlarını kəsən adam. Manqanın bütün üzvləri budayıcıların seminarlarında iştirak etdilər

  Tam oxu »
 • BUDDİST

  Budda dininə mənsub olan adam

  Tam oxu »
 • BUDDİ́ZM

  [xüs. is.-dən] Eramızdan qabaq VI əsrin axırında Şimali Hindistanda ortaya çıxıb, sonradan Tibetdə, Çində, Hind-Çində və başqa Şərq ölkələrində yayılm

  Tam oxu »
 • BUDKA

  [rus. будка] Qarovulçu, növbətçi, yaxud bir şey satmaq və s. üçün, adətən taxtadan qayrılan kiçik tikili

  Tam oxu »
 • BUDKAÇI

  is. və sif. Budkada şey satan, budka satıcısı

  Tam oxu »
 • BÚFER

  [ing.] xüs. Dəmiryol vaqonlarında, avtomobillərdə və s.-də toqquşma zamanı zərbənin, təkanın gücünü azaltmaq üçün yaylı qurğu

  Tam oxu »
 • BUFÉT

  [fr.] 1. İçində qab-qacaq, yemək, içki və s. saxlanılan böyük şkaf. 2. Aşxanalarda, restoranlarda və s

  Tam oxu »
 • BUFETÇİ

  is. 1. Bufetdə (2-ci mənada) xidmət edən işçi. 2. köhn. Bufet (2-ci mənada) sahibi

  Tam oxu »
 • BUFETÇİLİK

  is. 1. Bufetçinin işi, sənəti. 2. köhn. Bufet saxlama

  Tam oxu »
 • BUGÜNKÜ

  s. Bu gün olan, bu gün baş verən. Bugünkü söz sabahkı sözün körpüsüdür

  Tam oxu »
 • BUĞ

  is. Su və ya başqa bir maye bərk qızdırıldığı zaman hasil olan damcı zərrələrindən ibarət qaz, ya duman; buxar

  Tam oxu »
 • BUĞA

  is. Hələ burulmamış və işə qoşulmamış döllük heyvan (qaramal); kələ. Buğa seçdikdə onun yaxşı cinsdən olması, yaxşı nəsil verməsi və i

  Tam oxu »
 • BUĞACA

  is. Kiçik buğa

  Tam oxu »
 • BUĞALANMA

  “Buğalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BUĞALANMAQ

  f. Buğa halına gəlmək, böyüyüb buğa olmaq

  Tam oxu »
 • BUĞALIQ

  is. Döllük üçün saxlanan erkək heyvan (qaramal)

  Tam oxu »
 • BUĞDA

  is. Dənindən ağ un üyüdülən taxıl növü. Ağ buğda. Sarı buğda. Xırda buğda. Buğda unu

  Tam oxu »
 • BUĞDABİTİ

  is. Buğda və başqa taxıllara ziyan verən cücü

  Tam oxu »
 • BUĞDAYI

  sif. Buğda rəngli, qarayağız, əsmər. Biri sərtasər ağ, həm siyah telli; Biri buğdayıdır, amma şəkilli

  Tam oxu »
 • BUĞDAYIBƏNİZ

  bax buğdayı. İclası ortaboylu, arıq, qələmqaş, qaragöz, buğdayıbəniz bir adam aparırdı. P.Makulu

  Tam oxu »
 • BUĞDAYISİFƏT

  bax buğdayı. Bunların [əsirlərin] içində buğdayısifət, qonur gözlü, uzun kirpikli bir qız vardı. Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • BUĞLAMA

  1. “Buğlamaq”dan f.is. 2. is. aşp. Buğda bişirilən ət; bozartma

  Tam oxu »
 • BUĞLAMAQ

  f. Bir şeyi buğa (buxara) vermək, buğa tutmaq

  Tam oxu »
 • BUĞLANDIRILMA

  “Buğlandırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BUĞLANDIRILMAQ

  məch. Buğ halına salınmaq, buğ çıxarılmaq, buxarlandırılmaq

  Tam oxu »
 • BUĞLANDIRMA

  “Buğlandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BUĞLANDIRMAQ

  f. Buğa çevirmək, buğ halına salmaq, buxarlandırmaq

  Tam oxu »
 • BUĞLANMA

  “Buğlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BUĞLANMAQ

  f. 1. Buğ olmaq, buğa çevrilmək, buğ halına gəlmək; buxarlanmaq. Günəşin təsiri ilə yerdəki sular buğlanır

  Tam oxu »
 • BUĞLATMA

  “Buğlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BUĞLATMAQ

  f. Buğa çevirmək, buğa çevrilməsinə, buğ çıxmasına səbəb olmaq. Çaydanı buğlatmaq

  Tam oxu »
 • BUĞUBURMA

  bax bığıburma. [Məşədi İbad:] A kişi, vallah, mən nə qədər qoca olsam da, min buğuburma cavana dəyərəm… Ü

  Tam oxu »
 • BUĞUM

  is. 1. anat. Sümüklərin uclarının bir-birinə birləşdiyi yer, oynaq yeri; bənd, məfsəl. Barmaqların buğumları // zool

  Tam oxu »
 • BUĞUM-BUĞUM

  zərf Bənd-bənd, kəsikkəsik. Qəlbim sərin, ruhum sevinclə dolğun; Bəlkə də uf deməzdim, doğransam buğumbuğum

  Tam oxu »
 • BUĞUMAYAQLILAR

  is. zool. Onurğasız heyvanların bədəni və ayaqları buğumlu olan qrupu (xərçənglər, hörümçəklər, cücülər və s

  Tam oxu »
 • BUĞUMLANMA

  “Buğumlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BUĞUMLANMAQ

  f. Buğum-buğum olmaq, bənd-bənd olmaq

  Tam oxu »
 • BUĞUMLU

  sif. Buğumları, məfsəlləri olan; bənd-bənd

  Tam oxu »
 • BUĞUMLULAR

  bax buğumayaqlılar

  Tam oxu »
 • BUĞUR

  is. 1. Cavan erkək dəvə. Paça buğurlar, dizi qara nərlər, gözəl arvanalar … qoyun sürülərinin dalınca gəlirdi

  Tam oxu »
 • BUĞURLANMAQ

  bax buğurlaşmaq

  Tam oxu »
 • BUĞURLAŞMAQ

  f. 1. dan. Buğur halına çatmaq, yetişmək. 2. məc. Sağlamlaşmaq, yekələşmək

  Tam oxu »
 • BUXAQ

  is. İnsanın çənəsi ilə boğazı arasındakı hissə; çənəaltı. Ağ nazik əlinlə bir dəstə bağla; Tər buxaq altında düz bənövşəni

  Tam oxu »
 • BUXAQLANMA

  “Buxaqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BUXAQLANMAQ

  f. Buxaq sallamaq; kökəlmək, ətlənmək

  Tam oxu »
 • BUXÁLTER

  [alm.] Bir idarə və ya müəssisənin maliyyə işlərini aparan işçi; mühasib. Baş buxalter. Buxalter köməkçisi

  Tam oxu »
 • BUXALTÉRİYA

  [alm.] 1. Hesabdarlıq və uçot işlərinin nəzəriyyə və praktikası; mühasibat. 2. Bir idarə, ya müəssisənin mühasibat şöbəsi

  Tam oxu »
 • BUXALTERLİK

  is. 1. bax buxalteriya 1-ci mənada. Buxalterlik kursu. 2. Buxalter vəzifəsi, işi, peşəsi. Buxalterlik etmək

  Tam oxu »
 • BUXAR

  is. [ər.] 1. bax buğ. Buxar maşını (buxarın gücü ilə işləyən maşın). – Oddan çıxar buxar saçıldıqca ab ona

  Tam oxu »