Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

  • AVESTA

    atəşpərəstlərin dini kitabının adı

    Tam oxu »
  • AYA

    əlamət, nişan; «Quran»dakı cümlələrin hər biri

    Tam oxu »
  • AYAN

    gözlə görünən, açıq-aydın, aşkar; əyanlara layiq gözəl qız

    Tam oxu »
  • AYANA

    gözlə görünən, açıq-aydın, aşkar; əyanlara layiq gözəl qız

    Tam oxu »
  • AYANƏ

    gözlə görünən, açıq-aydın, aşkar; əyanlara layiq gözəl qız

    Tam oxu »
  • AYARXANIM

    «ayar» və «xanım» sözlərindən düzəlmiş, «ürəyiaçıq, gülərüzlü; iti gözlü» xanım mənasındadır

    Tam oxu »
  • AYAT

    "Quran" surələrindəki "ayə" sözünün cəmi; əlamət, nişan

    Tam oxu »
  • AYBACI

    Ay kimi gözəl bacı, Ayabənzər qəşəng qız

    Tam oxu »
  • AYBƏDƏN

    Ay kimi gözəl olan qız

    Tam oxu »
  • AYBƏNİZ

    Ay bənizli, Ay üzlü; gözəl, qəşəng

    Tam oxu »
  • AYBİBİ

    Ay kimi bibi, Ay kimi xanım;. Ay xanım

    Tam oxu »
  • AYBİKƏ

    Ay qızı, Ay xanımı; Ay kimi gözəl qız

    Tam oxu »
  • AYCA

    Ay kimi, Aya bənzər; Ay kimi işıqlı, parlaq olan gözəl

    Tam oxu »
  • AYCAMAL

    üzü Aya bənzəyən, Ay camallı, Ay simalı

    Tam oxu »
  • AYCAN

    Ay ruhlu, Ay canlı; Ay kimi gözəl olan

    Tam oxu »
  • AYÇİÇƏK

    Ay gülü, Ay çiçəyi; çox gözəl, qəşəng; sarı çiçək

    Tam oxu »
  • AYÇİN

    Ay kimi gözəl, Aya bənzər; sarışın qız

    Tam oxu »
  • AYÇİNƏ

    Ay kimi gözəl, Aya bənzər; sarışın qız

    Tam oxu »
  • AYÇÖHRƏ

    çöhrəsi Aya bənzəyən, Ay üzlü, Ay simalı

    Tam oxu »
  • AYDA

    gəlir, mədaxil, xeyir (qədim yun. dilində "bülbül")

    Tam oxu »
  • AYDAGÜL

    Ay gülü; Ay çiçəyi; sarı gül

    Tam oxu »
  • AYDAN

    Ay danı, Ay işığı; gözəl, göyçək; Aydan gələn gözəl

    Tam oxu »
  • AYDANƏ

    Ay danı, Ay işığı; gözəl, göyçək; Aydan gələn gözəl

    Tam oxu »
  • AYDƏNİZ

    Ay kimi parlaq; lap gözəl, olduqca qəşəng; Ay dənizi

    Tam oxu »
  • AYDINGÜL

    işıqlı, saf, təmiz gül; cəlbedici gözəl qız

    Tam oxu »
  • AYDİL

    açıq, təmiz danışığı olan; Ay ürəkli, saf qəlbli gözəl

    Tam oxu »
  • AYƏ

    əlamət, nişan; «Quran»dakı cümlələrin hər biri

    Tam oxu »
  • AYƏNDAM

    Aya oxşayan; Ay əndamlı, bədəni Ay kimi gözəl

    Tam oxu »
  • AYƏNDƏN

    gələn; gələcək zaman

    Tam oxu »
  • AYƏSTƏ

    yavaş, ağır, aramla, tələsmədən

    Tam oxu »
  • AYƏT

    "Quran" surələrindəki "ayə" sözünün cəmi; əlamət, nişan

    Tam oxu »
  • AYFƏR

    Ay işığı, Ay kimi parlaq qız

    Tam oxu »
  • AYGÖHƏR

    Ay incisi; Ay kimi gözəl

    Tam oxu »
  • AYGÖVHƏR

    Ay incisi; Ay kimi gözəl

    Tam oxu »
  • AYGÜL

    Ay çiçəyi, Ay gülü; sarı gül; olduqca gözəl, ən qəşəng

    Tam oxu »
  • AYGÜLƏ

    Ay çiçəyi, Ay gülü; sarı gül; olduqca gözəl, ən qəşəng

    Tam oxu »
  • AYGÜN

    Ay və Günəş; Ay və Günəş kimi gözəl

    Tam oxu »
  • AYGÜNƏ

    Ay və Günəş; Ay və Günəş kimi gözəl

    Tam oxu »
  • AYXANIM

    Ay kimi gözəl xanım; ən qəşəng qız

    Tam oxu »
  • AYİDƏ

    gəlir, mədaxil, xeyir (qədim yun. dilində "bülbül")

    Tam oxu »
  • AYİŞƏ

    diri, canlı, əbədi

    Tam oxu »
  • AYQABAQ

    Ay kimi geniş alınlı; ağ alınlı

    Tam oxu »
  • AYQAN

    Ay kimi qanı olan; təmiz qanlı; qeyri-adi gözəl

    Tam oxu »
  • AYQANƏ

    Ay kimi qanı olan; təmiz qanlı; qeyri-adi gözəl

    Tam oxu »
  • AYQIZ

    Ay kimi qız; sarı qız; gözəl qız

    Tam oxu »
  • AYLA

    halə, şəfəq, parıltı

    Tam oxu »
  • AYLAN

    Ay ilə, Aya bənzər; Ay kimi gözəl

    Tam oxu »
  • AYLANƏ

    Ay ilə, Aya bənzər; Ay kimi gözəl

    Tam oxu »
  • AYLƏN

    Ay ilə, Aya bənzər; Ay kimi gözəl

    Tam oxu »
  • AYLİN

    Ayın ətrafındakı dairə; halə

    Tam oxu »