Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • DIBIR

  is. 1. Erkək keçi; təkə. Dıbır əti. // Doqquz aylıqdan bir illiyə qədər olan keçi. 2. Qoyun sürüsünün başında gedən keçi

  Tam oxu »
 • DIBIRIQ

  zərf dan. Yeyin, cəld. Dıbırıq getmək

  Tam oxu »
 • DIĞ

  is. [ər.] Vərəm, ciyər vərəmi

  Tam oxu »
 • DIĞ-DIĞ

  təql. Qaynayan mayelərin çıxardığı səs

  Tam oxu »
 • DIĞA

  is. [erm.] dan. Erməni uşağı, erməni balası (oğlanı). Yeniyetmə dığalar əl-ələ tutuşub yallı oynayırdılar

  Tam oxu »
 • DIĞDIĞ

  is. dan. 1. Çox quru. 2. Dedi-qodu, adamı təngə gətirən danışıqlar, arası kəsilməyən söz-söhbət, mübahisə

  Tam oxu »
 • DIĞDIĞA

  dan. bax dığ-dığ

  Tam oxu »
 • DIĞDIĞI

  sif. və is. dan. Çox deyingən (adam)

  Tam oxu »
 • DIĞILDAMA

  “Dığıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DIĞILDAMAQ

  f. Dığ-dığ etmək, dığ-dığ səs çıxarmaq. Samovar dığıldayır

  Tam oxu »
 • DIĞILTI

  is. Dığ-dığ səsi, qaynama zamanı mayelərdən çıxan səs

  Tam oxu »
 • DIĞIR

  is. dan. 1. Keçi aşığı. 2. Düyü xırdası

  Tam oxu »
 • DIĞIRLADILMA

  “Dığırladılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DIĞIRLADILMAQ

  məch. Diyirlədilmək, gillədilmək, yumbaladılmaq

  Tam oxu »
 • DIĞIRLAMA

  “Dığırlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DIĞIRLAMAQ

  f. Diyirlətmək, gillətmək, yumbalatmaq. Üzüaşağı dığırlamaq. – [Qasım] dəyirman daşı şəklində bir girdə daşı iki təkər üstünə qoyub dığırlayır

  Tam oxu »
 • DIĞIRLANMA

  “Dığırlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DIĞIRLANMAQ

  qayıd. Diyirlənə-diyirlənə getmək, gillənmək, yumbalanmaq. Səhəng onun çiynindən düşüb üç-dörd addım qabağa dığırlandı

  Tam oxu »
 • DIĞIRLATMA

  “Dığırlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DIĞIRLATMAQ

  icb. Diyirlətmək, gillətmək, yumbalatmaq. [Tapdıq] özünü divarın dibinə verib tağalağı dığırlatdı. Ə

  Tam oxu »
 • DIĞLAMA

  “Dığlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DIĞLAMAQ

  f. Dığ tutmaq, vərəm xəstəliyinə tutulmaq (çox vaxt məcazi mənada işlənir). Dığlar insan çıxmasa bu xaneyibərbaddən! M

  Tam oxu »
 • DIĞLANMA

  “Dığlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DIĞLANMAQ

  qayıd. Dığ gətirmək, dığ azarına düşmək; həddən artıq yorulmaq, canı üzülmək; təngə gəlmək

  Tam oxu »
 • DIĞLATMA

  “Dığlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DIĞLATMAQ

  icb. Dığ azarına salmaq, həddən artıq yormaq, canını üzmək, təngə gətirmək

  Tam oxu »
 • DIQQA

  dan. bax dıqqan(a)

  Tam oxu »
 • DIQQAN

  zərf dan. Bir az, lap azca, bir tikə, bir qırıq (çox vaxt “bir” sözü ilə). Çörəkdən bir dıqqan ver

  Tam oxu »
 • DIQQANA

  zərf dan. Bir az, lap azca, bir tikə, bir qırıq (çox vaxt “bir” sözü ilə). Çörəkdən bir dıqqan ver

  Tam oxu »
 • DIQQANACIQ

  sif. dan. Azacıq

  Tam oxu »
 • DIQQANCIQ

  sif. dan. Azacıq

  Tam oxu »
 • DIQQI

  dan. bax dıqqılı

  Tam oxu »
 • DIQQILDATMA

  “Dıqqıldatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DIQQILDATMAQ

  bax tıqqıldatmaq

  Tam oxu »
 • DIQQILI

  zərf dan. Bir az, bir zərrə. Halvadan dıqqılı uşağa ver

  Tam oxu »
 • DIQQILTI

  bax tıqqıltı

  Tam oxu »
 • DILĞIR

  dan. 1. sif. Tükü tökülmüş, qotur. Dılğır at. – Sən qovdun kənddən elin kor, dılğır yabısını. S.Rüstəm

  Tam oxu »
 • DILĞIRLAMAQ

  f. dan. Dılğır olmaq, dılğır hala düşmək; yararsız, boş, gülünc hala düşmək

  Tam oxu »
 • DILĞIRLIQ

  is. dan. 1. Tükü tökülmüş heyvanın hal və vəziyyəti; qoturluq. 2. məc. Qeyri-ciddilik, boşluq, avaralıq; lütlük, yaramazlıq

  Tam oxu »
 • DIMIQ

  is. dan. 1. Kəsən şeyin iti tərəfi. Dəhrənin dımığı. // Kəsən şeyin ucu. Qiyməkeşin dımığı yuxarı baxır, dəhrəninki aşağı

  Tam oxu »
 • DINBIZ

  sif. dan. Həddindən böyük, yekəpər. Dınbız adam. Dınbız tülkü

  Tam oxu »
 • DINQ

  təql. Mis və başqa metallara vurulanda çıxan səs

  Tam oxu »
 • DINQADIRINQ

  is. dan. 1. Mis və s. metalları bir-birinə toxunduraraq, yaxud bir şeylə onları vuraraq səs çıxarma. 2

  Tam oxu »
 • DINQILDAMA

  “Dınqıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DINQILDAMAQ

  f. Dınqıltı səsi çıxmaq. Tar dınqıldadı

  Tam oxu »
 • DINQILDATMA

  “Dınqıldatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DINQILDATMAQ

  icb. 1. Toxunduraraq metal qablarda və ya simli musiqi alətində səs çıxarmaq. Həyətdə palaz döşənib samovar qurulmuşdu

  Tam oxu »
 • DINQILI

  sif. dan. Xırdaca, çox kiçik, çox balaca

  Tam oxu »
 • DINQILTI

  is.Vurulanda mis qabdan və s.-dən çıxan səs. Zəngin dınqıltısı. – Çəngəllər tez-tez boşqablara dəyib dınqıltı qoparırdı

  Tam oxu »
 • DINQIR

  is. məh. 1. Qavala oxşayan çalğı aləti. Qapıda qulluq edən uzunsaçlı müridlərdən biri dınqır çalmağa başladı

  Tam oxu »