Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • DEKRÉT

  [lat.] Ali hökumət orqanının qanun qüvvəsində olan qərarı; fərman, qanun. Neft sənayesinin milliləşdirilməsi haqqında iyulun 2-də verilən dekret Bakıd

  Tam oxu »
 • DEQAZÁSİYA

  [xar.] xüs. Qazdan təmizləmə, zərərsizləşdirmə, zərərsiz hala salma

  Tam oxu »
 • DEQAZÁTOR

  [xar.] 1. Zəhərli maddələrlə zəhərlənmiş yeri, paltarı, şeyləri və s.-ni zərərsiz hala salmaq üçün cihaz

  Tam oxu »
 • DEQUSTÁSİYA

  is. [fr.] xüs. İstehsal edildiyi zaman məhsulun (şərabın, çayın və s.-nin) keyfiyyətinin dadma yolu ilə müəyyən edilməsi

  Tam oxu »
 • DEQUSTÁTOR

  is. [fr.] xüs. Dequstasiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • DELEQÁT

  [lat.] bax nümayəndə. [İkinci qadın:] …Cahan xala, biz bir çox qadınların tərəfindən buraya deleqat gəlmişik

  Tam oxu »
 • DELFİ́N

  is. [yun.] zool. Dişli balinalar qrupuna mənsub dəniz məməlisi. Delfinlər dişli və yırtıcı heyvanlardır

  Tam oxu »
 • DÉLTA₁

  [yun.] Yunan əlifbasının üçbucaq şəklində olan dördüncü hərfinin (“delta” işarəsi) adı

  Tam oxu »
 • DÉLTA₂

  [yun.] coğr. Çayların mənsəb hissəsində (dənizə töküldüyü yerdə) əmələ gətirdiyi qollar və onların arasında çöküntüdən ibarət sahə, çay töküntülərində

  Tam oxu »
 • DEMAQOGİYA

  is. [yun.] Öz məqsədinə çatmaq üçün hər cür yalan vədlər, yaxud böhtan və s. ilə adamların instinktinə qəsdən təsir etmə, kütlənin geridə qalmış hissə

  Tam oxu »
 • DEMAQOQ

  [yun.] Demaqoqluq üsulundan istifadə edən. demaqoqluq edən. Əşrəf kimi cahil sərvətdar övladı olan bu demaqoqlar hər bir məziyyət və qiyməti yalnız sə

  Tam oxu »
 • DEMAQOQCASINA

  zərf Demaqoqa xas olan bir tərzdə, demaqogiya üsulundan istifadə edərək. Demaqoqcasına çıxış etmək

  Tam oxu »
 • DEMAQOQLAŞMAQ

  f. Demaqoq olmaq, demaqoq kimi danışmaq

  Tam oxu »
 • DEMAQOQLUQ

  bax demaqogiya. Demaqoqluq etmək. – [Qulu:] Demaqoqluqla iş olmaz. İ.Əfəndiyev

  Tam oxu »
 • DEMARKASİYA

  [fr.] : demarkasiya xətti – mütarikə və ya sülh bağlayan iki ordunu bir-birindən ayıran xətt, zona; başqa-başqa dövlətlərə məxsus ərazi

  Tam oxu »
 • DEMARŞ

  [fr.] dipl. Müqabil tərəfin güzəştə getməsinə nail olmaq üçün edilən təşəbbüs, çıxış, hərəkət, tədbir

  Tam oxu »
 • DEMBLOK

  is. Demokratiya və blok sözlərinin birləşməsindən əmələ gələn ixtisar söz; abreviatura

  Tam oxu »
 • DEMƏ

  “Demək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DEMƏ

  əd. Olmuş bir işin, hadisənin danışana sonradan məlum olduğunu bildirir. Demə, fərraşların kahıllarından yolda dustaqların biri əkilibmiş

  Tam oxu »
 • DEMƏK

  f. 1. Bir fikri şifahi surətdə ifadə etmək, bəyan etmək, söyləmək, bildirmək. Söz demək. Düzünü demək

  Tam oxu »
 • DEMƏK

  ara söz mənasında. Söylənmiş fikrə yekun vurmaq, onu xülasə etmək üçün işlənir; deməli, yəni bundan o nəticə çıxır ki

  Tam oxu »
 • DEMƏLİ

  sif. Deyilməsi, bildirilməsi lazım gələn, deyəcək; deyiləsi. [Zaman:] Zarafat qalsın kənarda, sənə bir neçə deməli sözüm var

  Tam oxu »
 • DEMƏLİ

  bax demək2. …İki adam əvəzinə bir adam işləyəcək, deməli, iki maaş əvəzinə bir maaş veriləcək. M.Hüseyn

  Tam oxu »
 • DEMİ

  is. məh. Qəlyan, çubuq. Süleyman … damağında bir uzunquyruq Şəki demisi, kəmali-istirahətlə əyləşib, … tüstüsünü halqa-halqa havaya buraxmaqda idi

  Tam oxu »
 • DEMİURQ

  [yun.] fəls. 1. Platonun idealist fəlsəfəsində Allah. 2. məc. Yaradıcı qüvvə, yaradan

  Tam oxu »
 • DEMOKRAT

  [yun.] 1. Demokratiya tərəfdarı. Rus inqilabçı demokratları. Demokrat yazıçılar. 2. Burjua demokrat partiyasının üzvü

  Tam oxu »
 • DEMOKRATİ́K

  sif. [yun.] 1. Demokratiyaya müvafiq olan, demokratiya əsasında qurulmuş, demokratiyanı həyata keçirən, demokratiya prinsiplərinə riayət edən

  Tam oxu »
 • DEMOKRATİKLƏŞDİRİLMƏ

  “Demokratikləşdirilmək” dən f.is. İctimai quruluşun demokratikləşdirilməsi

  Tam oxu »
 • DEMOKRATİKLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Demokratik hala salınmaq, demokratizmə tabe edilmək, demokratizm həyata keçirilmək

  Tam oxu »
 • DEMOKRATİKLƏŞDİRİLMİŞ

  f.sif. Demokratik hala salınmış, demokratizm əsasında qurulmuş, demokratizmə tabe edilmiş

  Tam oxu »
 • DEMOKRATİKLƏŞDİRMƏ

  “Demokratikləşdirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • DEMOKRATİKLƏŞDİRMƏK

  f. Demokratik hala salmaq, demokratizm tətbiq etmək, demokratiya əsasında qurmaq, demokratiyaya tabe etmək

  Tam oxu »
 • DEMOKRATİKLƏŞMƏ

  “Demokratikləşmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • DEMOKRATİKLƏŞMƏK

  f. Demokratik hala düşmək, daha demokratik olmaq

  Tam oxu »
 • DEMOKRATİKLİK

  is. Demokratiya prinsiplərinə əsaslanma. Seçkilərin demokratikliyi

  Tam oxu »
 • DEMOKRÁTİYA

  is. [yun.] 1. Dövləti idarə işi xalqın əlində olduğu idarə üsulu, siyasi quruluş; xalq hakimiyyəti. Xalq demokratiyası ölkələri

  Tam oxu »
 • DEMOKRATİ́ZM

  [yun.] 1. Demokratiyanı qəbul edib həyata keçirmə. // Demokratlıq. “Molla Nəsrəddin” inqilabi demokratizmin ifadəçisi və mərkəzi idi

  Tam oxu »
 • DEMOKRATLAŞMA

  “Demokratlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DEMOKRATLAŞMAQ

  f. Daha demokrat olmaq, həyat tərzi və s. cəhətdən daha da sadələşmək

  Tam oxu »
 • DEMOKRATLIQ

  is. bax demokratizm 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • DEMOQRÁFİYA

  [yun. demos – xalq və grapho – yazıram] Statistikanın, əhalinin tərkibini, artımını, miqdarını və hərəkətini öyrənməklə məşğul olan şöbəsi

  Tam oxu »
 • DÉMPİNQ

  [ing.] iqt. Xarici bazarlarda rəqibləri aradan çıxarmaq məqsədilə malların maya qiymətindən və daxili bazardakından daha ucuz satılması

  Tam oxu »
 • DENATURÁT

  [lat.] Texnikada işlədilmək üçün hazırlanan zəhərli spirt

  Tam oxu »
 • DENDRARİ

  is. [yun.] Botanika bağının açıq sahələrində plan üzrə əkilmiş ağac və kol bitkiləri

  Tam oxu »
 • DENŞİ́K

  [rus.] Çar ordusunda zabitə xidmət edən sıravi əsgər. [Zurin] mənim denşikimi çölə çıxardı və mənimlə işi olduğunu söylədi

  Tam oxu »
 • DEPARTÁMENT

  [fr.] 1. İnqilabdan əvvəl Rusiyada və bəzi xarici ölkələrdə: nazirliyin, ali hökumət və ya məhkəmə idarələri şöbələrinin adı

  Tam oxu »
 • DEPÉŞA

  [fr.] 1. Təcili diplomatik, hərbi və s. məlumat. 2. Teleqram

  Tam oxu »
 • DEPÓ

  [fr.] 1. Vaqon və lokomotivlərin dayanması və təmiri üçün xüsusi yer, emalatxana. Dəmiryol deposunda da işi buraxıb tətilə başladılar

  Tam oxu »
 • DEPONÉNT

  [lat.] mal. Depozitə pul və ya qiymətli kağız qoyan

  Tam oxu »
 • DEPORTASİYA

  is. [lat.] Bir xalqın yaşadığı ölkə ərazisindən zorla çıxarılması, məcburi köçürülməsi və ya qovulması

  Tam oxu »