Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • GÖDƏKBOY

  sif. Boyu hündür olmayan, boyu qısa olan; alçaqboy(lu) : …Novruz 30 yaşında, gödəkboy, canlı oğlan idi

  Tam oxu »
 • GÖDƏKBOYLU

  sif. Boyu hündür olmayan, boyu qısa olan; alçaqboy(lu) : …Novruz 30 yaşında, gödəkboy, canlı oğlan idi

  Tam oxu »
 • GÖDƏKBOYUN

  sif. Boynu gödək olan; qısaboyun(lu). Gödəkboyunlu adam

  Tam oxu »
 • GÖDƏKBOYUNLU

  sif. Boynu gödək olan; qısaboyun(lu). Gödəkboyunlu adam

  Tam oxu »
 • GÖDƏKCƏ

  1. zərf Qısaca, uzun olmayan, müxtəsər. Gödəkcə danışmaq. // Sif. mənasında. Gödəkcə ip. 2. is. Bədənə kip yapışan qısa isti üst geyimi

  Tam oxu »
 • GÖDƏKCƏLİ

  sif. Gödəkcə geymiş, əynində gödəkcə olan. …Gödəkcəli, arıq bir oğlan direktor otağına girdi. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • GÖDƏKCƏLİK

  sif. Gödəkcə tikməyə yararlı, gödəkcə tikmək üçün. Gödəkcəlik parça. // İs. mənasında. Allah eləyəydi, mənə gödəkcəlik, şalvarlıq da almış olaydı! M

  Tam oxu »
 • GÖDƏKDƏSTƏ

  bax gödəksap(lı). Gödəkdəstəli balta

  Tam oxu »
 • GÖDƏKDƏSTƏLİ

  bax gödəksap(lı). Gödəkdəstəli balta

  Tam oxu »
 • GÖDƏKQIÇ

  sif. Qıçları gödək olan; qısaqıçlı. Gödəkqıçlı kişi

  Tam oxu »
 • GÖDƏKQIÇLI

  sif. Qıçları gödək olan; qısaqıçlı. Gödəkqıçlı kişi

  Tam oxu »
 • GÖDƏKQOL

  sif. Qolu gödək olan; qısaqol(lu). Gödəkqollu jaket. – [Qızlar] kombinezon geymiş, saçlarını yığıb yaylıqla bağlamış, dirsəkdən yuxarı gödəkqollu köyn

  Tam oxu »
 • GÖDƏKQOLLU

  sif. Qolu gödək olan; qısaqol(lu). Gödəkqollu jaket. – [Qızlar] kombinezon geymiş, saçlarını yığıb yaylıqla bağlamış, dirsəkdən yuxarı gödəkqollu köyn

  Tam oxu »
 • GÖDƏKQUYRUQ

  sif. Quyruğu gödək olan; qısaquyruq(lu). Gödəkquyruq it. – Gödəkquyruq dayçaların kişnəməsi eşidilirdi

  Tam oxu »
 • GÖDƏKQUYRUQLU

  sif. Quyruğu gödək olan; qısaquyruq(lu). Gödəkquyruq it. – Gödəkquyruq dayçaların kişnəməsi eşidilirdi

  Tam oxu »
 • GÖDƏKLİK

  is. Gödək şeyin halı; qısalıq (uzunluq ziddi). …A kişi! O nədi hər nömrədə götürüb bəzi müsəlman şəhərlərinin arvadlarının tumanının gödəkligin gah ya

  Tam oxu »
 • GÖDƏKSAÇ

  sif. Saçları gödək olan, saçları qısa kəsilmiş; qısasaç(lı). Gödəksaç qız

  Tam oxu »
 • GÖDƏKSAÇLI

  sif. Saçları gödək olan, saçları qısa kəsilmiş; qısasaç(lı). Gödəksaç qız

  Tam oxu »
 • GÖDƏKSAP

  sif. Sapı gödək olan; qısadəstə( li). Gödəksap bel

  Tam oxu »
 • GÖDƏKSAPLI

  sif. Sapı gödək olan; qısadəstə( li). Gödəksap bel

  Tam oxu »
 • GÖDƏKYUN

  sif. Yunu gödək olan; qısayun(lu). Gödəkyunlu qoyun

  Tam oxu »
 • GÖDƏKYUNLU

  sif. Yunu gödək olan; qısayun(lu). Gödəkyunlu qoyun

  Tam oxu »
 • GÖDƏLDİLMƏ

  “Gödəldilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÖDƏLDİLMƏK

  məch. Gödək kəsilmək, kəsilib gödək edilmək; qısaldılmaq

  Tam oxu »
 • GÖDƏLMƏ

  “Gödəlmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÖDƏLMƏK

  f. 1. Gödək olmaq, qısalmaq. Paltarı yuduqca gödəldi. – [Rza:] Divarların kölgəsi gödələrək öz dibinə düşdüyü günorta zamanları günəş adamı ilan kimi

  Tam oxu »
 • GÖDƏLTDİRMƏ

  “Gödəltdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÖDƏLTDİRMƏK

  icb. Gödək hala saldırmaq; qısaltdırmaq

  Tam oxu »
 • GÖDƏLTMƏ

  “Gödəltmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÖDƏLTMƏK

  f. 1. Gödək etmək, qısa etmək, qısaltmaq. Paltonu gödəltmək. 2. Müddətcə azaltmaq, məhdudlaşdırmaq, qısaltmaq

  Tam oxu »
 • GÖDƏN

  is. dan. Qarın. Çaqqal var ki, gödən çıxarır, qurdun adı bədnamdır. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • GÖDƏNQULU

  bax qarınqulu

  Tam oxu »
 • GÖDƏNQULULUQ

  bax qarınqululuq

  Tam oxu »
 • GÖDƏRƏK

  sif. 1. Bir qədər gödək; gödəcik, qısacıq. [Gələn işçilərdən] biri … gödərək, yapışıqlı, qara bir kişi idi

  Tam oxu »
 • GÖL

  is. 1. Dənizlə bilavasitə əlaqəsi olmayan təbii su hövzəsi. Aral gölü. Göy göl. Şor göl. – Bir göl içrə üzürdü bir yekə qaz; Özünə fəxr edib uzatdı bo

  Tam oxu »
 • GÖL-GÖL

  zərf Bəzi yerlər quru, bəzi yerlər su ilə dolu halda, su yığınları şəklində. Axan çay göl-göl olub burulur və sonra yenə açılıb gedirdi

  Tam oxu »
 • GÖL-GÖYƏRTİLİK

  bax göyərtilik. [Şiraslan düşünürdü:] …Bu qaynar çeşmələr … yollar üzərinə gətirilərsə, onlar göy-göyərtilik içərisindən ağara-ağara axar(dı)… S

  Tam oxu »
 • GÖLLƏNDİRMƏ

  “Gölləndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÖLLƏNDİRMƏK

  f. Göl halına salmaq, göl kimi su yığmaq, gölməçə əmələ gətirmək. Küçəni gölləndirmək

  Tam oxu »
 • GÖLLƏNMƏ

  “Göllənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÖLLƏNMƏK

  f. 1. Göl halına düşmək, göl kimi su yığılmaq, gölməçə əmələ gəlmək. Yağışdan küçələr gölləndi. – Bir gün Qəmər ağacların dibini çala edirdi ki, su gö

  Tam oxu »
 • GÖLLÜK

  is. Göl çox olan yer. // Sif. mənasında. Göllük sahə

  Tam oxu »
 • GÖLMƏ

  dan. bax gölməçə. Neft gölməsi. Su gölməsi. – Bu gölmələrdə balıq axtarırdıq. S.S.Axundov. Gölmə sularının rəngi sapsarı; Xəstəlik qurudur ağaclıqları

  Tam oxu »
 • GÖLMƏC

  is. Kiçik, balaca gölməçə; gölmə

  Tam oxu »
 • GÖLMƏÇƏ

  is. Kiçik göl, balaca göl, su və ya çirkab yığını. Gölməçənin üstündən atlanmaq. Neft gölməçəsi. – Yol qıraqlarındakı sular və gölməçələr buz bağlamış

  Tam oxu »
 • GÖLMƏÇƏLƏNDİRMƏ

  “Gölməçələndirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • GÖLMƏÇƏLƏNDİRMƏK

  icb. Gölməçə əmələ gətirmək, suyu və ya başqa mayeni bir yerə yığmaq. Buruğun ətrafını gölməçələndirmək

  Tam oxu »
 • GÖLMƏÇƏLƏNMƏ

  “Gölməçələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÖLMƏÇƏLƏNMƏK

  f. Gölməçə əmələ gəlmək, bir yerə yığılıb qalmaq; axmamaq. Su küçədə gölməçələndi. – Göldən uzanıb gələn köhnə arxın bulanıq lehməli suyu taxılı basar

  Tam oxu »
 • GÖLMƏÇƏLİ

  sif. Gölməçə olan, gölməçə əmələ gəlmiş. Gölməçəli küçə. – Gölməçəli, zibilli o ucqar küçələrdə; Qaranlıq döngələrdə lal kölgələr sürünür

  Tam oxu »