Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • EPİDEMİ́K

  sif. [yun.] Epidemiya mahiyyətində olan; yoluxucu, yoluxma. Epidemik xəstəliklər. // məc. Epidemiya kimi hər yerə yayılmış

  Tam oxu »
 • EPİDEMİOLOGİYA

  [yun.] Tibb elminin yoluxucu xəstəliklərin törəyib yayılması səbəblərini öyrənən və onların qarşısını almaq üsullarından bəhs edən sahəsi

  Tam oxu »
 • EPİDEMİÓLOQ

  [yun.] Epidemiologiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • EPİDÉMİYA

  [yun] tib. Hər hansı bir yoluxucu xəstəliyin geniş yayılması. Tif epidemiyası. Vəba epidemiyası. – Hərgah bir yerdə epidemiya varsa, həkimlərimizdən t

  Tam oxu »
 • ÉPİK

  is. [yun.] Epik əsərlər müəllifi

  Tam oxu »
 • EPİ́K₂

  sif. [yun.] ədəb. Eposa aid, epos xüsusiyyətli. Epik əsərlər. Epik dastanlar

  Tam oxu »
 • ÉPİKA

  [yun.] ədəb. Epik əsərlər

  Tam oxu »
 • EPİKLİK

  is. Epik xüsusiyyət daşıma. Diskussiyanın gedişində romanın inkişaf etdirilməsinin mühüm məsələləri, onun forma və kompozisiyası, epiklik, tarixilik v

  Tam oxu »
 • EPİKRİ́Z

  is. [yun.] Xəstəliklə bağlı yekun nəticə, qərar

  Tam oxu »
 • EPİKÜRÇÜ

  is. 1. Epikür fəlsəfəsi tərəfdarı. 2. məc. kit. Zövq və nəşəni hər şeydən üstün tutan adam; kefcil, işrətpərəst

  Tam oxu »
 • EPİKÜRÇÜLÜK

  is. 1. Qədim yunan materialist filosofu və ateisti Epikürün fəlsəfi nəzəriyyəsi. 2. kit. Həmin nəzəriyyədən yanlış nəticə çıxaran, həyatın mənasını ke

  Tam oxu »
 • EPİKÜRİ́ZM

  bax epikürçülük. Əsrlərdən bəri mistik dona geydirilmiş platonik eşqə qarşı poeziyada bir növ epikürizm gəlir

  Tam oxu »
 • EPİQÓN

  [yun.] Özünün müstəqil yaradıcılıq siması olmayıb, hər hansı bir siyasi, ədəbi, elmi və başqa cərəyanı təqlid edən yazıçı, alim və b

  Tam oxu »
 • EPİQONLUQ

  is. Elmdə, siyasətdə, incəsənətdə və s.-də təqlidçilik. …XIX əsrin ortalarında bütün Yaxın Şərq ədəbiyyatında belə bir vəziyyət əmələ gəlmişdi ki, keç

  Tam oxu »
 • EPİ́QRAF

  [yun. epigraphe – yazı] 1. Qədim yunanlarda: abidə üzərində yazı. 2. ədəb. Əsərin və ya onun bölmələrinin başlıqlarından sonra yazılan sözlər; zərbimə

  Tam oxu »
 • EPİQRAFİ́K

  sif. [yun.] Epiqrafikaya aid olan, epiqrafika xarakterində olan. Epiqrafik mətn. Epiqrafik material

  Tam oxu »
 • EPİQRÁFİKA

  [yun.] Epiqraflar haqqında elm

  Tam oxu »
 • EPİQRÁM

  [yun. epigramma – yazı] 1. Qədim yunanlarda: abidələr, binalar, hədiyyələr və s. üzərində yazılan yadigarlıq yazı

  Tam oxu »
 • EPİLÉPSİYA

  [yun. epilepsia – özündən getmə] tib. Vaxtaşırı və qəflətən bərk qıcolma və özündəngetmə şəklində cərəyan edən xroniki sinir xəstəliyi

  Tam oxu »
 • EPİLÉPTİK

  [yun.] Epileptik xəstəliyi olan adam. Epileptiklərin xasiyyəti get-gedə dəyişir. – O, “uşaqları gözləyin, uşaqları gözləyin”, – deyə-deyə epileptik ad

  Tam oxu »
 • EPİLÓQ

  [yun.] Ədəbi əsərin son hissəsi. // Operada son pərdə. Opera təntənəli epiloqla bitir. // Son, nəticə, xatimə

  Tam oxu »
 • EPİSÉNTR

  [yun. epi – üstündə, yanında və lat. sentr – mərkəz] Zəlzələ mərkəzi; Yer səthinin bilavasitə zəlzələ mənbəyi üzərində olan sahəsi

  Tam oxu »
 • EPİSTOLYÁR

  sif. [lat.] ədəb. 1. Məktub şəklində yazılmış. Epistolyar roman. 2. Bir yazıçının, şairin məktublar məcmusu

  Tam oxu »
 • EPİ́TET

  [yun.] ədəb. Məcazın növlərindən biri olub, bir sözü qüvvətləndirmək və zənginləşdirmək, xassə vermək üçün əlavə edilən söz (məs

  Tam oxu »
 • EPİZOD

  [yun. epeisodion – əlavə] 1. Hadisə, əhvalat, təsadüf, ittifaq, vəqə. Əsgərlər yana-yana Qələndərdən danışırdılar və kim hansı epizodu nağıl edirdisə,

  Tam oxu »
 • EPİZODİ́K

  sif. [yun.] 1. Sistematik xarakter daşımayan, təsadüfdən-təsadüfə olan. Epizodik kömək. İşin gedişinin epizodik yoxlanması

  Tam oxu »
 • EPİZODİKLİK

  is. Epizodik xasiyyət daşıma. Romanda hadisələrin epizodikliyi. Tamaşada rolun epizodikliyi

  Tam oxu »
 • EPOLÉT

  [fr.] Fərqlənmə nişanları olan, qızıl və ya gümüş bafta, saçaq və s. ilə bəzədilmiş, bir tərəfi girdə, xüsusi formalı paqon; 1917-ci ilədək Rusiyada z

  Tam oxu »
 • EPOLETLİ

  sif. Çiyinlərində epolet olan. Epoletli zabit şineli

  Tam oxu »
 • EPÓNJ

  [fr.] Xüsusi formada eşilmiş saplardan diş-diş parça növü. Eponj … fasonlu saplardan toxunduğu üçün çox bəzəkli toxunma hesab olunur

  Tam oxu »
 • ÉPOS

  [yun.] Rəvayət səciyyəvi ədəbiyyat, dastan. Koroğlu eposu. Qəhrəmanlıq eposu. // Qəhrəmannamələr, dastanlar və s

  Tam oxu »
 • ER

  “R” hərfinin adı

  Tam oxu »
 • ER-GEC

  zərf Tez-gec. [Ağsaçlı qadın Səyavuşa:] Quzum! Er-gec parlar adın cahanda; Diz çökərlər sana qarşı hər yanda

  Tam oxu »
 • ERA

  [lat.] 1. İl hesabının başlandığı zaman, tarix başlanğıcı. Yeni era (İsanın doğulduğu zənn edilən gündən başlanan tarix)

  Tam oxu »
 • ERİŞMƏK

  bax ermək. [Rəsul:] Cümə axşamında, cümə günündə; Ərənlər erişdi nəzərgah mənim. “Aşıq Qərib”. Ahü zar kəsibdir səbrü qərarım; Erişir fələyə naləvü za

  Tam oxu »
 • ERİTROSİTLƏR

  cəm [yun. erythros – qırmızı və kytos – hüceyrə] fiziol. Qırmızı qan cisimcikləri

  Tam oxu »
 • ÉRKER

  [alm.] arxit. Binanın daxilini genişləndirən və bir neçə mərtəbədən keçən divarında pəncərələri olan yarımdairə və ya tin-tin şəklində çıxıntı

  Tam oxu »
 • ERKƏC

  is. Erkək keçi, təkə. Sürünün qabağında uzunqəzilli, dik burmabuynuzlu, ala erkəc başını yerə əyir(di)

  Tam oxu »
 • ERKƏK

  sif. 1. Kişi cinsinə mənsub fərd. Erkək at. Erkək arı. – Aslanın erkəyi, dişisi olmaz. (Ata. sözü). Ağacların arasından qəfildən oldu əyan; Yaraqlı er

  Tam oxu »
 • ERKƏKCƏ

  sif. və zərf Kişi kimi, mərdcəsinə, cəsuranə. [1-ci mürəttib:] …Yalnız erkəkcə mətanət lazım… Yoxsa, həşərat kimi üzü üstə süründükcə əsla ağ gün görm

  Tam oxu »
 • ERKƏKCİK

  is. bot. Bitki çiçəklərinin erkək döllüyünün adı. Biz botanika kursundan bilirik ki, armudun çiçəklərində həm erkəkciklər, həm də dişiciklər olur

  Tam oxu »
 • ERKƏKLƏMƏK

  f. məh. 1. Həddi-büluğa çataraq səsi yoğunlaşmaq, qabalaşmaq (oğlan uşağı haqqında). 2. məh. Vaxtında dərilmədiyindən ötmək, kobudlaşmaq, bərk olmaq (

  Tam oxu »
 • ERKƏKLƏNMƏ

  “Erkəklənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ERKƏKLƏNMƏK

  1. bax erkəkləşmək. 2. Kişilənmək, yekələnmək

  Tam oxu »
 • ERKƏKLƏŞMƏ

  “Erkəkləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ERKƏKLƏŞMƏK

  f. 1. Kişi xasiyyəti almaq, kişi kimi olmaq (qadın haqqında). 2. məc. dan. Kobudlaşmaq, qabalaşmaq

  Tam oxu »
 • ERKƏKLİK

  is. 1. Erkək insan və ya heyvanın hal və sifəti. 2. Yaşa dolma, həddi-büluğa çatma, yetkinlik. 3. dan

  Tam oxu »
 • ERKƏN

  zərf. 1. Səhər tezdən, sübhdən, ertə. Erkən yola düşmək. Erkən durmaq. – Qara … hər səhər erkən evə gəlib qarıya baş çəkərdi

  Tam oxu »
 • ERQ

  [yun.] fiz. İş və enerji ölçüsü vahidi. Erq bir dina qüvvənin (hərəkət istiqamətində) bir sm məsafədə gördüyü işdir

  Tam oxu »
 • ERMƏK

  f. 1. Çatmaq, yetişmək, vasil olmaq. Mənzilə ermək. – Qurbani der: vüsalına ermədim. Qurbani. 2. Nail olmaq, əldə etmək, yetmək, çatmaq

  Tam oxu »