Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ZƏBAN

  is. [fars.] klas. Dil. Bir saat görməsəm, tuti zəbanım; Qopacaq başıma qiyamət eylə. M.P.Vaqif. Şəkər söhbətlidi, şirin dillidi; Tuti kimi xoş zəbanım

  Tam oxu »
 • ZƏBANƏ

  is. [fars.] klas. 1. Alov, alovun şöləsi. □ Zəbanə çəkmək – şiddətlə alovlanmaq, alışıb-yanmaq. O ancaq evlərinin zəbanə çəkərək yandığını gördü

  Tam oxu »
 • ZƏBƏR

  is. [fars.] Ərəb (fars) əlifbasında “ə” səsini bildirmək üçün samitlərin üzərinə qoyulan , işarəsi; fəthə

  Tam oxu »
 • ZƏBƏRCƏD

  is. [ər.] Keçmişdə qiymətli daşlardan sayılan, zümrüdə bənzəyən yaşıl rəngli daş. Sabahısı gün qız oğlana bir zümrüd göndərdi

  Tam oxu »
 • ZƏBƏRDƏST

  sif. [fars.] köhn. 1. Çox qüvvətli, çox güclü, qolugüclü. 2. İstedadlı, talantlı, qüvvətli. Zəbərdəst şair

  Tam oxu »
 • ZƏBƏRDƏSTLİK

  is. Çox qüvvətlilik, qolugüclülük

  Tam oxu »
 • ZƏBT

  is. [ər.] Silah gücü ilə, zorla tutma, ələ keçirmə, hakimiyyəti altına alma, ixtiyarına alma; sahiblənmə, yiyələnmə

  Tam oxu »
 • ZƏBT-RƏBT

  is. [ər.] köhn. Asayiş, intizam, nizam, qayda

  Tam oxu »
 • ZƏBTİYYƏ

  is. [ər.] köhn. Polis nəfəri. [Həsən:] Bu, bir əsgərə jemper satmış, zəbtiyyələr yaxalamışlar. H.Nəzərli

  Tam oxu »
 • ZƏBUN

  sif. [fars.] klas. Zəif, qüvvətsiz, cansız, aciz, düşkün. Dust bipərva, fələk birəhm, dövran bisükun; Dərd çox, həmdərd yox, düşmən qəvi, tale zəbun

  Tam oxu »
 • ZƏBUNLUQ

  is. Zəiflik, qüvvətsizlik, cansızlıq, acizlik, düşkünlük. Aslanın qızarmış gözlərində olan məhzunluq və zəbunluq əlaməti Hacını da qəmgin edirdi

  Tam oxu »
 • ZƏBUR

  is. [ər.] Dini əsatirə görə, Allah tərəfindən Davud peyğəmbərə göndərilən kitab. [Dərviş:] Əvət, Quran, Zəbur, İncilü Tövrat; Birər röya ki zor təfsir

  Tam oxu »
 • ZƏDƏ

  is. [fars.] 1. Toxunmaq, yaxud bərk bir şey dəymək nəticəsində bir şeydə əmələ gələn əzik yeri, qopuq, qəlpə, çatdaq və s

  Tam oxu »
 • ...ZƏDƏ

  [fars.] Bəzi mürəkkəb sözlərin “vurulmuş, uğramış, düçar olmuş, giriftar olmuş” mənalarını bildirən ikinci tərkib hissəsi; məs

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLƏMƏ

  “Zədələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLƏMƏK

  f. Toxunaraq və ya toxunduraraq zədə vurmaq, xarab etmək, şikəst etmək, yaralamaq, əzmək, çatlatmaq və s

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLƏNDİRMƏ

  “Zədələndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLƏNDİRMƏK

  “Zədələnmək”dən icb

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLƏNMƏ

  “Zədələnmək”dən f.is. Badımcanı sərin yerdə saxlamaq və zədələnmədən qorumaq lazımdır…

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLƏNMƏK

  f. Bir şeyə toxunmaq və ya bir şey dəymək nəticəsində bir yeri əzilmək, zədə dəymək, zədə əmələ gəlmək, yaralanmaq, şikəst olmaq

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLƏNMİŞ

  ”Zədələnmək”dən f.sif. Doludan zədələnmiş meyvə. Zədələnmiş bədən. – Kamil maşinisti tez əyləşdirib, özü onun yerini tutdu və zədələnmiş qayığı Asland

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLİ

  sif. Zədəsi olan, zədə dəymiş; əzik. Zədəli yer. Zədəli bədən. – Qarı isə ömrünün son çağında onun dərdini dinləyən adama zədəli qəlbi ilə hörmət bəsl

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLİLİK

  is. Zədəli şeyin hal və keyfiyyəti

  Tam oxu »
 • ZƏDƏSİZ

  sif. Zədəsi, nöqsanı, əziyi olmayan; bütöv, saf. Zədəsiz şüşə. Zədəsiz meyvə

  Tam oxu »
 • ZƏDƏSİZLİK

  is. Zədəsi olmama, bütövlük, tamlıq

  Tam oxu »
 • ZƏF

  is. [ər.] klas. Zəiflik, qüvvətsizlik, üzgünlük. Mana bu zəfü bihallıq, sağınma, pirlikdəndir; Gözün fikri məni yorğun salıb ahu qovanlartək

  Tam oxu »
 • ZƏFƏR

  is. [ər.] tənt. Qalibiyyət, qələbə. Gəncə zəfəri İbrahim xanın nüfuzunu Azərbaycan xanlıqları arasında bir qat daha artırdı

  Tam oxu »
 • ZƏFƏRAN

  is. [ər.] 1. bot. Çiçəkləri yeyinti sənayesində istifadə olunan çoxillik soğanaqlı cənub bitkisi. Zəfəran tarlası

  Tam oxu »
 • ZƏFƏRANI

  sif. Zəfəran rəngli, sarı-narıncı rəngli. Zəfəranı şaftalı

  Tam oxu »
 • ZƏFƏRANLI

  sif. Zəfəran qatılmış, zəfəran vurulmuş, tərkibində zəfəran olan. Zəfəranlı plov. Zəfəranlı bozbaş. – Balkonun fəzasını ətirli şərbətlərin, zəfəranlı

  Tam oxu »
 • ZƏFƏRANPLOV

  is. Zəfəranlı plov. Görərsiniz ki, bacınız sizin üçün necə bir zəfəranplov bişirir. S.Rəhimov. Eşşək nə bilir zəfəranplov nədir? (Ata

  Tam oxu »
 • ZƏFƏRLİ

  sif. Xatalı, həyat üçün təhlükəli. □ Zəfərli yer dan. – zədələnməsi həyat üçün təhlükəli olan bədən üzvü

  Tam oxu »
 • ZƏFƏRYAB

  sif. [ər. zəfər və fars. …yab] klas. tənt. Müvəffəqiyyətə çatan, müvəffəqiyyət qazanan. // Qalib, qələbə çalan, qalib gələn

  Tam oxu »
 • ZƏGÖV

  is. Çox acı və ya zəy dadlı şey

  Tam oxu »
 • ZƏĞƏN₂

  is. [ər.] klas. Çənə ortasındakı çuxur. Könül asayişi, canın rahəti; Gülgəz zənəxdanda, tər zəğəndədir

  Tam oxu »
 • ZƏĞƏN₁

  is. [fars.] klas. Qara qarğa, dolaşa. Tərlan yerini zağ və zəğən tutmaz. (Ata. sözü). Əgər dünyada insaf və ədalət olsa idi, tərlan yerində zağ və zəğ

  Tam oxu »
 • ZƏHƏNDƏ

  sif. və is. dan. Diliacı, zəhləaparan, zəhlətökən, qabadanışan, kobud (adam). Zəhəndə adam. Zəhəndənin biridir

  Tam oxu »
 • ZƏHƏR

  is. [fars.] 1. Canlı orqanizmi zəhərləndirə bilən maddə; ağı. İlan zəhəri. Öldürücü zəhər. Zəhər vermək (zəhərləmək)

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLƏMƏ

  “Zəhərləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLƏMƏK

  f. 1. Ağılamaq, zəhərlə təsir etmək, zəhər vermək, zəhər içirmək, zəhər verib öldürmək, zəhərli maddələrlə öldürmək, qırmaq

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLƏNMƏ

  “Zəhərlənmək”dən f.is. İnsan çox [spirtli içki] içdikdə orqanizmdə zəhərlənmə əlamətləri görünür

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLƏNMƏK

  f. Bədənə zəhərli bir şey daxil olmaq nəticəsində xəstələnmək və ya ölmək. Balıqdan zəhərlənmək. Göbələkdən zəhərlənmək

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLƏTMƏ

  “Zəhərlətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLƏTMƏK

  icb. Zəhər verdirmək, zəhər verdirib öldürmək. İti zəhərlətmək. Siçanları zəhərlətmək

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLƏYİCİ

  sif. Zəhərlənmə əmələ gətirən, zəhərlənməyə səbəb olan, zəhərləndirib öldürən. Zəhərləyici maddələr. Zəhərləyici qazlar

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLİ

  sif. 1. Zəhəri olan; zəhərləndirici, ağılı. Zəhərli qaz. Zəhərli maddə. – [Naşadda] zəhərli bir əqrəb xasiyyəti vardır

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLİLİK

  is. Zəhərli şeyin halı, keyfiyyəti, xassəsi, zəhərləmə qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRSİZ

  sif. Zəhəri olmayan, ağısız

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRSİZLƏŞDİRİCİ

  sif. kim. Zəhəri, zəhərin təsirini yox edən, zəhərdən təmizləyən. [Nişasta lüabı] yandırıcı, yeyici maddələrlə və yodla zəhərləndikdə zəhərsizləşdiric

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRSİZLİK

  is. Zəhərsiz şeyin halı, xassəsi, keyfiyyəti

  Tam oxu »