Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • TƏAM

  is. bax taam

  Tam oxu »
 • TƏB

  is. [ər.] Şeir demək, musiqi yazmaq, mahnı oxumaq həvəsi, meyli; ilham. [Rüstəm bəy Sofyaya:] Məndə təb əsla yoxdur, bircə dəfə, yadımdadır, bir qıza

  Tam oxu »
 • TƏB

  is. [ər.] köhn. Çap (etmə), nəşr (etmə). □ Təb etmək köhn. – çap etmək, nəşr etmək. Kitabı təb etmək

  Tam oxu »
 • TƏBABƏT

  is. [ər.] Xəstəliklər, onların müalicəsi və qarşısının alınması haqqındakı elmlərin məcmusu; tibb. Təbabət elmi

  Tam oxu »
 • TƏBDİL

  is. [ər.] köhn. 1. Dəyişmə, dəyişdirmə. □ Təbdil etmək – dəyişmək. Havanın hər bir zərrəsi həmişə hərəkət edib yerini təbdil edər

  Tam oxu »
 • TƏBƏDDÜL

  is. [ər.] köhn. Dəyişmə, başqa bir şəklə düşmə

  Tam oxu »
 • TƏBƏDDÜLAT

  is. [ər. “təbəddül” söz. cəmi] Dəyişiklik. Bu böyük tarixi təbəddülatdan ruhlanan cənubi azərbaycanlılar da azadlıq mübarizəsini gücləndirmişdilər

  Tam oxu »
 • TƏBƏƏ

  is. [ər. “tabe” söz. cəmi] Bir dövlətə tabe olan, onun vətəndaşı olan əhali, adam. İran təbəəsi. – [Qoca:] Hökmdar ilə təbəələr arasında sədlər çəkild

  Tam oxu »
 • TƏBƏƏLİK

  bax vətəndaşlıq 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • TƏBƏXXÜR

  is. [ər.] Buxarlanma, buğa çevrilmə. □ Təbəxxür etmək – 1) buxarlanmaq, uçub getmək, buğa çevrilmək. Qaz təbəxxür etdi; 2) məc

  Tam oxu »
 • TƏBƏQƏ₂

  is. [ər.] Vərəq. Katib canının dərdindən … bərk qorxuya düşdü, bir neçə təbəqə kağız çıxarıb qabağına qoydu

  Tam oxu »
 • TƏBƏQƏ₁

  is. [ər.] 1. Bir şeyin başqa bir şeyin üstünü örtən kütləsi və ya hissəsi; qat, lay. Buz təbəqəsi. Hava təbəqəsi

  Tam oxu »
 • TƏBƏQƏLƏŞMƏ

  “Təbəqələşmək”dən f.is. Tez-tez bir dəstə feodal təbəqəsinin hakimiyyəti digər dəstənin hakimiyyətilə dəyişilirdi, ictimai-siyasi təbəqələşmə güclənir

  Tam oxu »
 • TƏBƏQƏLƏŞMƏK

  f. İctimai, mədəni və s. cəhətdən yekcinsliyini itirərək təbəqələrə bölünmək (adamlar, cəmiyyət və s

  Tam oxu »
 • TƏBƏRRÜK

  is. [ər.] 1. Dindarlara görə, xoşbəxtlik, uğur gətirən, xəstələri sağaldan müqəddəs torpaq, su, müqəddəs adamın geyiminin kiçik parçası və s

  Tam oxu »
 • TƏBƏRZİN

  is. [ər.] 1. Baltaya bənzəyən qədim silah. Orta Asiyanın qədim tayfalarının silahları ox, nizə, qılınc və təbərzindən ibarət imiş

  Tam oxu »
 • TƏBƏSSÜM

  [ər.] 1. is. Gülümsəmə. [Qocanın] sallaq iri dodaqlarında, yanları cizgilərlə bürüşmüş kiçik gözlərində, sümükləri qalxaq, ətli, qırmızı üzündə bir tə

  Tam oxu »
 • TƏBİB

  is. [ər.] Həkim. Təbib olsam, yaraların bağlaram; Sinəm üstə düyünlərəm, dağlaram. Aşıq Ələsgər. [Padşahın qızı:] Məmləkətdə bir təbib qalmayıbdır ki,

  Tam oxu »
 • TƏBİBLİK

  is. Həkimlik. [Həkimbaşı:] Mən qırx beş ildir ki, təbiblik edirəm. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • TƏBİƏT

  is. [ər.] 1. Yerdə təbii şəraitin (yerin səthi, bitki aləmi, iqlim və s.) məcmusu; üzvi və qeyri-üzvi aləm, yerdə insan, fəaliyyəti ilə yaradılmamış h

  Tam oxu »
 • TƏBİƏTCƏ

  zərf Təbiətinə görə, xasiyyətinə görə; xasiyyətcə; təbiətən. Mehriban açıqdan-açığa görürdü ki, Səlim əxlaq və təbiətcə ətrafında gəzib-dolaşan, evinə

  Tam oxu »
 • TƏBİƏTÇİ

  bax təbiətşünas. Gənc təbiətçilər dərnəyi

  Tam oxu »
 • TƏBİƏTƏN

  zərf [ər.] Xilqətcə, fitrətən, yaradılışında. [Fərman] təbiətən diribaş yaranmışdı. Ə.Sadıq. // Ba x təbiətcə

  Tam oxu »
 • TƏBİƏTŞÜNAS

  is. [ər. təbiət və fars. …şünas] Təbiətşünaslıqla məşğul olan adam, təbiətşünaslıq alimi; təbiətçi, naturalist

  Tam oxu »
 • TƏBİƏTŞÜNASLIQ

  is. Təbiət hadisələri və qanunauyğunluqları haqqında elm; təbiət elmləri

  Tam oxu »
 • TƏBİİ

  sif. [ər.] 1. Təbiətə (yer səthinə, iqlimə, heyvan və bitki aləminə və s.) məxsus olan, təbiət tərəfindən yaradılmış

  Tam oxu »
 • TƏBİİLİK

  is. Təbii, qeyri-süni şeyin halı (sünilik əksi). Qızın səsində bir təbiilik var idi. İ.Əfəndiyev

  Tam oxu »
 • TƏBİL

  is. [ər.] İri nağara. Səhnənin dalından təbil və sinc səsi gəlir. Ə.Haqverdiyev. [Cavanşir:] Qoy şeypurlar gurlasın, təbil səsləri dağları titrətsin

  Tam oxu »
 • TƏBİLÇİ

  is. Təbil çalan çalğıçı. Təbilçi Qurban, Qara Məlikin gecələr xəlvətcə Təbrizə gəlib, Rüxsarə ilə görüşdüyünü Nəsrəddinə xəbər verdi

  Tam oxu »
 • TƏBİR

  is. [ər.] 1. Söz, kəlmə, ifadə. 2. Yozma. □ Təbir etmək – yozmaq, məna çıxarmaq, məna vermək. Məhsəti xanımın hökumət əleyhinə olmasında şeir və sənət

  Tam oxu »
 • TƏBİYYAT

  is. [ər.] köhn. Təbiət elmləri

  Tam oxu »
 • TƏBİYYATÇI

  is. köhn. bax təbiətşünas

  Tam oxu »
 • TƏBLİĞ

  is. [ər.] Hər hansı bir əqidəni, nəzəriyyəni, biliyi və s.-ni yayma və dərindən başa salma. Elmi biliklərin təbliği

  Tam oxu »
 • TƏBLİĞAT

  is. [ər. “təbliğ” söz. cəmi] Bir nəzəriyyəni, ideyanı, biliyi və s.-ni kütlə arasında yayma, təbliğ etmə

  Tam oxu »
 • TƏBLİĞATÇI

  is. Təbliğatla məşğul olan adam. Kitabxanaçı həm də kitab təbliğatçısıdır. // Partiyanın qərarlarını mühazirə və müsahibələrində izah edən, siyasi məş

  Tam oxu »
 • TƏBLİĞATÇILIQ

  is. Təbliğat aparma, təbliğatçının apardığı ictimai iş

  Tam oxu »
 • TƏBRİK

  is. [ər.] Xoş xəbər, sevindirici hadisə, bayram və s. münasibətilə yazılı və ya şifahi gözaydınlığı. Təbrik məktubu

  Tam oxu »
 • TƏBRİKLƏMƏ

  “Təbrikləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • TƏBRİKLƏMƏK

  f. Təbrik etmək

  Tam oxu »
 • TƏBRİKNAMƏ

  is. [ər. təbrik və fars. …namə] Yazılı təbrik, təbrik məktubu. Yubiley münasibətilə təbriknamə göndərmək

  Tam oxu »
 • TƏCAVÜZ

  is. [ər.] 1. Başqa bir dövlətin ərazisini zəbt etmək, azadlığını əlindən almaq və ya məhdudlaşdırmaq, demokratiyanı boğmaq və irticaçı rejimlər yaratm

  Tam oxu »
 • TƏCAVÜZÇÜ

  bax təcavüzkar

  Tam oxu »
 • TƏCAVÜZÇÜLÜK

  bax təcavüzkarlıq

  Tam oxu »
 • TƏCAVÜZKAR

  is. və sif. [ər. təcavüz və fars. …kar] Təcavüz edən, təcavüz (hücum) edən tərəf; qəsbkar, təcavüzçü

  Tam oxu »
 • TƏCAVÜZKARCA

  zərf Təcavüzkar kimi; qəsbkarcasına. Təcavüzkarcasına hərəkət etmək. // Düşməncəsinə

  Tam oxu »
 • TƏCAVÜZKARCASINA

  zərf Təcavüzkar kimi; qəsbkarcasına. Təcavüzkarcasına hərəkət etmək. // Düşməncəsinə

  Tam oxu »
 • TƏCAVÜZKARLIQ

  is. Təcavüz etmə, təcavüz siyasəti, başqa dövlətin torpağını tutmaq üçün onun üzərinə hücum etmə; qəsbkarlıq

  Tam oxu »
 • TƏCDİD

  is. [ər.] Təzələtmə, yenilətmə

  Tam oxu »
 • TƏCƏDDÜD

  is. [ər.] Yenilənmə, təzələnmə

  Tam oxu »
 • TƏCƏLLA

  is. [ər.] Əyan olma, görünmə, təzahür etmə

  Tam oxu »