Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • KEÇİOTARAN

  is. Keçi çobanı

  Tam oxu »
 • KEÇİRİCİ

  is. fiz. Elektrik cərəyanını, səsi, istiliyi və s.-ni öz daxilindən keçirən cisim; naqil. Elektrik keçiricisi

  Tam oxu »
 • KEÇİRİCİLİK

  is. fiz. İstiliyi, səsi, elektrik cərəyanını və s.-ni keçirmə qabiliyyəti. Maqnit dövrəsinin keçiriciliyi

  Tam oxu »
 • KEÇİRİLMƏ

  “Keçirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KEÇİRİLMƏK

  “Keçirmək”dən məch. Başqa işə keçirilmək. İşçilər yeni sahəyə keçirildi. Açara zəncir keçirilmək. Qərarlar həyata keçirildi

  Tam oxu »
 • KEÇİRİM₁

  bax keçid 1-ci mənada. [Koroğlunun dəliləri] necə deyərlər, aşırım aşdılar, keçirim keçdilər. “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • KEÇİRİM₂

  is. fiz. Elektrikkeçirmə, nəqletmə xassəsi

  Tam oxu »
 • KEÇİRİMLİ

  sif. fiz. Keçirimi olan (bax keçirim2). Yüksək keçirimli polad

  Tam oxu »
 • KEÇİRİMLİLİK

  is. fiz. Elektrikkeçirmə qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • KEÇİRMƏ₁

  “Keçirmək1”dən f.is

  Tam oxu »
 • KEÇİRMƏ₂

  “Keçirmək2”dən f.is

  Tam oxu »
 • KEÇİRMƏK₂

  f. Söndürmək. İşığı keçirmək. Ocağı keçirmək. Tonqalı keçirmək. – Telli lampasını keçirib yatağına uzanmışdı

  Tam oxu »
 • KEÇİRMƏK₁

  f. 1. Yönəldərək, istiqamətləndirərək bir yerdən keçib getməsinə, ya bir yerə keçməsinə kömək etmək, ya keçməyə məcbur etmək

  Tam oxu »
 • KEÇİRTMƏ

  “Keçirtmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KEÇİRTMƏK

  bax keçirmək1. Bülbül, keçirtmə bağda qəflətdə ömrünü. S.Ə.Şirvani. Keçənlərdə Qafqaz kəndlərindən birində bir neçə vaxt günlər keçirtdim

  Tam oxu »
 • KEÇİSAQQAL

  sif. Seyrək və uzun saqqalı olan. Keçisaqqal, çəlimsiz bir tələbə aramla deyirdi… Çəmənzəminli. // İs

  Tam oxu »
 • KEÇİSAQQALLI

  sif. Seyrək və uzun saqqalı olan. Keçisaqqal, çəlimsiz bir tələbə aramla deyirdi… Çəmənzəminli. // İs

  Tam oxu »
 • KEÇMƏ₁

  “Keçmək1”dən f.is

  Tam oxu »
 • KEÇMƏ₂

  “Keçmək2”dən f.is

  Tam oxu »
 • KEÇMƏK₂

  f. Sönmək. Lampa keçdi. Qaz keçdi. – Od yandı, odu keçdi; Qəlyanın odu keçdi; Aç gözün, qafil ovçu; Maralın, odu, keçdi

  Tam oxu »
 • KEÇMƏK

  f. 1. Hərəkət edərək, yeriyərək, addımlayaraq irəliləmək, yer dəyişmək, ötüb getmək. Yolla keçmək. Səki ilə keçərkən yoldaşımı gördüm

  Tam oxu »
 • KEÇMİŞ₂

  f.sif. Sönmüş, söndürülmüş. Keçmiş ocaq. Keçmiş lampa. – Keçmiş kösövü zor ilə yerə vuranda qığılcım saçılan kimi, dərvişin gözləri məşəlləndi

  Tam oxu »
 • KEÇMİŞ₁

  1. f.sif. Ötən, keçən, ötmüş. Keçmiş gün. Keçmiş dövr. – Keçmiş vaxtlarda dəftərxanalarda qulluqçuların gündə biri idarə bağlanandan sonra qalıb, təci

  Tam oxu »
 • KEF

  is. [ər.] 1. Ruhi və ya səhhətcə vəziyyət; hal, əhval. Kefin necədir? Kefini soruşmaq. Bu gün kefim yaxşı deyil

  Tam oxu »
 • KEF-DAMAQ

  bax kef 2-ci mənada. ◊ Kef(də)-damaqda olmaq – bax kefdə olmaq (“kef”də). O vaxt xanların dəmi hələ saz idi, xanlar gələcəklərini bilməyib, öz kefləri

  Tam oxu »
 • KEF-ƏHVAL

  bax kef 1-ci mənada. [Kərbəlayı Qubad:] Ağanın kefi-əhvalı necədir? Ü.Hacıbəyov. Tahir … həm Nərgizin özünün, həm də ata-anasının kefini-əhvalını soru

  Tam oxu »
 • KEFAL

  [yun.] zool. Yanlardan basıq, uzun bədəni olan dəniz balığı

  Tam oxu »
 • KEFALKİMİLƏR

  cəm. zool. Kefal və bəzi başqa balıqların daxil olduğu fəsilə

  Tam oxu »
 • KEFCİL

  bax kefçi. Bu adamın hərəkətindən və simasından gəncliyində çox igid və kefcil bir dəliqanlı olduğu anlaşılırdı

  Tam oxu »
 • KEFCİLLİK

  is. Kef çəkməyi sevmə, vaxtını kefdə keçirmə, içkiyə aludəlik. [Mirzə Cəmil:] [Paşa bəyi] öldürsə, elə bu kefcillik öldürəcək

  Tam oxu »
 • KEFÇİ

  is. və sif. 1. Vaxtını kefdə keçirən, kef çəkməyi sevən adam; kefcil. …Teymur ağa həm məşhur kefçi, həm də nüfuzlu və vurubyıxan cavanlardan idi

  Tam oxu »
 • KEFXANA

  is. [ər. kef və fars. xanə] Kef çəkilən yer, kef yeri

  Tam oxu »
 • KEFİR

  is. Qatığa oxşar, süddən qatı qidalı içki

  Tam oxu »
 • KEFLƏNDİRİLMƏ

  “Kefləndirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KEFLƏNDİRİLMƏK

  məch. İçki və s. içirdilib kefli edilmək; sərxoşlandırılmaq

  Tam oxu »
 • KEFLƏNDİRMƏ

  “Kefləndirmək”dan f.is

  Tam oxu »
 • KEFLƏNDİRMƏK

  icb. İçki və s. içdirib kefli etmək; sərxoşlandırmaq

  Tam oxu »
 • KEFLƏNMƏ

  “Keflənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KEFLƏNMƏK

  f. İçib məst olmaq, kefli hala düşmək; sərxoşlanmaq. [Mozalanbəy:] Gördüm qarabağlıdır, bərk keflənib

  Tam oxu »
 • KEFLİ

  sif. 1. İçki içərək keflənmiş; sərxoş. Kefli adam. – Rəşid bəy bərk kefli idi, ona görə də nə dil aça bildi, nə bir söz dedi, ancaq zarıldayıb zıqqıld

  Tam oxu »
 • KEFLİ-DAMAQLI

  bax kefçi 2-ci mənada. Biri kefli-damaqlı; Birinin ömrü boyu; Nəsibi hicran oldu. H.Arif

  Tam oxu »
 • KEFLİ-KEFLİ

  zərf Kefli halda, sərxoş halda

  Tam oxu »
 • KEFLİLİK

  is. Kefli adamın halı; sərxoşluq, məstlik

  Tam oxu »
 • KEFSİZ

  sif. 1. Yüngül xəstə, naxoş, azarlı. O dəm deyir biri dustaqların: – Bəradərlər! Nə var, neçün belə kefsiz, fikirlisiz yeksər? A

  Tam oxu »
 • KEFSİZCƏSİNƏ

  zərf Kefsiz halda, kefsiz bir tərzdə, qəmgincəsinə, pərişancasına. Bir gün işdən qayıdan zaman Cəmilə xanım kefsizcəsinə Əhmədi qarşıladı

  Tam oxu »
 • KEFSİZLƏMƏ

  “Kefsizləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KEFSİZLƏMƏK

  f. 1. Yüngül xəstələnmək, naxoşlamaq, azarlamaq. Uşaq kefsizləyib. 2. məc. Kədərli və pərişan olmaq, qəmginləşmək, məyuslaşmaq

  Tam oxu »
 • KEFSİZLƏNDİRMƏ

  “Kefsizləndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • KEFSİZLƏNDİRMƏK

  icb. 1. Yüngül xəstələnməsinə, naxoşlamasına, azarlamasına səbəb olmaq. Uşağı soyuğa verib kefsizləndirmək

  Tam oxu »
 • KEFSİZLİK

  is. 1. Azca xəstəlik, naxoşluq. 2. məc. Əhval pozğunluğu; pərişanlıq, qəmginlik, məyusluq, pərtlik. Arvad Zeynalı bu axşam kefsiz gördü, lakin bu kefs

  Tam oxu »