Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • (bəzən “ə” saiti uzadılaraq tələffüz olunur) əd. 1. Verilən suala müsbət cavab və ya təsdiq məqamında işlənir (yox ziddi); bəli, elədir

  Tam oxu »
 • HƏB

  is. [ər.] Toz dərmandan hazırlanmış kürəcik. Həb atmaq. Acı həb. – Həkim bir neçə həb, beş də iynə dərmanı verdi

  Tam oxu »
 • HƏBƏŞ

  is. Efiopiyanın əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adamın keçmiş adı; efiopiyalı. Zavallı, silahsız və kimsəsiz həbəşlərin boynunda fa

  Tam oxu »
 • HƏBİB

  is. [ər.] klas. Sevgili, dost. Tutaram yarın qiyamətdə, həbibim, damənin. Füzuli. [Bəhram:] Mənim vicdanım ləkəlidir

  Tam oxu »
 • HƏBS

  is. [ər.] 1. Dustağasalma (salınma), azadlıqdan məhrumetmə (edilmə). Həbs cəzası. – Məhbəs də, qəfəs də, həbs də, qəsd də; İnsan mərd olanda həddini a

  Tam oxu »
 • HƏBSXANA

  is. [ər. həbs və fars. …xanə] Dustaqların saxlandığı yer, ev, bina; dustaqxana, qazamat, zindan. Çar hökuməti yıxılandan sonra Cavahir həbsxanadan çıx

  Tam oxu »
 • HƏBSXANAÇI

  is. Həbsxana gözətçisi

  Tam oxu »
 • HƏCC

  is. [ər.] Müsəlmanlarda: zilhiccə ayında Məkkədə ziyarət mərasimini yerinə yetirmə. Bəhs ilə həccə gedən yorulub yolda qalar

  Tam oxu »
 • HƏCƏMƏT

  is. [ər.] Xalq təbabətində: xəstə adama küpə salıb qan almaqdan ibarət müalicə üsulu, habelə müalicə məqsədilə qan almaq, qanı sormaq üçün işlədilən b

  Tam oxu »
 • HƏCM

  is. [ər.] 1. Bir şeyin kub vahidləri ilə ölçülən uzunluğu, hündürlüyü və eni. Həndəsi cismin həcmi. Kubun həcmi

  Tam oxu »
 • HƏCMCƏ

  sif. Həcminə, böyüklüyünə, tutumuna görə, içinə ala biləcəyi şeyin miqdarına görə. Həcmcə bu çənlərdən hansı böyükdür? Həcmcə kiçik çəllək

  Tam oxu »
 • HƏCMİ

  sif. [ər.] Həcm cəhətdən, həcm baxımından, həcmlə bağlı. Həcmi təhlil

  Tam oxu »
 • HƏCMLİ

  sif. Həcmcə iri olan; böyük, tutumlu. İri həcmli sistern. – Bir tərəfdə müxtəlif həcmli ekskavatorlar torpağı qazır, bir tərəfdə parovozlar xəndəkdə f

  Tam oxu »
 • HƏCV

  is. [ər.] Bir şəxsə, ictimai quruluşa, yaxud həyatdakı mənfiliklərə qarşı yönəldilmiş istehzalı, kəskin, acı, kinayəli yazı

  Tam oxu »
 • HƏCVÇİ

  is. və sif. Həcv yazan, həcvgu. XIX əsr ədəbiyyatımızın ən qüvvətli həcvçi şairi Qasım bəy Zakirdir

  Tam oxu »
 • HƏCVÇİLİK

  is. Həcv yazma

  Tam oxu »
 • HƏCVGU

  is. və sif. [ər. həcv və fars. …gu] köhn. bax həcvçi. Həcvgu şair

  Tam oxu »
 • HƏCVİYYAT

  top. [ər. “həcv” söz. cəmi] köhn. Həcv məzmunlu əsərlər. // Boş, bayağı, mənasız əsərlər

  Tam oxu »
 • HƏCVİYYƏ

  is. [ər.] Qısa satirik şeir; epiqram

  Tam oxu »
 • HƏCVYAZAN

  bax həcvçi

  Tam oxu »
 • HƏCZ

  is. [ər.] köhn. 1. Tutub saxlama, tutma. 2. Müsadirə

  Tam oxu »
 • HƏDD

  is. [ər.] 1. Sərhəd, hüdud. 2. məc. Hədd-hüdud, son, nəhayət. Uşağın sevincinin həddi yox idi. □ Hədd qoymaq – hüdud qoymaq, məhdudlaşdırmaq, normaya

  Tam oxu »
 • HƏDD-HESAB

  is. [ər.] Say, miqdar. Qızıl Arslandan xəlifəyə məktub aparan heyəti İraqın hədd-hesaba gəlməyən atlıları istiqbal edirdi

  Tam oxu »
 • HƏDD-HÜDUD

  is. [ər.] Hədd, son, axır, intəha. Ağbulaq dağlarının bütün gözəllik və üstünlükləri Sevildə … həddi-hüdudu olmayan xoş bir təsir buraxırdı

  Tam oxu »
 • HƏDDİ-BÜLUĞ

  is. [ər.] İnsanın cismən və ruhən yetkinləşdiyi və vətəndaşlıq hüququ aldığı yaş. □ Həddi-büluğa çatmaq (yetişmək, yetmək) – həmin yaşa çatmaq

  Tam oxu »
 • HƏDƏ

  is. [ər.] Qorxu gəlmə, bir şeylə qorxutma, dəhşətləndirmə; hədə-qorxu, təhdid. Qızdan qəti söz aldım ki, atasının hədəsinə baxmayaraq, o bir də belə b

  Tam oxu »
 • HƏDƏ-QORXU

  bax hədə. Gəlin, bu hədə-qorxudan Xəlilin pərt olduğunu düşünüb, ona kömək etmək istədi. M.Hüseyn. Həkim möhkəm durdu, o karıxmadı; Hədəqorxudan da bi

  Tam oxu »
 • HƏDƏF

  is. [ər.] 1. Tüfəng, top və s. atarkən güllənin, mərminin və s. dəyməli, vurmalı olduğu şey, yer; nişanə

  Tam oxu »
 • HƏDƏQƏ

  is. [ər.] anat. Göz almasının yerləşdiyi çuxur; göz çuxuru. Sultanın gözlərinin gilələri öz hədəqəsində tez-tez sağasola gedib-gəldi

  Tam oxu »
 • HƏDƏLƏMƏ

  “Hədələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • HƏDƏLƏMƏK

  f. Hədə gəlmək, qorxutmaq, hədə-qorxu gəlmək, təhdid etmək. Baldızı, Məsməni hədələyir, “ərinin əmrindən çıxmağa ixtiyarın yoxdur” – deyirdisə də, bir

  Tam oxu »
 • HƏDƏLƏYİCİ

  sif. Hədələyən, qorxuducu, təhdidedici, hədə-qorxu gələn, hədəqorxu ifadə edən. …Hədələyici sözlər Mirzə Cəlildə yeni bir qüvvə oyatdı

  Tam oxu »
 • HƏDƏR

  sif. [ər.] Boş-boşuna, əbəs, heç bir nəticə verməyən; mənasız, faydasız. Qəssab Həsən aralıqda hədər ölümdən qorxub, özünü adamların içinə soxdu

  Tam oxu »
 • HƏDƏRƏN-PƏDƏRƏN

  is. Boş, mənasız, cəfəngiyat, tartan-partan, çərən-pərən sözlər. [Arvadı ustaya:] Əşi, cin-zad səni vurub, ağlını-zadını çaşdırmayıb ki, hədərənpədərə

  Tam oxu »
 • HƏDİK

  is. Qarğıdalı, buğda, noxud, lobya, mərci və s.-dən suda (bəzən də ət və qovrulmuş soğanla) bişirilən xörək adı

  Tam oxu »
 • HƏDİS

  is. [ər.] din. Məhəmməd peyğəmbərin qanun hökmündə olan sözlərinə verilən ad. Başında ağ araqçın olan, gümüş toqqalı, qırmızısaqqal bir kişi isə təkər

  Tam oxu »
 • HƏDİYYƏ

  is. [ər.] Bağışlanan şey, bəxşiş, sovqat, töhfə, ərməğan. Məhərrəm əmi ilk dəfə Rəmziyyənin görüşünə gəldiyi zaman ona üzgörüşü olaraq kiçik bir çanta

  Tam oxu »
 • HƏDSİZ

  sif. Həddi-hüdudu olmayan, həddən artıq, saysız-hesabsız, hədsiz-hesabsız. Uşaqlar göz yaşlarını bir dəqiqədə unutdular və … kərbəlayını hədsiz şadlıq

  Tam oxu »
 • HƏDSİZ-HESABSIZ

  bax hədsiz. …Əngin fəzada hədsiz-hesabsız ulduzlar sayrışır. S.Rəhimov. [Babək:] Xəlifə və sarayın hədsiz-hesabsız vergiləri hamını cana gətirib… M

  Tam oxu »
 • HƏDSİZ-HÜDUDSUZ

  sif. Həddi-hüdudu olmayan, ucsuz-bucaqsız, nəhayətsiz, sonsuz. Hədsiz-hüdudsuz çöllər

  Tam oxu »
 • HƏDYAN

  is. [ər.] Tərbiyəsiz, ədəbsiz, hərzə, əsassız sözlər; söyüş. Keçən sözü çəkmə üzə, amandı; Hədyan danışmışam, laf eyləmişəm

  Tam oxu »
 • HƏFRİYYAT

  is. [ər.] köhn. Arxeoloji qazıntılar; qazıntı işləri

  Tam oxu »
 • HƏFTƏ

  is. [fars.] Şənbədən bazar gününə qədər yeddi günə bərabər vaxt ölçüsü vahidi. Həftənin birinci günü

  Tam oxu »
 • HƏFTƏAŞIRI

  zərf Həftədən-həftəyə, hər həftə(də). Həftəaşırı dənizə getmək

  Tam oxu »
 • HƏFTƏBAŞI

  zərf Həftədə bir dəfə (bir qayda olaraq həftənin axırında). Həftəbaşı ova getmək. Həftəbaşı hesabat vermək

  Tam oxu »
 • HƏFTƏBAZARI

  is. Həftədə bir dəfə (əsasən bazar – istirahət günü) düzəldilən bazar, alış-veriş. [Ocaqverdi:] Sabah həftəbazarına inək aparacağam satmağa, satıb, gə

  Tam oxu »
 • HƏFTƏBECƏR

  is. Duza qoyulmuş kələm, bibər, pomidor, xiyar, xırda balqabaq və s.-dən ibarət şoraba. Xörəyin yanına həftəbecər qoymaq

  Tam oxu »
 • HƏFTƏLİK

  is. Rəqəmlərdən sonra gələrək işin neçə həftə davam etdiyini və ya etməli olduğunu göstərir. Üç həftəlik iş qalıb

  Tam oxu »
 • HƏKƏM

  is. [ər.] köhn. İki tərəf arasında olan mübahisəni həll etmək üçün seçilən adam; münsif, jüri. [Ev sahibi bəy dedi:] O qoca kəndlini həkəm seçək, nə d

  Tam oxu »
 • HƏKİM

  is. [ər.] 1. Ali tibb təhsili olan adam; təbib, doktor. Uşaq həkimi. Göz həkimi. Diş həkimi. Sanitar həkimi

  Tam oxu »