ELEKTRODİNÁMİKA

[ yun. ] Fizikanın elektrik yüklərinin qarşılıqlı təsirindən və hərəkətindən bəhs edən şöbəsi.
ELEKTRODİNAMİK
ELEKTROFİZİOLÓGİYA

Digər lüğətlərdə