Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • TÜCCAR

  is. [ər. “tacir” söz. cəmi] köhn. Tacirlər. Dedi: – Məşhur tacirəm məni-zar; Tanıyırlar məni hamı tüccar

  Tam oxu »
 • TÜFEYLİ

  is. [ər.] 1. biol. Başqa orqanizmin üzərində və ya içində yaşayıb onun hesabına qidalanan bitki; parazit

  Tam oxu »
 • TÜFEYLİLİK

  is. 1. biol. Bir orqanizmin o biri orqanizmdən qida mənbəyi kimi istifadə etməsi; parazitlik, parazitizm

  Tam oxu »
 • TÜFƏNG

  is. Uzun, ya qısa lüləli, əllə tutulub atılan odlu silah. Ov tüfəngi. Qoşalülə tüfəng. Tüfəng atmaq. – Bəxtiyar tüfəngi doldurub qalxdı; Zilləyib gözü

  Tam oxu »
 • TÜFƏNGLİ

  sif. Tüfəngi olan, tüfənglə silahlanmış. Tüfəngli əsgər. – [Uşaqlar] tüfəngli fədai dəstələrinin nümayişini görərkən əvvəlcə bu nümayişləri də bundan

  Tam oxu »
 • TÜĞYAN

  is. [ər.] Daşma, qabarma, qaynama, coşub-daşma. // məc. Həyəcan, təlatüm. □ Tüğyan etmək məc. – şiddət etmək, qaynamaq, coşmaq, azğınlıq etmək, qızışm

  Tam oxu »
 • TÜHAF

  sif. [ər.] 1. Qəribə, görünməmiş, anlaşılmaz. Tühaf hərəkət. Tühaf iş. – [Rüstəm bəy] bir-iki addım getməmiş tühaf bir mənzərəyə təsadüf etdi

  Tam oxu »
 • TÜK

  is. 1. İnsan və heyvan dərisinin üstündə çıxan sapvari buynuz törəməsi. Ağ tük. – Qurd tükünü dəyişər, xasiyyətini dəyişməz

  Tam oxu »
 • TÜKBAŞ

  sif. Başına heç bir şey örtməmiş; başaçıq. Tükbaş qız

  Tam oxu »
 • TÜKCƏ

  sif. və zərf Tük qədər, zərrə qədər, qətiyyən, əsla. [Kərbəlayı Qubad:] Vallah, səni mən tükcə incitmərəm! Ü

  Tam oxu »
 • TÜKCÜK

  is. İncə, zərif, xırda tük. Yarpağın tükcüyü

  Tam oxu »
 • TÜKƏNDİRMƏ

  “Tükəndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • TÜKƏNDİRMƏK

  f. Hamısını işlədib qurtarmaq, sərf edib qurtarmaq, axırına çıxmaq. □ Səbrini tükəndirmək – bax səbir kasasını doldurmaq (“səbir”də)

  Tam oxu »
 • TÜKƏNMƏ

  “Tükənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • TÜKƏNMƏK

  f. Qurtarmaq, bitmək, tamamilə işləyib qurtarmaq, daha qalmamaq. …Kənddən çıxdıqlarının onuncu günü Səriyyə xala yemək ehtiyatının tükənməyə başladığı

  Tam oxu »
 • TÜKƏNMƏZ

  sif. Tükənməyən, bitməyən, bitməz, qurtarmayan, qurtarmaz, çox, saysız-hesabsız. Dağlardan axıb gələn çay suyu … yaşıl bağlar üçün tükənməz bir həyat

  Tam oxu »
 • TÜKƏTMƏ

  “Tükətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • TÜKƏTMƏK

  f. Axıra çatdırmaq, bitirmək, sona çatdırmaq. [Şah Abbas:] Tükətdi ömrümü zindan, yox oldu səbrü-qərar

  Tam oxu »
 • TÜKLƏNMƏ

  “Tüklənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • TÜKLƏNMƏK

  f. 1. Üzünə tük çıxmaq, tük gəlmək, tük basmaq. Cavadın mülayim və mehriban rəftarını gördükdən sonra [uşaq] da əllərini Cavadın tüklənmiş (f

  Tam oxu »
 • TÜKLÜ

  sif. 1. Tükü olan, bədəni tüklə örtülü, tük basmış. Xanməmməd üstü tüklü burnunu çəkə-çəkə içəri girdi

  Tam oxu »
 • TÜKLÜLÜK

  is. Tüklü olma, qıllılıq

  Tam oxu »
 • TÜKLÜPAPAQ

  sif. Başında tüklü dəridən tikilmiş papaq olan. Tüklüpapaq, ayaqyalın birisi daxil olub, bir stul gətirdi

  Tam oxu »
 • TÜKSÜZ

  sif. 1. Tükü olmayan, qılsız. Tüksüz dəri. 2. Üzünə hələ tük gəlməmiş (yeniyetmə oğlan haqqında). // Üzü qırxılmış, üzündə tük olmayan

  Tam oxu »
 • TÜKÜGÖDƏK

  sif. Tükləri qısa olan; qısatüklü

  Tam oxu »
 • TÜKÜRPƏRDƏN

  sif. Adamın tüklərini ürpərdən, çox ağır, sarsıdıcı, dəhşətli. Tükürpərdən (tükürpərdici) mənzərə. – Daşürəkli keşikçilər belə [xanın] tükürpərdən bir

  Tam oxu »
 • TÜKÜRPƏRDİCİ

  sif. Adamın tüklərini ürpərdən, çox ağır, sarsıdıcı, dəhşətli. Tükürpərdən (tükürpərdici) mənzərə. – Daşürəkli keşikçilər belə [xanın] tükürpərdən bir

  Tam oxu »
 • TÜL

  [fr. tulle] Çox vaxt güllü naxışları olan yüngül, toraoxşar şəffaf parça. Pərdəlik tül. // Həmin parçadan tikilmiş

  Tam oxu »
 • TÜLƏK

  sif. Tükünü, yununu tökmüş. Tülək tərlan. – [Çopo:] Bir dəfə də tülək şahinə rast gəldim, hasarın üstündə oturub dimdiyini daşa sürtürdü

  Tam oxu »
 • TÜLƏMƏ

  “Tüləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • TÜLƏMƏK

  f. Müəyyən vaxtlarda köhnə tükünü, yununu, qabığını tökmək, təzələmək (heyvanlar və quşlar haqqında)

  Tam oxu »
 • TÜLKÜ

  is. 1. zool. İtlər ailəsindən, uzunsifət, uzuntüklü, quyruqlu yırtıcı məməli heyvan. Boz tülkü. – Tülkü gəzər ikən oldu bir qurda düçar

  Tam oxu »
 • TÜLKÜDURMAZDAN

  zərf Səhər tezdən, alaqaranlıqdan, sübhçağı. Sabah tülküdurmazdan Gülməmməd dağa yollandı. Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • TÜLKÜXASİYYƏT

  sif. Bic, hiyləgər, kələkbaz, yaltaq

  Tam oxu »
 • TÜLKÜXASİYYƏTLİ

  sif. Bic, hiyləgər, kələkbaz, yaltaq

  Tam oxu »
 • TÜLKÜQUYRUĞU

  is. bot. Süpürgəvari çiçək qrupu olan yem bitkisi – ot

  Tam oxu »
 • TÜLKÜLÜK

  is. Hiyləgərlik, kələkbazlıq; hiylə, biclik. Bu Məhbub xanımda bir tülkülük var. “Koroğlu”. ◊ Özünü tülkülüyə vurmaq (qoymaq) – biclik etmək, yaltaqla

  Tam oxu »
 • TÜLKÜSİFƏT

  sif. Sifəti tülkü sifətinə oxşayan, tülküsima adam haqqında. …Başının ortası dazlaşmış, tülküsifət bir adamın nitqi Tahiri yaman qəzəbləndirdi

  Tam oxu »
 • TÜLKÜSİFƏTLİ

  sif. Sifəti tülkü sifətinə oxşayan, tülküsima adam haqqında. …Başının ortası dazlaşmış, tülküsifət bir adamın nitqi Tahiri yaman qəzəbləndirdi

  Tam oxu »
 • TÜLLAB

  is. [ər. “tələbə” söz. cəmi] 1. köhn. Ruhani məktəbində oxuyan tələbələr. Şeyx Əbu Səid gecələr əvvəli-təbdə tüllaba dərs verərdi

  Tam oxu »
 • TÜLLABLIQ

  is. 1. köhn. Tələbəlik (dini məktəb tələbəliyi). 2. məc. dan. Yüngüllük, ciddiyyətsizlik, ləyaqətsizlik, vecsizlik, bambılılıq

  Tam oxu »
 • TÜLU

  is. [ər.] 1. Doğma, çıxma, zühur etmə (Günəş haqqında). □ Tülu etmək (eyləmək) – doğmaq, çıxmaq, zühur etmək (Günəş)

  Tam oxu »
 • TÜMƏN

  is. 1. İranda: 10 riala bərabər pul vahidi. [Xortdan:] Rəştə teleqram çəkib, beş min tümən pul istədi

  Tam oxu »
 • TÜNBƏTÜN

  [fars.] Söyüş məqamında işlənən söz. [Hacı Qənbər:] Tünbətünün qızı, sürün buradan! N.Vəzirov. □ Tünbətün olsun (düşsün) – söyüş, qarğış, lənət məqamı

  Tam oxu »
 • TÜND

  sif. [fars.] 1. Rəngi açıq olmayan, qaraya yaxın olan, tutqun. Tünd paltar. Tünd rəng. // Qəliz, kəsif, tərkibində çoxlu miqdarda həll olmuş maddələr

  Tam oxu »
 • TÜND...

  [fars.] Mürəkkəb rəng adlarının, onların açıq olmadığını, qaraya yaxın olduğunu göstərən tərkib hissəsi; məs

  Tam oxu »
 • TÜNDXASİYYƏT

  sif. Tez hirslənən, tez özündən çıxan, tez coşan, tündməzac. [Sultan:] …Mən rayona qayıdanda birinci işim bu oldu ki, ətrafıma özüm kimi tündxasiyyət

  Tam oxu »
 • TÜNDXASİYYƏTLİ

  sif. Tez hirslənən, tez özündən çıxan, tez coşan, tündməzac. [Sultan:] …Mən rayona qayıdanda birinci işim bu oldu ki, ətrafıma özüm kimi tündxasiyyət

  Tam oxu »
 • TÜNDXASİYYƏTLİK

  is. Tündməzac adamın xasiyyəti; tez özündən çıxma, coşma; tündməzaclıq

  Tam oxu »
 • TÜNDXASİYYƏTLİLİK

  is. Tündməzac adamın xasiyyəti; tez özündən çıxma, coşma; tündməzaclıq

  Tam oxu »