Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • EFFÉKT

  [lat.] 1. Təsir, nəticə. [Hüseyn:] İndi görürsənmi, heyvanı necə boğmaq lazımdır ki, effekt olsun? Ə

  Tam oxu »
 • EFFEKTİVLİK

  is. Təsirlilik, təsir bağışlama qabiliyyəti, dərəcəsi. Tamaşanın effektivliyi. // Nəticə, nəticəlilik

  Tam oxu »
 • EFFEKTLİ

  sif. 1. Təsirli, güclü təsir, effekt bağışlayan, effekt yaradan. Xüsusən finalda bol meyvəli alma ağaclarının bir-birinin dalınca səhnəyə doğru enməsi

  Tam oxu »
 • EFİ́R

  [yun.] 1. Qədim yunanların təsəvvürüncə: havanın ən yuxarı, sadə, təmiz və şəffaf təbəqəsi. 2. Dünyanı əhatə edən hava, radiodalğalarının yayıldığı fə

  Tam oxu »
 • EFİRLİ

  sif. Tərkibində efir olan. Efirli maddələr. Efirli bitkilər. Efirli dərman

  Tam oxu »
 • EH

  nida. 1. Kədər, təəssüf, ümidsizlik, həsrət kimi hissləri ifadə edir. [Şərəfnisə:] Eh, heç vaxt deyə bilmənəm ki, nədən ötrü ağlayırdım

  Tam oxu »
 • EHKAM

  is. [ər. “hökm” söz. cəmi] 1. Hər hansı bir nəzəriyyənin (əsasən dini nəzəriyyənin) əsas qanunu. İslam dininin ehkamları

  Tam oxu »
 • EHKAMPƏRƏST

  sif. [ər. ehkam və fars. …pərəst] Qeyri-tənqidi düşünərək, hər şeyi ehkam kimi qəbul edən

  Tam oxu »
 • EHKAMPƏRƏSTLİK

  is. Qeyri-tənqidi düşünərək, hər şeyi ehkam kimi qəbul etmə

  Tam oxu »
 • EHMAL

  [ər.] 1. zərf Yavaş, yavaşca, sakit, asta, üsullu. Qapını ehmal açmaq. Sözü ehmal demək. – Bir para söz də deyir ehmal kişi! Ağzıdualı, qoca baqqal ki

  Tam oxu »
 • EHMAL-EHMAL

  zərf Yavaş-yavaş, astaasta, ağır-ağır; səs, gurultu salmadan. Ehmal-ehmal danışmaq. Ehmal-ehmal yerimək

  Tam oxu »
 • EHMALCA

  bax ehmallıca. Ehmalca ayağa qalxmaq. Ehmalca gülmək. – Sözü lazımdır ehmalca demək, “pişiyim-pişiyimnən” demək… C

  Tam oxu »
 • EHMALDAN

  zərf Yavaşdan, astadan, yavaş, asta, üsulluca. Ehmaldan danışmaq. – Bəhram məktubu büküb gərəksiz bir vəsiqə kimi kitabların üstünə tulladı və çox ehm

  Tam oxu »
 • EHMALLI

  bax ehmal 1-ci mənada. Ehmallı tərpənmək. Ehmallı gəlmək. Şeyləri ehmallı düşürmək. – O, daşıqçılara yüklərin ehmallı düşürülməsini tapşırdı

  Tam oxu »
 • EHMALLICA

  zərf Sakitcə, astadan, yavaş-yavaş, ehtiyatla, üsulla. Ehmallıca çıxıb getmək. Ehmallıca qapını döymək

  Tam oxu »
 • EHMALLIQ

  is. Sakitlik, yavaşlıq, üsulluluq, ehtiyatlılıq. …[Salman kişinin] üslubunda kənd sakitliyi və ehmallılığı hakimdir

  Tam oxu »
 • EHMALLILIQ

  is. Sakitlik, yavaşlıq, üsulluluq, ehtiyatlılıq. …[Salman kişinin] üslubunda kənd sakitliyi və ehmallılığı hakimdir

  Tam oxu »
 • EHMALSIZ

  zərf Ehtiyatsız, ehtiyat gözləmədən, üsulsuz. Müqim bəy əlinin içi kimi bilirdi ki, ehmalsız tərpənib, deyinə-deyinə yuxuya gedən Zərrintac xanımı oya

  Tam oxu »
 • EHMALSIZLIQ

  is. Ehtiyatsızlıq, ehtiyat gözləməmə, üsulsuzluq

  Tam oxu »
 • EHRAM₂

  is. [ər.] 1. din. Hacılıq ziyarətinə gələnlərin Məkkəyə daxil olmaları və tələb olunan gerimə bürünmə mərasimi

  Tam oxu »
 • EHRAM₁

  is. [ər.] Qədim Misirdə: fironların nəhəng məqbərəsi, sərdabəsi; piramida

  Tam oxu »
 • EHSAN

  is. [ər.] 1. din. Ölmüş adamın adına, xatirəsinə verilən yemək; xeyrat. Ehsan vermək. – Rəsul atasını layiqincə dəfn etdikdən sonra başladı ehsan verm

  Tam oxu »
 • EHSANÇI

  is. Savab məqsədi ilə ehsan verən, ehsan edən adam. Müdir ehsançı və səxavətli qadınla həddindən artıq maraqlanırdı

  Tam oxu »
 • EHSAS

  is. [ər.] kit. Duyma, hiss etmə; duyğu, hiss. Ehsas etmək (duymaq). – Gözlərim bu qədər cinayəti görməkdən, beynim isə ehsas etmək və duymaqdan yorulm

  Tam oxu »
 • EHSASAT

  is. [ər. “ehsas” söz. cəmi] kit. Hisslər, duyğular. XVI əsrdə Azərbaycan dili hər cür fəlsəfi fikirləri və dərin ehsasatı ifadə edəcək yüksəkliyə qalx

  Tam oxu »
 • EHTİKAR

  is. [ər.] Mal, ərzaq və s.-ni ucuz qiymətə alıb sonradan baha qiymətlə satma işi. “Taxıl, taxıl” deyib də, çox çığırma zəngəzurlu tək; Bəyin, xanın, x

  Tam oxu »
 • EHTİKARÇI

  is. Ehtikarla məşğul olan adam (bax ehtikar). Bəhayi dininə sadiq olanlar isə əksəriyyətlə böyük-kiçik tacir, ehtikarçı, dükançılardır

  Tam oxu »
 • EHTİKARÇILIQ

  is. Ehtikarla məşğul olma, möhtəkirlik etmə; alverçilik

  Tam oxu »
 • EHTİMAL

  is. [ər.] 1. Bir şeyin ola bilməsi, baş verə bilməsi, mümkünlüyü. Onun bu gün gəlməyinə ehtimal azdır

  Tam oxu »
 • EHTİMAM

  is. [ər.] köhn. Səylə çalışma, səy göstərmə

  Tam oxu »
 • EHTİRAQ

  is. 1. Alışma, tutuşma. 2. Bir səyyarənin Günəşə yaxınlaşması, Günəşlə bir bürcdə olması

  Tam oxu »
 • EHTİRAM

  is. [ər.] Dərin hörmət, sayğı. …Qasım əminin kənddə artıq ehtiramı vardı. Ə.Haqverdiyev. Kazım kişi bu ehtirama görə razılıq elədi və yenə fikrində du

  Tam oxu »
 • EHTİRAMƏN

  [ər.] klas. Ehtiramla, hörmətlə. Ehtiramən səni hər gündə ziyarət edərəm. M.Ə.Sabir

  Tam oxu »
 • EHTİRAMLA

  zərf Hörmətlə, hörmət və nəzakət qaydalarını gözləyərək. Dilbər, ehtiramla, mərhəmət ilə; Yanıma gəldiyin yadıma düşdü

  Tam oxu »
 • EHTİRAMLI

  sif. 1. Hörmət göstərən, hörmətcil, mərifətli, nəzakətli, qanacaqlı. Ehtiramlı adam. 2. Hörmətli

  Tam oxu »
 • EHTİRAMSIZ

  sif. Hörmət və nəzakət qaydalarını gözləməyən, hörmət göstərməyən, nəzakətsiz, ədəbsiz, mərifətsiz

  Tam oxu »
 • EHTİRAMSIZLIQ

  is. Hörmətsizlik, mərifətsizlik, ədəbsizlik, nəzakətsizlik. Ehtiramsızlıq etmək. Ehtiramsızlıq göstərmək

  Tam oxu »
 • EHTİRAS

  is. [ər.] 1. Ağlın çətinliklə idarə edə bildiyi hiss. Ehtirasını saxlamaq. – [Xəlifə:] Səndə var coşqun ehtiras alovu; Yaxar atəşlərin sönük bir evi

  Tam oxu »
 • EHTİRASLA

  zərf 1. Coşqunluqla, eşqlə, həyəcanla. Şamxal ələ keçirdiyi ovu yırtıcı bir ehtirasla parçalamaq fikrində deyildi

  Tam oxu »
 • EHTİRASLI

  sif. 1. Coşqun, həyəcanlı. Ehtiraslı nitq. Ehtiraslı mübahisə. // Bir şeyin dəlicəsinə aludəsi, həvəskarı, vurğunu olan

  Tam oxu »
 • EHTİRASSIZ

  sif. və zərf Həvəssiz, hərarətsiz, şövqsüz. Ehtirassız adam. Ehtirassız danışmaq

  Tam oxu »
 • EHTİŞAM

  is. [ər.] tənt. Gözqamaşdırıcı təmtəraq, dəbdəbə, cəlal, əzəmət. Ey ehtişami-milləti talan olan çocuq! Ey dərbədər gəzib ürəyi qan olan çocuq! M

  Tam oxu »
 • EHTİŞAMLA

  zərf Ehtişamlı bir surətdə, əzəmətlə, möhtəşəm. Qoca Qafqaz yaranandan yaşamışdır ehtişamla. M.Rahim

  Tam oxu »
 • EHTİŞAMLI

  sif. Əzəmətli, dəbdəbəli, təntənəli, çox möhtəşəm. Ehtişamlı saray. Ehtişamlı ziyafət

  Tam oxu »
 • EHTİVA

  [ər.] : ehtiva etmək kit. – içinə almaq, daxilində olmaq, tərkibində yerləşmək, əhatə etmək, qavramaq

  Tam oxu »
 • EHTİYAC

  is. [ər.] 1. Hər hansı bir şeyə olan və onsuz keçinmək mümkün olmayan tələbat, gərəklik, lüzum. Xassə, ol rus elminə talib; Onlara ehtiyacımız çoxdur;

  Tam oxu »
 • EHTİYACSIZ

  zərf Heç bir ehtiyac hiss etmədən, maddi cəhətdən heç bir çətinlik çəkmədən. Ehtiyacsız yaşamaq

  Tam oxu »
 • EHTİYAT

  is. [ər.] 1. Gələcəkdə lazım olacağı nəzərdə tutulub tədarük edilmiş, saxlanmış şey; tədarük. Ərzaq ehtiyatı

  Tam oxu »
 • EHTİYATKAR

  [ər. ehtiyat və fars. …kar] bax ehtiyatlı

  Tam oxu »
 • EHTİYATKARANƏ

  [ər. ehtiyat və fars. …karanə] bax ehtiyatla

  Tam oxu »