Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • ABABİL

  bax: Əbabil

  Tam oxu »
 • ABADƏT

  bax: İbadət

  Tam oxu »
 • ABAGÜL

  ata və anaya layiq gül; böyük gül. Hörmətli və yaşlı qadınlara verilən ad, titul. «Aba» müxtəlif türk dillərində ana, böyük bacı, əmi, ata mə

  Tam oxu »
 • ABAYƏT

  atalar, nənələr, ata-baba

  Tam oxu »
 • ABGÜL

  gül suyu (bax: Gülab)

  Tam oxu »
 • ABHAVA

  iqlim

  Tam oxu »
 • ABHƏYAT

  həyat suyu, dirilik suyu

  Tam oxu »
 • ABXANIM

  böyük xanım, baş xanım (bax: Abı)

  Tam oxu »
 • ABIGÜL

  gül suyu (bax: Gülab)

  Tam oxu »
 • ABIXANIM

  böyük xanım, baş xanım (bax: Abı)

  Tam oxu »
 • ABITEL

  mavi rəngli tel; göy telli qız

  Tam oxu »
 • ABİDƏ

  bax: Abid; heykəltaraşlıq, memarlıq, tarixi mədəniyyət və s. əsərləri; xatirə, yadigar və nişanə

  Tam oxu »
 • ABİGÜL

  gül suyu (bax: Gülab)

  Tam oxu »
 • ABİHAVA

  iqlim

  Tam oxu »
 • ABİHƏYAT

  həyat suyu, dirilik suyu

  Tam oxu »
 • ABİYƏT

  atalar, nənələr, ata-baba

  Tam oxu »
 • ABLA

  böyük bacı; Osmanlı imperiyasında sarayda idarə, bölmə rəhbəri, başçısı

  Tam oxu »
 • ABUHƏYAT

  həyat suyu, dirilik suyu

  Tam oxu »
 • ABUTEL

  mavi rəngli tel; göy telli qız

  Tam oxu »
 • ABUZƏNDƏ

  su pərisi; su pərisi kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • AÇELYA

  gözəl rəngli çiçəklər açan bitki və onun çiçəkləri

  Tam oxu »
 • AÇIQGÜL

  açılmış gül, açılmış çiçək

  Tam oxu »
 • AÇILANGÜL

  açılan gül, açılan çiçək

  Tam oxu »
 • ADAXANIM

  Ada xanımı; zinətli, qəşəng xanım

  Tam oxu »
 • ADELİYA

  nəcib, alicənab, əsilzadə

  Tam oxu »
 • ADXANIM

  Ada xanımı; zinətli, qəşəng xanım

  Tam oxu »
 • ADIDAN

  adı dan (sübh) olan; işıqlı qız

  Tam oxu »
 • ADIGÜL

  adı gül kimi olan

  Tam oxu »
 • ADINUR

  adı od olan, adı işıq olan

  Tam oxu »
 • ADIZƏR

  adı qızıl olan; çox gözəl və qəşəng

  Tam oxu »
 • AFAQ

  "apağ" sözünün ərəbləşmiş forması (Zənnimizcə, ə. mənşəli hesab edilən "üfüq" də "apağ"la eyni kökdəndir)

  Tam oxu »
 • AFAYAT

  sağlamlıq, səhhət; güc, qüvvət; nuş olsun

  Tam oxu »
 • AFAYƏT

  sağlamlıq, səhhət; güc, qüvvət; nuş olsun

  Tam oxu »
 • AFƏQ

  "apağ" sözünün ərəbləşmiş forması (Zənnimizcə, ə. mənşəli hesab edilən "üfüq" də "apağ"la eyni kökdəndir)

  Tam oxu »
 • AFƏR

  farsca "yaradan, vücuda gətirən; yaradıcı" kimi izah olunan bu adın əsasında "fər" durur

  Tam oxu »
 • AFƏRBƏYİM

  yaradan, vücuda gətirən, yaradıcı bəyim və ya xanım

  Tam oxu »
 • AFƏRDƏ

  yaradılmış, vücuda gətirilmiş

  Tam oxu »
 • AFƏRXANIM

  yaradan, vücuda gətirən, yaradıcı bəyim və ya xanım

  Tam oxu »
 • AFƏRİDƏ

  yaradılmış, vücuda gətirilmiş

  Tam oxu »
 • AFƏRİDƏN

  yaradılmış, vücuda gətirilmiş

  Tam oxu »
 • AFƏRİM

  mənim Günəşim, mənim yaradanım, mənim Tanrım

  Tam oxu »
 • AFƏRİN

  Sağ ol! Əhsən!

  Tam oxu »
 • AFƏT

  çox gözəl; dilbər; bəla, müsibət, fəlakət

  Tam oxu »
 • AFİLİYA

  Ofeliya adının dəyişdirilmiş forması

  Tam oxu »
 • AFİNA

  müharibə, qələbə, həmçinin hikmət, bilik, peşə ilahəsi

  Tam oxu »
 • AFİRƏ

  çiçək adı

  Tam oxu »
 • AFİTAB

  Günəş; nur, işıq; gözəl

  Tam oxu »
 • AFİYƏT

  sağlamlıq, səhhət; güc, qüvvət; nuş olsun

  Tam oxu »
 • AFİYƏT

  can sağlığı, sağlamlıq; sağlam qız

  Tam oxu »
 • AFİYYƏ

  sağlamlıq, səhhət; güc, qüvvət; nuş olsun

  Tam oxu »