Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • GÖLMƏÇƏLİK

  is. Gölməçə çox olan yer. Gölməçəliyi qurutmaq

  Tam oxu »
 • GÖLMƏLƏNMƏ

  “Gölmələnmək”dən

  Tam oxu »
 • GÖLMƏLƏNMƏK

  dan. bax gölməçələnmək. Küçə gölmələndi

  Tam oxu »
 • GÖMDÜRMƏ

  “Gömdürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÖMDÜRMƏK

  f. Basdırmaq, quyulamaq, torpağın altında gizlətmək

  Tam oxu »
 • GÖMDÜRÜLMƏ

  “Gömdürülmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÖMDÜRÜLMƏK

  məch. Basdırılmaq, quyulandırılmaq, torpağın altında gizlədilmək

  Tam oxu »
 • GÖMGÖY₂

  1. sif. Tünd-yaşıl, yamyaşıl; hər tərəfi yaşıl. Gömgöy parça. – Quşlar gömgöy budaqlarda oturub oxuşurdular

  Tam oxu »
 • GÖMGÖY₁

  sif. Tünd-göy, tünd-mavi. Gömgöy paltar. – Buludsuz, açıq, şəffaf, gömgöy səma birdən-birə bulanır… M

  Tam oxu »
 • GÖMGÖYLÜK₂

  is. Tünd-yaşıl rəngdə olan şeyin halı; yamyaşıllıq, tünd-yaşıllıq, hər tərəfi yaşıl olma

  Tam oxu »
 • GÖMGÖYLÜK₁

  is. Tünd-göy rəngdə olan şeyin halı; tünd-mavilik

  Tam oxu »
 • GÖMMƏ

  “Gömmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÖMMƏK

  f. 1. Basdırmaq, torpağa quyulamaq, torpağın altında gizlətmək. Zavallı qocanı məzara gömdüm, həm də bir daha soyuq məzəmmətlərini eşitməmək üçün köhn

  Tam oxu »
 • GÖMRÜK

  is. Ölkəyə gətirilən və ya ölkədən çıxarılan mallardan, şeylərdən alınan dövlət rüsumu. Gömrük almaq

  Tam oxu »
 • GÖMRÜKÇÜ

  is. Gömrükxana xidmətçisi

  Tam oxu »
 • GÖMRÜKXANA

  is. Ölkəyə gətirilən və ölkədən çıxarılan malları və ya şeyləri yoxlayıb gömrük rüsumu almaq işilə məşğul olan dövlət idarəsi

  Tam oxu »
 • GÖMRÜKLÜ

  sif. Üzərinə gömrük qoyulmuş, gömrük alınan. Gömrüklü mal

  Tam oxu »
 • GÖMRÜKSÜZ

  sif. Üzərinə gömrük qoyulmamış, gömrük alınmayan. Diplomatik işçilər üçün aparılan gömrüksüz mallar

  Tam oxu »
 • GÖMÜLMƏK

  məch. 1. Basdırılmaq, quyulanmaq, torpaq altında gizlədilmək. Kəndimizin ən yaxşı adamları orada torpağa gömüldü

  Tam oxu »
 • GÖN

  is. İri heyvanların işlənmiş dərisi. Ayaqqabının altı göndür. Gönü suya vermə, verdin heyfsilənmə. (Ata

  Tam oxu »
 • GÖNÇÜ

  is. Gönçülüklə məşğul olan adam

  Tam oxu »
 • GÖNÇÜLÜK

  is. 1. Gönçünün işi, peşəsi. 2. Gön istehsalı. Gönçülüyü inkişaf etdirmək. – Mərgümüş təbabətdə, pirotexnikada, gönçülükdə, sarı rəng istehsalında və

  Tam oxu »
 • GÖNDƏRİLMƏ

  “Göndərilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÖNDƏRİLMƏK

  “Göndərmək”dən məch. Qoşun göndərilmək. Ezamiyyətə göndərilmək. Məktub lazımi yerə göndərildi. ◊ Sibirə göndərilmək köhn

  Tam oxu »
 • GÖNDƏRİŞ

  is. Göndərmə işi, göndərmə, yollama

  Tam oxu »
 • GÖNDƏRMƏ

  “Göndərmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÖNDƏRMƏK

  f. 1. Yollamaq (birinə vermək, çatdırmaq üçün). Məktub göndərmək. Sovqat göndərmək. Poçtla pul göndərmək

  Tam oxu »
 • GÖNDƏRTMƏ

  “Göndərtmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÖNDƏRTMƏK

  icb. Göndərməyə, yollamağa məcbur etmək, yaxud göndərməsini xahiş etmək. Övliya … min-min manat bayramlıq göndərtdikdən sonra dübarə onunla barışardı

  Tam oxu »
 • GÖNLÜK

  sif. Gön üçün aşılamağa yarar. Gönlük dəri

  Tam oxu »
 • GÖNSOYAN

  sif. 1. Kəsilmiş heyvanın gönünü soyan. Gönsoyan qəssab. Gönsoyan maşın. 2. dan. Çox bahaçı, bahacıl adam haqqında

  Tam oxu »
 • GÖNÜQALIN

  sif. 1. Dərisi kobud, qalın olan. 2. məc. Heç bir şeydən mütəəssir olmayan, heç bir şey kar etməyən; kobud, qanmaz

  Tam oxu »
 • GÖNÜQALINLIQ

  is. Heç bir şeydən mütəəssir olmayan, heç bir şey kar etməyən adamın keyfiyyəti, xassəsi; qanmazlıq, kobudluq

  Tam oxu »
 • GÖR-GÖTÜR

  is. Gördüyü, həyatında rast gəldiyi müsbət şeyləri mənimsəmə, öyrənmə; təcrübə qazanma. Kiri, kiri, dünya görgötürdür

  Tam oxu »
 • GÖRDÜRMƏ

  “Gördürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÖRDÜRMƏK

  icb. Görməyə məcbur etmək, görməsini xahiş etmək, görməsinə nail olmaq. İş gördürmək

  Tam oxu »
 • GÖRƏ

  əd. 1. Yönlük hal şəkilçisi tələb edərək: a) səbəb bildirir. Yıxıldığına görə ayağı sındı. – Elə bax bu rəssamlığıma görə də məni lap gözdən salıblar

  Tam oxu »
 • GÖRƏ-GÖRƏ

  zərf Bir şeyi gördüyü halda, bildiyi halda, bilə-bilə. [Yusif:] Görə-görə özümü cürbəcür bəlalara giriftar edirəm… N

  Tam oxu »
 • GÖRƏCƏK

  bax görəcəkli

  Tam oxu »
 • GÖRƏCƏKLİ

  görəcəkli günlərim (günlərimiz) varmış – gözlənilməyən pis bir hadisə baş verdikdə və ya bir xəbər eşidildikdə deyilir

  Tam oxu »
 • GÖRƏK

  əd. 1. Nəticəsi qabaqcadan bəlli olmayan bir işə başlarkən deyilir. Yaz görək nə çıxır. – [Sitarə Gülzara:] Gəl toyumuz barəsində niyyət eləyək, gedək

  Tam oxu »
 • GÖRƏN

  is. məh. Sıra ilə otlama (qoyun haqqında). □ Görən atmaq (bağlamaq) – bax görənimək. Qoyun laləlikdə görən atmışdı

  Tam oxu »
 • GÖRƏN₁

  bax görəsən. [Durna:] İndi yazıq Aydəmirin halı görən nə olar? C.Cabbarlı. Vurdu onu yol üstündə; Hansı zalım ovçu görən? M

  Tam oxu »
 • GÖRƏNİMƏ

  “Görənimək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÖRƏNİMƏK

  f. məh. Sıra ilə otlamaq (qoyun haqqında). Qoyunlar güneylərdə görəniyir, keçilər … kolların başını dişləyir

  Tam oxu »
 • GÖRƏSƏN

  əd. Sual, əndişə, maraq bildirir. Görəsən, niyə gəlmədi? Görəsən, onun axırı necə oldu? Görəsən, xəstə sağalacaqmı? – Fikirləşir ki, görəsən, uşaq söz

  Tam oxu »
 • GÖRƏSİ

  sif. Görməli, görülməli, görülməsi lazım gələn. Görəsi bir işim yoxdur. ◊ Görəsi gözü olmamaq – zəhləsi getmək, nifrət bəsləmək

  Tam oxu »
 • GÖRK

  is. Göstərmək işi, nümayiş, göstəriş. □ Görk etmək – göstərmək, nəzərə çatdırmaq. [Katib:] Danışıqların düz olsa, Hümmətin bu hərəkətlərini açıb hamıy

  Tam oxu »
 • GÖRKƏM

  is. 1. Xarici, ümumi görünüş. Xarici görkəm. Yaxşı, səliqəli görkəmi var. Görkəmini dəyişmək. – Tanrı elə görkəm vermişdi ona; Görənlər az qala cadula

  Tam oxu »
 • GÖRKƏMLİ

  sif. 1. Bu və ya başqa cür görünüşü, görkəmi, siması olan; görünən. Xəstə görkəmli. Sağlam görkəmli. – Onların əvəzinə Tapdıq, özünə yaxınlaşan kərtən

  Tam oxu »