Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • EV

  is. 1. Yaşayış binası, həmçinin müxtəlif müəssisə və idarələri yerləşdirmək üçün bina, tikili. Kərpic ev

  Tam oxu »
 • EV-EŞİK

  is. Ev, ailə, mülk və s.; ümumiyyətlə, evlə bağlı hər şey. Ev-eşiyi əlindən çıxmaq. Ev-eşik düzəltmək

  Tam oxu »
 • EVAKUÁSİYA

  is. [lat.] 1. Köçürülmə, əhalinin, idarə və təşkilatların müəyyən bir təhlükə ilə bağlı olaraq bir yerdən başqa yerə köçürülməsi

  Tam oxu »
 • EVALTI

  is. Köhnə evlərdə: anbar, zirzəmi

  Tam oxu »
 • EVARASI

  sif. Açıq və geniş miqyasda deyil, yalnız müəyyən evlər arasında, məhdud dairədə olan, icra edilən, aparılan

  Tam oxu »
 • EVBƏEV

  zərf Bir-bir evləri dolaşaraq, heç bir evi buraxmayaraq, bir evdən o biri evə. Evbəev dolaşmaq. – Bakıda oğulsuz qoca qarıların sənəti evbəev gəzib ca

  Tam oxu »
 • EVC

  [ər.] bax övc. Aşkar oldu mənim dərdi-pünhanım; Evc etdi fələyə ahü-əfğanım. Aşıq Yusif

  Tam oxu »
 • EVCİK

  1. “Ev”dən kiç. [Gültəkin:] …Qoyunuz son dəfə olaraq bütün xoşbəxt günlərimi keçirdiyim bu qaranlıq, məhzun evciyəzi bir də doyunca görüm

  Tam oxu »
 • EVCİK-EVCİK

  is. Uşaqların qumdan, torpaqdan evciklər düzəldib oynadıqları oyun. [Sabir:] Mən həmişə onlara baxıram, bağımızda qumdan dam tikirəm, evcik-evcik oyna

  Tam oxu »
 • EVCİL

  sif. Evə və insana alışmış, əhli (yabanı ziddi). Evcil heyvan. İt, pişik evcil heyvanlardır

  Tam oxu »
 • EVCİYƏZ

  “Ev”dən oxş. Budur, şəhərin ucqarında kiçik bir evciyəz qaralır. Ə.Məmmədxanlı

  Tam oxu »
 • EVDAR

  sif. [ev və fars. …dar] 1. Heç bir idarədə və ya müəssisədə işləməyib ancaq öz ev işləri ilə məşğul olan

  Tam oxu »
 • EVDARLIQ

  is. 1. Heç bir idarə, ya müəssisədə işləməyib ancaq öz ev işləri ilə məşğul olma. □ Evdarlıq etmək – öz ailə işləri ilə məşğul olmaq

  Tam oxu »
 • EVDOLUSU

  zərf 1. Çoxlu, çox, külli miqdarda. Evdolusu şey. – Bir balaca boyu var, evdolusu toyu var. (Tapmaca)

  Tam oxu »
 • EVDOVŞANI

  is. zool. Ətlik və xəzlik üçün yetişdirilən dovşanaoxşar gəmirici heyvan

  Tam oxu »
 • EVÉN

  is. Sibirin şimal-şərq rayonlarında yaşayan və evenklərə yaxın olan xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • EVENCƏ

  sif. və zərf Even dilində. Evencərusca lüğət. Evencə danışmaq

  Tam oxu »
 • EVÉNK

  is. Rusiya Federasiyası tərkibinə daxil olan Evenk milli dairəsində və Sakit Okeana qədər Şərqi Sibirdə yaşayan xalq və bu xalqa mənsub adam (keçmişdə

  Tam oxu »
 • EVENKCƏ

  sif. və zərf Evenk dilində. Evenkcə yazı. Evenkcə danışmaq

  Tam oxu »
 • EVFEMİSTİ́K

  sif. [yun.] dilç. Evfemizm mahiyyətində olan. Evfemistik ifadə

  Tam oxu »
 • EVFEMİ́ZM

  [yun.] dilç. Müəyyən bir şərait üçün qaba və ya namünasib sayılan söz və ya ifadə yerinə işlədilən başqa, daha incə söz, ya ifadə; məs

  Tam oxu »
 • EVKALİ́PT

  [yun.] bot. Əsil vətəni Avstraliya olub, Qara dəniz sahillərində və Azərbaycanda da iqlimləşdirilib yetişdirilən ucaboylu, həmişəyaşıl, enliyarpaqlı a

  Tam oxu »
 • EVLAD

  [ər.] bax övlad. Məmməd evladlarını … böyüdüb müəyyən yaşa yetirdikdən sonra, bunları məktəbə qoydu. “Aşıq Qərib”

  Tam oxu »
 • EVLƏNDİRMƏ

  “Evləndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • EVLƏNDİRMƏK

  f. Birinə arvad (qız) alıb evli etmək. Oğlunu evləndirmək. – [Cahan xala:] Rəhmətlik bacım canı ağzından çıxana kimi mənə deyərdi: Cahan, bax, Əsgəri

  Tam oxu »
 • EVLƏNMƏ

  “Evlənmək”dən f.is. O günün sabahı Şərifzadə və Qəmər xanımın şahidliyi ilə Zeynalın Mehribanla … evlənməsi zaqsda qeyd olundu

  Tam oxu »
 • EVLƏNMƏK

  f. Arvad almaq, ailə qurmaq üçün qanunən qadınla (qızla) birləşmək. Zeynəb Xudayar bəyin evindən gedəndən iki ay sonra övrəti öldü və Xudayar bəyə evl

  Tam oxu »
 • EVLİ

  sif. Arvadı olan, əri olan (ərli), ailəli. Evli kişi. Evli arvad. – Kiçik əmioğlum hərçənd evli (z.) deyildi, lakin dul bacısı və onun iki yaşında oğl

  Tam oxu »
 • EVLİ-EŞİKLİ

  1. sif. Ailəsi, evi, dirriyi olan. Evli-eşikli kişi. Evli-eşikli olmaq. – [Xınalıq] kəndinin çox dəcəlləri gözümüzün qabağında böyüyüb, evli-eşikli (z

  Tam oxu »
 • EVLİK

  1. sif. Evə aid, evə məxsus, ailə ilə bağlı; ailəlik. Əsəd Arazı əncir ağacı altına çəkdi: – Yox, evlik işim yoxdur

  Tam oxu »
 • EVLİLİK

  is. Evli adamın vəziyyəti, halı. O, evliliyindən çox razıdır

  Tam oxu »
 • EVNƏ

  bax öynə. [Bahar:] Onlara çörəyi evnə ilə vermirlər. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • EVOLYUSİONİ́ST

  [lat.] Təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarı

  Tam oxu »
 • EVOLYUSİONİ́ZM

  [lat.] bax təkamül (təkamül nəzəriyyəsi)

  Tam oxu »
 • EVOLYÚSİYA

  [lat.] bax təkamül

  Tam oxu »
 • EVRİKA

  [yun.] 1. Eramızdan əvvəlki Yunanıstanın riyaziyyatçı və mexaniki Arximedin adına yazılan nida cümləsi – “Mən tapdım!”

  Tam oxu »
 • EVSAF

  [ər.] bax ovsaf. Bir gözəl istərəm bu evsafda; Gözəllər içində xubtər olsun. Aşıq Qurban. Tanrı kəsibdir bizim ərlərin insafını; Sən ki bilirsən, “Bab

  Tam oxu »
 • EVSİZ

  sif. 1. Evi, mənzili olmayan. Evsiz adam. // İs. mənasında. Evsizləri siyahıya almaq. 2. Ailəsi olmayan

  Tam oxu »
 • EVSİZ-EŞİKSİZ

  sif. Yaşayacaq yeri; evi, ailəsi olmayan. [Nazlı:] Təngə gəlmişəm. Adam evsiz-eşiksiz, onun-bunun küncündə nə qədər yaşayar? İ

  Tam oxu »
 • EVSİZLİK

  is. Evi, ailəsi olmayan adamın vəziyyəti, halı

  Tam oxu »
 • EVYARAN

  is. Evləri yarıb oğurluqla məşğul olan adam; oğru. Nə dilənçi qaldı, nə bir nəfər ac! Evyaran, başkəsən, quldurlar kimi

  Tam oxu »
 • EVYIXAN

  is. Başqasını bədbəxt edən, başqasına hər cür pislik etməyə çalışan adam; mərdimazar. Məşhur məsəldir ki, düşər qarə gəzən kəs; Evyıxanın evin yıxar,

  Tam oxu »
 • EY₁

  nida. Müraciət, çağırış üçün işlənir. Ey oğul! Ey dost! Ey mənim əziz qardaşlarım! – Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım!… C

  Tam oxu »
 • EY₂

  bax eyi. Ey Füzuli, odlara yansın büsati-səltənət; Eydir ondan həq bilir bir guşeyi-gülxan mənə. Füzuli

  Tam oxu »
 • EY-HAY

  bax ay-hay. O dedi: – Ey-hay, hara gedirəm, mənim qardaşım bura gəlib. (Nağıl)

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏR

  sif. 1. Xarici görünüşcə eyibli, nöqsanlı, çirkin; kifir. Eybəcər qız. Eybəcər uşaq. – Fərhad xan bığıburma, yekəqarın, eybəcər bir pəhləvan idi

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏRCƏSİNƏ

  zərf Eybəcər hala salacaq dərəcədə. Rüstəm kişiyə elə gəldi ki, Qoşatxanın əynindəki kostyum eybəcərcəsinə gendir

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏRLƏNMƏ

  “Eybəcərlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏRLƏNMƏK

  bax eybəcərləşmək

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏRLƏŞDİRİLMƏ

  “Eybəcərləşdirilmək” dən f.is

  Tam oxu »