Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • EN

  is. Bir şeyin köndələn vəziyyətdə uzunluğu. Küçənin eni. Otağın eni. Parçanın eni. – Eni iki kilometrdən artıq olmayan [torpaq] bir zolaq kimi uzanıb

  Tam oxu »
 • EN₁

  1. “N” hərfinin adı. 2. Formullarda şərti rəmz – latın hərfi “N”, “n” ilə işarə olunaraq hər hansı bir kəmiyyəti bildirir

  Tam oxu »
 • ENDEMİ́K

  sif. [yun.] xüs. Yerli, müəyyən bir yerə xas olan. Endemik xəstəlik. Endemik bitkilər

  Tam oxu »
 • ENDEMİ́YA

  [yun.] xüs. İnfeksiyanın qalmasına səbəb olan müəyyən şərait nəticəsində bir yerdə yoluxucu xəstəliyin daim mövcud olması

  Tam oxu »
 • ENDİRİCİ

  sif. tex. Bir şeyi, yükü, ağırlığı və s.-ni aşağı endirən

  Tam oxu »
 • ENDİRİLMƏ

  “Endirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ENDİRİLMƏK

  məch. Aşağı salınmaq, düşürülmək. Yuxarıya qoyulmuş qırmızı stol salonun qabaq tərəfinə endirildi. S

  Tam oxu »
 • ENDİRİM

  bax eniş. Yolun endirimi

  Tam oxu »
 • ENDİRİMLİ

  bax enişli

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏ

  “Endirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏK

  f. 1. Aşağı salmaq, düşürmək, yaxud enməsinə, aşağı düşməsinə kömək etmək. …Söz var ki, dağa çıxardar, söz var ki, dağdan endirər

  Tam oxu »
 • ENDOKARD

  [yun. endo və kardia – ürək] anat. Ürək boşluğunu içəridən örtən qişa

  Tam oxu »
 • ENDOKARDİ

  [yun. endo və kardia – ürək] anat. Ürək boşluğunu içəridən örtən qişa

  Tam oxu »
 • ENDOKARDİ́T

  [yun. endo-daxilində və kardia – ürək] tib. Endokardın (ürəyin daxili qişasının) iltihabı

  Tam oxu »
 • ENDOKRİ́N

  [yun. endo-daxilində və krino – ayırıram] fiziol. Daxili sekresiya vəziləri ilə bağlı olan. Endokrin xəstəliklər

  Tam oxu »
 • ENDOKRİNOLÓGİYA

  [yun. endo-daxilində və krino-ayırıram və logos-elm] Daxili sekresiya vəzilərinin quruluş və vəzifələrini öyrənən elm

  Tam oxu »
 • ENDOKRİNÓLOQ

  [yun. endo-daxilində və krino – ayırıram və logos-elm] Endokrinologiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • ENDOQÁMİYA

  [yun. endo – daxilində və gamos – nikah] etnoqr. Cəmiyyətin ilk inkişaf dövrlərində ancaq qohumundan, tayfasından, ictimai qrupu içərisindən evlənmək

  Tam oxu »
 • ÉNDŞPİL

  [alm.] idm. Şahmat oyununun son mərhələsi

  Tam oxu »
 • ENERGETİ́K

  sif. [yun.] Energetikaya aid, enerji istehsalı və ondan istifadə ilə bağlı olan. Qaldırıcı və fırlandırıcı mexanizmlər buruq içərisində, nasoslar və e

  Tam oxu »
 • ENERGÉTİK

  [yun.] Energetika mütəxəssisi, energetika sənayesi işçisi. Energetiklərin yeni nailiyyətləri

  Tam oxu »
 • ENERGÉTİKA

  [yun.] Xalq təsərrüfatının təbii enerji istehsalı və onun çevrilməsi üsullarını birləşdirən sahəsi, habelə texnikanın, enerjinin müxtəlif növlərinin i

  Tam oxu »
 • ENÉRGİYA

  [yun.] bax enerji. Suyun tərkibində olan hidrogen daş kömürdən milyon və milyard dəfə daha çox energiya verə bilər

  Tam oxu »
 • ENERJİ

  [yun.] 1. fiz. Materiyanın əsas xassələrindən biri – onun hərəkət ölçüsü, materiyanın işıq, istilik, elektrik, mexaniki hərəkət və s

  Tam oxu »
 • ENƏCƏK

  is. məh. 1. Pilləkənin alt pilləsi. [Xanpəri] həyətə xeyli baxdıqdan sonra balkona çıxmaq istədi. Ağlına nə gəldisə, enəcəkdə oturdu

  Tam oxu »
 • ENİNƏ

  zərf. Köndələninə, bir şeyin eni istiqamətində (uzununa əksi). Parçanı eninə kəsmək. ◊ Eninə-uzununa ölçmək – boş-boşuna, məqsədsiz gəzmək, dolaşmaq,

  Tam oxu »
 • ENİŞ

  is. Getdikcə aşağıya enən yer; yuxarıdan aşağıya mail yer (yoxuş əksi). Dəvəyə dedilər: – Eniş yaxşıdır, yoxuş? Dedi: – Lənət hər ikisinə

  Tam oxu »
 • ENİŞ-YOXUŞ

  is. Eniş və yoxuş yer. Yenə könlüm quşu; Dönmüş ovçu tərlana; Duymaz eniş-yoxuşu; Qanad çalır hər yana

  Tam oxu »
 • ENİŞ-YOXUŞLU

  bax enişli-yoxuşlu. Eniş-yoxuşludur getdiyi yoltək; Bu yolu sinənlə açasan gərək. B.Vahabzadə

  Tam oxu »
 • ENİŞAŞAĞI

  zərf. Hündür bir yerin başından ətəyinə doğru, yuxarıdan aşağıya, üzüaşağı. Təpəni enişaşağı düşmək. İri daşları enişaşağı yuvarlatmaq

  Tam oxu »
 • ENİŞLİ

  sif. Eniş olan. Enişli təpə. Enişli yol. – Başı qarlı Qafqaz sıra dağlarının qoynunda, dörd tərəfi enişli bir təpənin üstündə salınmış [Xınalıq kəndi]

  Tam oxu »
 • ENİŞLİ-YOXUŞLU

  sif. 1. Enişi-yoxuşu çox olan. Enişli-yoxuşlu cığır. Enişli-yoxuşlu yer. Enişli-yoxuşlu yol. 2. məc. Əzablı, əziyyətli; əzabla, çətinliklərlə dolu

  Tam oxu »
 • ENİŞLİK

  is. 1. Eniş yer. Atlar enişliyə çıxdılar. 2. Eniş yerin vəziyyəti

  Tam oxu »
 • ENLƏNMƏ

  “Enlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ENLƏNMƏK

  f. 1. Eninə böyümək, genəlmək. Jaket geyiləndən sonra enlənib. 2. Enə vermək, eninə artmaq. Bunu qırıb atdıqda pambıq gücü uzanmağa yox, enlənməyə ver

  Tam oxu »
 • ENLƏŞMƏ

  “Enləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ENLƏŞMƏK

  f. Daha da enli olmaq, enlənmək

  Tam oxu »
 • ENLƏTMƏ

  “Enlətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ENLƏTMƏK

  f. Daha enli etmək, en istiqamətində uzatmaq, genişləndirmək, böyütmək, genəltmək. Yolu enlətmək. Otağı enlətmək

  Tam oxu »
 • ENLİ...

  Enli sözü ilə bağlı olan bir sıra mürəkkəb isimlərin birinci tərkib hissəsi; məs.: enliağız, enlibaş, enlidöş, enlikürək, enlisifət

  Tam oxu »
 • ENLİ

  sif. En cəhətdən geniş olan, köndələni uzun olan, geniş. Enli yol. Enli parça. Enli palaz. – …İkinci məhəlləyə gəlincə, küçələri enli, təmiz və evləri

  Tam oxu »
 • ENLİAĞIZ

  sif. Ağzı enli olan, ağzı yekə. Enliağız bıçaq. Enliağızlı balta

  Tam oxu »
 • ENLİAĞIZLI

  sif. Ağzı enli olan, ağzı yekə. Enliağız bıçaq. Enliağızlı balta

  Tam oxu »
 • ENLİBAŞ

  is. zool. Çəkikimilər fəsiləsinə daxil olan enli və kök başlı şirin su balığı

  Tam oxu »
 • ENLİBURUN

  sif. Burun hissəsi enli olan. Enliburun çəkmə

  Tam oxu »
 • ENLİBURUNLU

  sif. Burun hissəsi enli olan. Enliburun çəkmə

  Tam oxu »
 • ENLİCƏ

  sif. Enli. Ay yeznə, ürək yeznə; Enlicə kürək yeznə; Oğlu, qızı içində; Evində gərək yeznə. (Bayatı)

  Tam oxu »
 • ENLİDÖŞ

  sif. Döşü enli, sinəsi geniş olan. Enlidöş adam. Enlidöşlü at

  Tam oxu »
 • ENLİDÖŞLÜ

  sif. Döşü enli, sinəsi geniş olan. Enlidöş adam. Enlidöşlü at

  Tam oxu »
 • ENLİK

  bax en2

  Tam oxu »