Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ER

  “R” hərfinin adı

  Tam oxu »
 • ER-GEC

  zərf Tez-gec. [Ağsaçlı qadın Səyavuşa:] Quzum! Er-gec parlar adın cahanda; Diz çökərlər sana qarşı hər yanda

  Tam oxu »
 • ERA

  [lat.] 1. İl hesabının başlandığı zaman, tarix başlanğıcı. Yeni era (İsanın doğulduğu zənn edilən gündən başlanan tarix)

  Tam oxu »
 • ERİŞMƏK

  bax ermək. [Rəsul:] Cümə axşamında, cümə günündə; Ərənlər erişdi nəzərgah mənim. “Aşıq Qərib”. Ahü zar kəsibdir səbrü qərarım; Erişir fələyə naləvü za

  Tam oxu »
 • ERİTROSİTLƏR

  cəm [yun. erythros – qırmızı və kytos – hüceyrə] fiziol. Qırmızı qan cisimcikləri

  Tam oxu »
 • ÉRKER

  [alm.] arxit. Binanın daxilini genişləndirən və bir neçə mərtəbədən keçən divarında pəncərələri olan yarımdairə və ya tin-tin şəklində çıxıntı

  Tam oxu »
 • ERKƏC

  is. Erkək keçi, təkə. Sürünün qabağında uzunqəzilli, dik burmabuynuzlu, ala erkəc başını yerə əyir(di)

  Tam oxu »
 • ERKƏK

  sif. 1. Kişi cinsinə mənsub fərd. Erkək at. Erkək arı. – Aslanın erkəyi, dişisi olmaz. (Ata. sözü). Ağacların arasından qəfildən oldu əyan; Yaraqlı er

  Tam oxu »
 • ERKƏKCƏ

  sif. və zərf Kişi kimi, mərdcəsinə, cəsuranə. [1-ci mürəttib:] …Yalnız erkəkcə mətanət lazım… Yoxsa, həşərat kimi üzü üstə süründükcə əsla ağ gün görm

  Tam oxu »
 • ERKƏKCİK

  is. bot. Bitki çiçəklərinin erkək döllüyünün adı. Biz botanika kursundan bilirik ki, armudun çiçəklərində həm erkəkciklər, həm də dişiciklər olur

  Tam oxu »
 • ERKƏKLƏMƏK

  f. məh. 1. Həddi-büluğa çataraq səsi yoğunlaşmaq, qabalaşmaq (oğlan uşağı haqqında). 2. məh. Vaxtında dərilmədiyindən ötmək, kobudlaşmaq, bərk olmaq (

  Tam oxu »
 • ERKƏKLƏNMƏ

  “Erkəklənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ERKƏKLƏNMƏK

  1. bax erkəkləşmək. 2. Kişilənmək, yekələnmək

  Tam oxu »
 • ERKƏKLƏŞMƏ

  “Erkəkləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ERKƏKLƏŞMƏK

  f. 1. Kişi xasiyyəti almaq, kişi kimi olmaq (qadın haqqında). 2. məc. dan. Kobudlaşmaq, qabalaşmaq

  Tam oxu »
 • ERKƏKLİK

  is. 1. Erkək insan və ya heyvanın hal və sifəti. 2. Yaşa dolma, həddi-büluğa çatma, yetkinlik. 3. dan

  Tam oxu »
 • ERKƏN

  zərf. 1. Səhər tezdən, sübhdən, ertə. Erkən yola düşmək. Erkən durmaq. – Qara … hər səhər erkən evə gəlib qarıya baş çəkərdi

  Tam oxu »
 • ERQ

  [yun.] fiz. İş və enerji ölçüsü vahidi. Erq bir dina qüvvənin (hərəkət istiqamətində) bir sm məsafədə gördüyü işdir

  Tam oxu »
 • ERMƏK

  f. 1. Çatmaq, yetişmək, vasil olmaq. Mənzilə ermək. – Qurbani der: vüsalına ermədim. Qurbani. 2. Nail olmaq, əldə etmək, yetmək, çatmaq

  Tam oxu »
 • ERMƏNİ

  is. Ermənistan Respublikasının əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam. Ermənilər hind-Avropa mənşəli xalqdır, amma onların dili türk

  Tam oxu »
 • ERMƏNİCƏ

  sif. və zərf. Erməni dilində. Ermənicə kitab. Ermənicə danışmaq. – Biri rusca, o biri ermənicə, bir başqası da ukraynaca oxudu

  Tam oxu »
 • EROTİ́K

  sif. [yun.] Erotikaya aid, erotika ilə dolu; şəhvani hisslər ifadə edən. Erotik şeir. – …Azərbaycan şairləri arasında əsərlərinin çoxu erotik məzmun d

  Tam oxu »
 • ERÓTİKA

  [yun.] Eşq və şəhvani hissləri ifadə və təsirə qarşı meyil, maraq

  Tam oxu »
 • EROTİ́ZM

  [yun.] kit. Eşq və şəhvani məsələlərə həddindən artıq meyil, maraq. …Saraydan və yüksək vəzifəli şəxslərin diqqətindən uzaqda olan şairlər isə öz əsər

  Tam oxu »
 • ERÓZİYA

  [lat.] 1. geol. Torpağın, Yer qabığının axar sular, buz və ya külək təsiri ilə dağılması prosesi. Axar suların yuyucu fəaliyyətinə geologiya elmində e

  Tam oxu »
 • ERTƏ

  zərf 1. Sübhdən, tezdən, səhər tezdən, erkən, erkəndən. Ertə durmaq. Səhər ertədən işləmək. – Sübh çox ertə oyanardı qarı; Durğuzar idi hamı xidmətkar

  Tam oxu »
 • ERTƏDƏN

  zərf. Tezdən, sübhdən, erkən. Ertədən işini görüb qurtarmaq. – Nəbi ertədən öz səngərini möhkəmlətmişdi

  Tam oxu »
 • ERTƏLƏMƏK

  f. 1. Ertə günə qoymaq. 2. Başqa zamana buraxmaq

  Tam oxu »
 • ERTƏSİ

  zərf. Bir günün, həftənin, ayın, ilin ardınca gələn gün, həftə, ay, il. Bayramın ertəsi yola düşdülər

  Tam oxu »
 • ESÉR

  [“sosialist-revolyusioner” sözlərinin ixtisar edilmiş baş hərflərinin adından] tar. siyasi. bax sosialist-revolyusioner

  Tam oxu »
 • ESÉS

  [alm. SS (mühafizə dəstəsi) ixtisarı] Alman-faşist mühafizə dəstələri və ya faşist-alman ordusunun xüsusi hissələri

  Tam oxu »
 • ESESÇİ

  is. Eses dəstələrində və ya hissələrində xidmət edən adam

  Tam oxu »
 • ESKÁDRA

  [fr.] Hərbi dəniz, ya hava flotu gəmilərinin böyük birləşməsi

  Tam oxu »
 • ESKADRİ́LYA

  [fr.] Bir neçə təyyarə dəstəsindən ibarət olan hərbi aviasiya. Bombardmançı eskadrilya

  Tam oxu »
 • ESKADRÓN

  [fr.] Piyada qoşundakı rotaya bərabər süvari qoşun hissəsi. Buna görə də onu Seyidhəmzə ziyarətgahından çıxarmaq üçün bir eskadron kazak göndərildi

  Tam oxu »
 • ESKALÁTOR

  [ing.] Adamları qaldırıbendirmək üçün durmadan hərəkət edən pilləkən. Biletlərimizi hərəkətedici pilləkənlər (eskalator) başında durmuş milisionerə gö

  Tam oxu »
 • ESKİMO

  [fr.] Üstü şokoladlı dondurma

  Tam oxu »
 • ESKİMOS

  Şimali Amerikanın qütb sahilində, Qrenlandiyada və Asiyanın şimalşərq qurtaracağında yaşayan xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • ESKİ́Z

  [fr.] 1. Bir şəklin, rəsmin və ya onun bir hissəsinin ilk qaralaması. // Heykəltəraşlıq əsərinin kiçildilmiş miqyasda hazırlanan ilk nümunəsi, modeli,

  Tam oxu »
 • ESMİNES

  [rus. “эскадренный миноносец” sözlərinin ixtisarı] Minadaşıyan eskadra gəmisi. Odessada o yaralanandan iki gün əvvəl həmin esminesdə onun atası həlak

  Tam oxu »
 • ESPERANTİ́ST

  [fr.] bax esperantoçu

  Tam oxu »
 • ESPERÁNTO

  [fr.] Ən çox yayılmış Avropa dilləri materialı əsasında düzəldilmiş süni beynəlxalq dil

  Tam oxu »
 • ESPERANTOÇU

  is. Esperanto dilindən istifadə və onu təbliğ edən adam

  Tam oxu »
 • ESSE

  is. [fr. essai – təcrübə, sınaq, oçerk] Problemi sərbəst şəkildə şərh edən kiçik həcmli əsər

  Tam oxu »
 • ESTAFÉT

  [fr. əsli ital.] idm. Komandaların qaçış, üzgü və s. yarışı (bu yarışda iştirakçılar müəyyən mənzillərdə bir-birini əvəz edir və bir-birinə müəyyən şe

  Tam oxu »
 • ESTAKÁDA

  is. [fr.] Hərəkət çox olan yerlərdə nəqliyyatın hərəkətini, gəmilərin yan almasını, yaxud yükləmə və boşaltma işlərini yüngülləşdirmək üçün körpü şəkl

  Tam oxu »
 • ESTÉT

  [yun.] Gözəllik, bədiilik pərəstişkarı, estetizmə mail olan, estetizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • ESTETCƏSİNƏ

  zərf. Estet kimi, estetə xas, estetizm mövqeyindən. Məsələyə estetcəsinə yanaşmaq

  Tam oxu »
 • ESTETÇİ

  bax estetik 1-ci mənada. [C.Cabbarlı] formalist və estetçi yazıçıları tənqid edərək yazırdı. M.Arif

  Tam oxu »
 • ESTETÇİLİK

  bax estetizm. Lakin [Cabbarlının dramaları] estetçilikdən, formalizm ədabazlığından uzaqdır. M.İbrahimov

  Tam oxu »