Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QƏBA

  is. [ər.] Keçmişdə adətən mollaların geydiyi uzun paltar, cübbə, don (bəzən əba-qəba şəklində işlənir)

  Tam oxu »
 • QƏBAHƏT

  is. [ər.] Çirkin iş, çirkin hərəkət, yaraşmaz iş; qüsur, nöqsan, günah. Əgər qəbahətdir, bunun nisbətini bizə niyə verirsən? M

  Tam oxu »
 • QƏBAHƏTLİ

  sif. Qəbahəti olan, qüsuru olan. Qəbahətli olduğuna görə səsini çıxarmır. Qəbahətli eynilərdi çox üzləşənlər; Nadanları tutaşdırıb zövq alan azmı? M

  Tam oxu »
 • QƏBAHƏTSİZ

  sif. Qəbahəti, günahı, qüsuru olmayan

  Tam oxu »
 • QƏBAHƏTSİZLİK

  is. Qəbahəti, günahı, qüsuru olmama

  Tam oxu »
 • QƏBALƏ

  is. [ər.] köhn. Bir mülkün və sairənin alınıb-satılması haqqında rəsmi sənəd. Bunlar pul təməssükləri, mülk qəbalələri və sair lazımsız kağızlardı

  Tam oxu »
 • QƏBALƏNAMƏ

  is. [ər. qəbalə və fars. …namə] bax qəbalə

  Tam oxu »
 • QƏBALI

  sif. köhn. Qəba geymiş, əynində qəba olan. Atlazdan qəbalı, belində şalı; Gövhərdən bahalı üzündə xalı

  Tam oxu »
 • QƏBİH

  sif. [ər.] köhn. 1. Çirkin, yaraşıqsız, kifir. Qəbih üz. Qəbih əndam. 2. Qəbahətli, nalayiq, yaraşmayan, ləyaqətsiz, pis

  Tam oxu »
 • QƏBİL

  [ər.] Cür, növ, kimi, cins. Bizim mübarizə apardığımız əmir də bu qəbil adamlardandır. M.S.Ordubadi. Qəhrəmani o qəbil insanlardan idi ki, onların fik

  Tam oxu »
 • QƏBİLƏ

  is. [ər.] İbtidai cəmiyyətdə: bir soydan törəmiş və bir rəisin idarəsi altında birlikdə yaşayan köçəri tayfa, nəsil; əşirət, oymaq

  Tam oxu »
 • QƏBİR

  is. [ər.] Ölüləri basdırmaq üçün xüsusi şəkildə qazılan çuxur: məzar, gor. Hər cümə axşamı [Zeynəb] ərinin qəbri üstə gedib, bir yekə mərəkə qurar

  Tam oxu »
 • QƏBİRDAŞI

  is. Qəbrin üstünə qoyulan tavadaşı

  Tam oxu »
 • QƏBİREŞƏN

  bax goreşən

  Tam oxu »
 • QƏBİRİSTAN

  is. [ər. qəbr və fars. …stan] Qəbirlər olan yer, ölülərin basdırıldığı yer; məzarlıq. Qəbiristandan ölü qayıtmaz

  Tam oxu »
 • QƏBİRİSTANLIQ

  bax qəbiristan. Qəbiristanlığın girəcəyində Ağası bəy əlini döşünə qoyub xana və məiyyətinə təzim edib döndü

  Tam oxu »
 • QƏBİRQAZAN

  is. 1. Ölüləri basdırmaq üçün qəbir qazan adam. Ay qəbirqazanlar; gedin ev tikin! Bu qəmli dərədə [“Qurd ağzı”nda] plan ki, yoxdur

  Tam oxu »
 • QƏBİZ

  is. [ər.] Qarnı bağlanma, mədəsi işləməmə. □ Qəbiz etmək (eləmək) – qarnını bərkitmək, bağlamaq. Qəbiz olmaq – qarnı işləməmək, qarnı bərkimək

  Tam oxu »
 • QƏBİZLİK

  is. Qəbiz olma, qarnı işləməmə

  Tam oxu »
 • QƏBUL

  is. [ər.] 1. Verilən, təslim edilən, göndərilən, təklif edilən şeyi alma. Ərizələrin qəbulu başlanır

  Tam oxu »
 • QƏBULÇU

  is. Göndərilən, ya təhvil verilən malı və s. qəbul edən işçi, xidmətçi. Zavod sahibi gəlir, qəbulçuya lazımi buyuruq və göstərişlər söyləyir

  Tam oxu »
 • QƏBULEDİCİ

  sif. Radio (elektromaqnit) dalğalarını qəbul edən; alıcı. Qəbuledici radiostansiya. // İs. mənasında

  Tam oxu »
 • QƏBZ

  is. [ər.] Pul, qiymətli şey və sairənin alınması, qəbul edilməsi haqqında verilən kağız, sənəd. Ev kirəsi qəbzi

  Tam oxu »
 • QƏBZƏ

  is. [ər.] Bir şeyin tutulacaq yeri, qulpu, dəstəsi. Qılıncın qəbzəsi. – Zakirin qətlinə bəsdir nigahın; Əl vurma, qəbzeyixəncər istəməz

  Tam oxu »
 • QƏBZƏLİ

  sif. Tutacağı, dəstəsi olan; saplı, dəstəli. [Cavanşir:] Onun qılıncı qızıl qəbzəli olsa da, mən özünə qaytarardım

  Tam oxu »
 • QƏCƏC

  is. bot. Dəniz sahili qumluqlarında və şoranlıqlarda bitən kol-bitki

  Tam oxu »
 • QƏCƏLƏ

  is. Sağsağan

  Tam oxu »
 • QƏCƏRƏ

  is. məh. Yəhərin üstündən salınan bəzəkli örtü, cecim

  Tam oxu »
 • QƏCƏRƏLİ

  sif. məh. Üstündən qəcərə salınmış

  Tam oxu »
 • QƏDD

  is. [ər.] 1. Boy, boy-buxun, qamət. Qəddin ki, sərvi-xuraman ilən bərabərdir. Qövsi. Zorbadır hərçənd ki, qəddin sənin; Yox mənə tay olmağa həddin sən

  Tam oxu »
 • QƏDD-QAMƏT

  is. Boy-buxun

  Tam oxu »
 • QƏDD-QAMƏTLİ

  sif. Boy-buxunlu

  Tam oxu »
 • QƏDDAR

  is. və sif. [ər.] Rəhmsiz, amansız, mərhəmətsiz, zalım. Qəddar düşmən. – Bütün dövrlərdə müstəbid, qəddar; Ağıldan, kamaldan, fikirdən qorxar

  Tam oxu »
 • QƏDDARANƏ

  zərf [ər. qəddar və fars. …anə] Amansızcasına, mərhəmətsizcəsinə, insafsızcasına, zalımcasına

  Tam oxu »
 • QƏDDARCASINA

  bax qəddaranə

  Tam oxu »
 • QƏDDARƏ

  is. [ər.] köhn. Hər iki tərəfi kəsən ağır qılınc. Nəhayət, [əlbəyaxa vuruşmalardan] heç bir şey çıxmazdı, qəddarələr və xəncərlər işə düşərdi

  Tam oxu »
 • QƏDDARLIQ

  is. Rəhmsizlik, mərhəmətsizlik, amansızlıq, zalımlıq. Yağıları sevindirdik, bəs eləyər! Al mumluğu; al, qəddarlıq öyrət bizə! M

  Tam oxu »
 • QƏDDƏMƏK

  f. dan. Yonmaq, çərtmək. Hikmət haradansa çoxlu karandaş gətirib qəddədi, stolun üstünə qoydu. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • QƏDDƏNMƏK

  məch. dan. Çərtilmək, yonulmaq

  Tam oxu »
 • QƏDDƏNMİŞ

  f.sif. dan. Çərtilmiş, yonulmuş

  Tam oxu »
 • QƏDƏH

  is. [ər.] Şərab, su və s. içməyə məxsus qab; piyalə, kasa. Şərab qədəhi. – Saqi, kərəm eylə, cam gəzdir! Durma, qədəhi müdam gəzdir! Füzuli

  Tam oxu »
 • QƏDƏHCİK

  is. Kiçik qədəh, incə qədəh

  Tam oxu »
 • QƏDƏHNUŞ

  sif. [ər. qədəh və fars. …nuş] klas. İçki içən, şərab içən. □ Qədəhnuş olmaq – içki içmək, şərab içmək

  Tam oxu »
 • QƏDƏHVARİ

  sif. bot. Görünüşcə qədəhə oxşayan. Qədəhvari tac

  Tam oxu »
 • QƏDƏK

  is. köhn. Pambıqdan toxunma sadə və ucuz parça, tünd göy rəngə boyanmış bez. Bazarın bir küncündə tikilmiş dükanın içində qədəkdən, bezdən, şilədən, a

  Tam oxu »
 • QƏDƏM

  is. [ər.] 1. Addım. Vəsiqəli adamlara hər qədəmdə təsadüf etmək mümkün idi. M.S.Ordubadi. Atlar başladılar qədəm ilə getməyə

  Tam oxu »
 • QƏDƏM-QƏDƏM

  zərf Addım-addım. Gəzəcəkdir qəddəm-qədəm bağımı; Görəcəkdir üzümlü çardağımı. A.Səhhət

  Tam oxu »
 • QƏDƏMƏ

  is. [ər.] Pillə (nərdivanda, pilləkəndə). // məc. Səviyyə, dərəcə

  Tam oxu »
 • QƏDƏMLİ

  sif. Ayağı xeyirli, uğurlu; xoşqədəm. Mey içdilər hər gələnin sağlığına, … Güldandakı qızılgülün sağlığına; Xoş qədəmli ayın, ilin sağlığına! X

  Tam oxu »
 • QƏDƏMSİZ

  sif. Ayağı düşərsiz, ayağı düşməz; uğursuz, bədqədəm

  Tam oxu »