Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • GEDİLMƏK

  “Getmək”dən məch. Suraxanıyadək Sabunçu dəmir yolu xətti ilə, ondan o yana faytonla gedilirdi. S.Hüseyn

  Tam oxu »
 • GEDİŞ

  is. 1. Getmə işi; getmə. Gəlişin istər aşiq; Heç istəməz gedişin. Sarı Aşıq. [Uluq bəy:] Gedişi köksümə çəkir odlu dağ; Görüşü qəlbimdə yandırır çırağ

  Tam oxu »
 • GEDİŞ-GƏLİŞ

  is. 1. Müxtəlif istiqamətdə hərəkət etmə, gedib-gəlmə. Gediş-gəliş azalmışdı. – Gediş-gəliş çox az idi

  Tam oxu »
 • GEN₂

  [yun. genos – mənşə] İrsiyyətin, orqanizmin bu və ya başqa əlamətinin nəsillərə keçməsini təmin edən maddi əsası

  Tam oxu »
 • GEN₁

  1. sif. Geniş, enli. Gen otaq. Gen paltar. – Sıra dağlar, gen dərələr; Ürək açan mənzərələr. S.Vurğun

  Tam oxu »
 • GEN-BOL

  sif. 1. Çox geniş, çox böyük, rahat. Gen-bol yer. Gen-bol ev. – Ağalıq evi təzə qayda ilə tikilmiş, iki mərtəbə gen-bol bir imarət idi

  Tam oxu »
 • GEN-BOLLUQ

  is. Firavanlıq, rifah, bolluq. Gen-bolluq içində yaşamaq

  Tam oxu »
 • GENBALAQ

  sif. Balaqları gen, enli olan. Genbalaq şalvar. – [Molla Qasımın] ayağında genbalaqlı ağ kətandan lifəli yalınqat tumanı var idi

  Tam oxu »
 • GENBALAQLI

  sif. Balaqları gen, enli olan. Genbalaq şalvar. – [Molla Qasımın] ayağında genbalaqlı ağ kətandan lifəli yalınqat tumanı var idi

  Tam oxu »
 • GENCƏ

  bax genişcə

  Tam oxu »
 • GENDƏDUR

  is. köhn. Parıltılı və şax parça növü. // Həmin parçadan tikilmiş. Gendədur tuman

  Tam oxu »
 • GENDÖŞLÜ

  sif. Döşü, sinəsi enli, gen olan; geniş sinəli. Gendöşlü at

  Tam oxu »
 • GENDÖŞLÜLÜK

  is. Döşün, sinənin genliyi

  Tam oxu »
 • GENEALÓGİYA

  [yun. genealogia – şəcərə] 1. Şəcərənin, nəslin tarixini öyrənən köməkçi tarix elmi. 2. Şəcərə, nəsil tarixi

  Tam oxu »
 • GENEALOJİ́

  [yun.] Genealogiyaya aid olan, genealogiya ilə əlaqədar olan. Genealoji tədqiqat. Dillərin genealoji təsnifatı

  Tam oxu »
 • GENERAL

  [lat. generalis – ümumi, baş] Yüksək komanda heyəti üçün hərbi rütbə, habelə bu cür rütbəsi olan şəxs

  Tam oxu »
 • GENERÁL-QUBERNÁTOR

  [lat.] 1917-ci il inqilabından əvvəl Rusiyada və bəzi ölkələrdə: bir və ya bir neçə quberniyanın yüksək hərbi-inzibati hüquqlara malik rəisi

  Tam oxu »
 • GENERAL-QUBERNATORLUQ

  is. 1. General-qubernator vəzifəsi. Camaat ona [Xudadat bəyə] Gəncə general-qubernatorluğunu təklif edəndə uzun müddət razı olmamış, “mən həkiməm” – d

  Tam oxu »
 • GENERÁLİSSİMUS

  [lat. generalissimus – ən baş] Ən yüksək hərbi rütbə, habelə həmin rütbəni daşıyan şəxs

  Tam oxu »
 • GENERALİTÉT

  [alm. əsli lat.] Ordunun ali komanda heyəti; generallar

  Tam oxu »
 • GENERALLIQ

  is. General rütbəsi, adı

  Tam oxu »
 • GENERÁSİYA

  [lat. generatio – törəmə] xüs. 1. Heyvanların, bitkilərin, mineralların bütün üzvləri; nəsil. 2. Törəniş, törənmə, yenidən yaranma

  Tam oxu »
 • GENERÁTOR

  [lat.] xüs. 1. Mexaniki enerjini elektrik enerjisinə çevirən maşın. 2. Generasiya (2-ci mənada) hasil etmək üçün işlədilən müxtəlif cihazların, qurğul

  Tam oxu »
 • GENERATORLU

  sif. Generatoru olan. Generatorlu lampa

  Tam oxu »
 • GENÉTİK

  [yun.] Genetika mütəxəssisi, genetika alimi

  Tam oxu »
 • GENETİ́K

  sif. [lat.] 1. Genezisə aid olan, bir şeyin mənşəyini, inkişafını öyrənən. Genetik üsul. Genetik əlaqə

  Tam oxu »
 • GENÉTİKA

  [yun.] Biologiyanın, orqanizmlərin irsiyyətini və dəyişkənliyini öyrənən bəhsi

  Tam oxu »
 • GÉNEZİS

  [yun.] kit. Mənşə, törəniş; əmələgəlmə prosesi

  Tam oxu »
 • GENƏ

  dan. bax yenə. Bilmənəm ki, sənə nə demiş əğyar; Xəyalındır məndən genə gen kimi. M.P.Vaqif. Ələsgər eşqə düşüb; Sevdi cəfakarı genə

  Tam oxu »
 • GENƏLDİCİ

  is. Bir şeyi genəltmək üçün işlədilən alət, qurğu və s. // Eyni mənada dərman və s. haqqında. Damarları genəldici dərman

  Tam oxu »
 • GENƏLDİLMƏ

  “Genəldilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GENƏLDİLMƏK

  məch. Gen hala salınmaq, eninə artırılmaq, gen edilmək, enliləşdirilmək

  Tam oxu »
 • GENƏLMƏ

  “Genəlmək”dən f.is. Damarların genəlməsi

  Tam oxu »
 • GENƏLMƏK

  f. 1. Gen hala düşmək, eninə böyümək, enliləşmək, genləşmək. Jaket çox geyildiyindən genəlib. Ayaqqabı genəldi

  Tam oxu »
 • GENƏLTDİRMƏ

  “Genəltdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GENƏLTDİRMƏK

  “Genəltmək”dən icb. Paltosunu dərziyə verib genəltdirmək

  Tam oxu »
 • GENƏLTMƏ

  “Genəltmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GENƏLTMƏK

  f. 1. Gen etmək, eninə böyütmək, gen hala salmaq. Paltarı genəltmək. Şalvarın belini genəltmək. // Geyib böyütmək, enlətmək

  Tam oxu »
 • GENİŞ

  sif. 1. Eni çox olan, gen (dar əksi). Geniş alın. Geniş eyvan. Geniş küçə. Geniş arx. 2. Sahə etibarilə çox böyük

  Tam oxu »
 • GENİŞALINLI

  sif. Alnı geniş olan, enli olan. Genişalınlı kişi

  Tam oxu »
 • GENİŞCƏ

  sif. Bir qədər geniş, azca geniş. Genişcə otaq. // Çox geniş, olduqca geniş. Genişcə bir çöl ki, dənizdən kənar; Günəşin altında od tutub yanar

  Tam oxu »
 • GENİŞEKRANLI

  sif. Ekranı geniş olan. Genişekranlı kinoteatr. // Geniş ekran üçün olan. Genişekranlı film

  Tam oxu »
 • GENİŞHƏCMLİ

  sif. Həcmi geniş olan; irihəcmli

  Tam oxu »
 • GENİŞKÖKSLÜ

  sif. Köksü enli olan; genişsinəli. Genişkökslü gənc. – Məmməd bəy on iki-on üç yaşında, alagözlü, qumral saçlı, genişkökslü, şümal bir oğlandı

  Tam oxu »
 • GENİŞQƏLBLİ

  sif. Ürəyi, qəlbi geniş olan; ürəyiaçıq, açıqürəkli, comərd, səmimi. Genişqəlbli adam. – [Xədicə] olduqca xoşsöhbət, eyi təbiətli, genişqəlbli, munis

  Tam oxu »
 • GENİŞQƏLBLİK

  is. Genişqəlbli adamın keyfiyyəti; ürəyiaçıqlıq, açıqürəklilik, comərdlik, səmimilik

  Tam oxu »
 • GENİŞQƏLBLİLİK

  is. Genişqəlbli adamın keyfiyyəti; ürəyiaçıqlıq, açıqürəklilik, comərdlik, səmimilik

  Tam oxu »
 • GENİŞLƏDİLMƏ

  “Genişlədilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GENİŞLƏDİLMƏK

  bax genişləndirilmək

  Tam oxu »
 • GENİŞLƏNDİRİCİ

  sif. xüs. Geninə böyüdən, enlədən, genişləndirən. Yeni kəşfiyyat quyusu turbin-rotor üsulu ilə, 12 düyməli və genişləndirici baltalarla qazılacaqdır

  Tam oxu »