Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ETAJER

  [fr.] Dirəklər üstündə duran rəflərdən ibarət mebel növü. Bir tərəfdə qoyulub kitab qəfəsəsi (etajerka), üstə kitablar, yanında bir dənə sandalya

  Tam oxu »
 • ETAJERKA

  [fr.] Dirəklər üstündə duran rəflərdən ibarət mebel növü. Bir tərəfdə qoyulub kitab qəfəsəsi (etajerka), üstə kitablar, yanında bir dənə sandalya

  Tam oxu »
 • ETALÓN

  [fr.] Müəyyən edilmiş ölçü vahidinin dəqiq nümunəsi. // İşlənməkdə olan ölçü alətlərini yoxlamaq üçün ən dəqiq ölçü nümunəsi; əyar

  Tam oxu »
 • ETÁN

  [yun.] kim. İşıq və neft qazlarında olan rəngsiz, yanar qaz

  Tam oxu »
 • ETDİRİLMƏ

  “Etdirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ETDİRİLMƏK

  “Etmək”dən məch. …Kinoların qabağına nümayiş etdirilən filmlərin şəkilləri vurulmuşdu. M.İbrahimov

  Tam oxu »
 • ETDİRMƏK

  icb. Etməyə məcbur etmək

  Tam oxu »
 • ETERNİ́T

  [lat.] xüs. Asbest və sement qarışığından hazırlanan süni şifer. Eternit və yaxud asbest ilə sementdən hazırlanmış kirəmit … xüsusi zavodlarda presləm

  Tam oxu »
 • ETİBAR

  is. [ər.] 1. Bir şəxsin ixlasına, sədaqətinə, səmimiyyətinə, doğruluğuna, düzgünlüyünə inam, etimad, əmniyyət və bunlara əsaslanan münasibət

  Tam oxu »
 • ETİBARƏN

  zərf [ər.] Başlayaraq, sayılmaq surəti ilə. Martdan etibarən. O gündən etibarən. – Mollaxanadan qovulan gündən etibarən uşaq fikrini quşbazlıq, tazıba

  Tam oxu »
 • ETİBARLI

  sif. 1. Etibar edilməyə layiq olan, etibarı olan, inanılacaq, etimad ediləcək, sədaqətli, vəfalı. // Şübhə doğurmayan, həqiqi, dürüst

  Tam oxu »
 • ETİBARLILIQ

  is. 1. Sədaqətlilik, səmimilik, doğruluq, düzgünlük, inamlılıq. 2. Möhkəmlik, davamlılıq. Kontakt birləşmələri elektrik aparatlarının çox məsul hissəl

  Tam oxu »
 • ETİBARNAMƏ

  is. [ər. etibar və fars. …namə] Bir şəxsin və ya idarənin adından iş görmək üçün verilən rəsmi kağız, sənəd

  Tam oxu »
 • ETİBARSIZ

  sif. 1. Etibarı olmayan. Etibarsız yoldaş. Etibarsız dost. – Etibarı kəsib, etibarsız yar; Əl qaldırıb, özgə yara yalvarar

  Tam oxu »
 • ETİBARSIZLIQ

  is. Etibar, etimad olmadığı hal, vəziyyət. Kuyində bu etibarsızlıq; Bəsdir məni-mübtəlayi-zarə. Əmani

  Tam oxu »
 • ETİDAL

  is. [ər.] 1. Mötədillik, mülayimlik, orta halda olma; tam lazım olduğu dərəcədə, həddə olma. 2. Soyuqqanlılıq, sakitlik, təmkin

  Tam oxu »
 • ÉTİKA

  [yun. ethika, ethos – adət, xasiyyət] 1. İctimai şüur formalarından biri kimi əxlaq, tərbiyə və mənəviyyat haqqında fəlsəfi nəzəriyyə

  Tam oxu »
 • ETİKÉT

  [fr.] Malın, eksponatın və s.-nin üstünə yapışdırılan, üzərində onun adı, qiyməti və s. olan; yarlıq

  Tam oxu »
 • ETİKETLƏMƏ

  “Etiketləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ETİKETLƏMƏK

  f. Mala etiket vurmaq

  Tam oxu »
 • ETİKETLƏNMƏ

  “Etiketlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ETİKETLƏNMƏK

  məch. Mala etiket vurulmaq

  Tam oxu »
 • ETİQAD

  is. [ər.] 1. Bir şeyə qəlbən və möhkəm inanma, inam. [Dilarada] ədalətin, haqqın qələbə çalacağına möhkəm bir etiqad vardı!… M

  Tam oxu »
 • ETİQADCA

  zərf Etiqada görə, əqidəcə, məsləkcə, məzhəbcə

  Tam oxu »
 • ETİQADLA

  zərf Möhkəm inamla. Fərhadoğlu istəyirdi ki, dərin etiqadla işdəngücdən yapışan gəncliyə qarışsın. S

  Tam oxu »
 • ETİQADLI

  sif. Bir şeyə etiqadı olan, möhkəm əqidəli, məsləkli. Etiqadlı adam

  Tam oxu »
 • ETİQADSIZ

  sif. Etiqadı olmayan, heç bir şeyə inanmayan. Etiqadsız adam

  Tam oxu »
 • ETİQADSIZLIQ

  is. Heç bir şeyə inanmama, etiqadı olmama; inamsızlıq

  Tam oxu »
 • ETİ́L

  [yun. aith(er) – hava və hyle – maddə] kim. Bir çox üzvi birləşmələrin tərkibinə daxil olan karbon və hidrogen atomları qrupu

  Tam oxu »
 • ETİLA

  [ər.] tənt. klas. Yüksəlmə, ucalma; yüksəklərə qalxma, yüksəliş; tərəqqi. Mən bu sözlərimlə nə dedim bilsən: – Çırpın üfüqlərə, uç etilaya! S

  Tam oxu »
 • ETİLÉN

  [əsli yun.] bax etil kim. Tərkibi karbon və hidrogendən ibarət olan rəngsiz yanıcı qaz

  Tam oxu »
 • ETİMAD

  is. [ər.] Etibar, inam, inanma. İqbalıma yoxdur etimadım; Müşkül görünür mənim muradım. Füzuli. Sən o deyilmidin, dedin: – Var bizim ittihadımız? Mən

  Tam oxu »
 • ETİMADKAR

  bax etimadverici. Xanımın şirin və etimadkar səsi mərsiyəxanın mühakimələrinə qələbə çalmağa başladı

  Tam oxu »
 • ETİMADLI

  sif. Etibarlı, inanılan, bel bağlanıla bilən, sədaqətli. Etimadlı adam. – Məktub Zahir Bəlxinin ən etimadlı qulamı olan Bəsirə tapşırıldı

  Tam oxu »
 • ETİMADNAMƏ

  is. [ər. etimad və fars. …namə] Bir dövlətin nümayəndəsinin başqa dövlət yanında səfir olduğunu təsdiq edən sənəd

  Tam oxu »
 • ETİMADSIZ

  sif. 1. İnanıla bilməyən, bel bağlanıla bilməyən, etibarsız. Etimadsız adam. 2. Şübhə ifadə edən. Müəllimin daha saralmış və gözəl biçimli dodaqlarınd

  Tam oxu »
 • ETİMADSIZLIQ

  is. Etimad etməmə, ürək qızdırmama; etibarsızlıq, inamsızlıq. Bu baxış … bir etimadsızlıq demək idi. M

  Tam oxu »
 • ETİMADVERİCİ

  sif. İnandırıcı, ümidverici, inamlı, etibarlı. Xanın vəziyyəti məclisi də kiriməyə məcbur etdi. Dərin sükutu Vaqifin yumşaq, lakin etimadverici səsi p

  Tam oxu »
 • ETİMOLÓGİYA

  [yun. etymon – həqiqət və logos – elm] dilç. 1. Dilçiliyin, sözlərin qohumluq əlaqələri və mənşəyindən bəhs edən şöbəsi

  Tam oxu »
 • ETİMOLOJİ́

  sif. [yun.] Etimologiyaya aid. Etimoloji lüğət. Sözün etimoloji təhlili

  Tam oxu »
 • ETİMÓLOQ

  [yun.] dilç. Etimologiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • ETİNA

  is. [ər.] Artıq diqqət yetirmə, əhəmiyyət vermə, sayma. □ Etina etmək (eləmək, qılmaq) – saymaq, əhəmiyyət vermək, diqqət yetirmək, fikir vermək

  Tam oxu »
 • ETİNASIZ

  zərf Saymazcasına, saymazyana, fikir vermədən, diqqət yetirmədən, əhəmiyyət vermədən. Etinasız danışmaq

  Tam oxu »
 • ETİNASIZCA

  zərf Saymadan, əhəmiyyət vermədən, etina etmədən, laqeydcəsinə. Qara və yorğa atlı bir cavan, atını lap qabaqda və etinasızca sürürdü

  Tam oxu »
 • ETİNASIZCASINA

  zərf Saymadan, əhəmiyyət vermədən, etina etmədən, laqeydcəsinə. Qara və yorğa atlı bir cavan, atını lap qabaqda və etinasızca sürürdü

  Tam oxu »
 • ETİNASIZLIQ

  is. Diqqətsizlik, hörmətsizlik, sayğısızlıq; saymamazlıq, fikir verməmə, əhəmiyyət verməmə. Etinasızlıq etmək

  Tam oxu »
 • ETİOLÓGİYA

  [yun. aitia – səbəb və logos – elm] tib. 1. Xəstəliyin törənməsi səbəbləri və şəraitindən bəhs edən elm

  Tam oxu »
 • ETİOLOJİ́

  sif. [yun.] tib. Etiologiyaya aid, etiologiya ilə bağlı olan. Etioloji məlumat

  Tam oxu »
 • ETİRAF

  is. [ər.] Öz qüsur və nöqsanını, az-çox özünün günahı olan bir şeyi inkar etməyib, qəbul etmə, təsdiq etmə, boynuna alma

  Tam oxu »
 • ETİRAZ

  is. [ər.] Bir fikri, təklifi, qərarı və ya hərəkəti qəbul etməyərək onun əleyhinə çıxma, qəti narazılığını bildirmə

  Tam oxu »