BABAL ƏRƏB

Günah, məsuliyyət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Doğrudu, bu əclaf on iki min adamımızı qırıb, biz elə etməliyik ki, onun babalına şərik olub odda yanmayaq. (Paris nüsxəsi, 12-ci məclis)

BABACUQ
BABAYİ-ƏMİR