Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • EQOİ́ST

  sif. [fr. əsli lat.] Özünü bəyənən, özünü yüksək tutan, ancaq özünü, öz mənafeyini düşünən adam; xudbin

  Tam oxu »
 • EQOİSTLİK

  is. Eqoist adamın xassəsi, ancaq özünü, öz mənafeyini düşünmə; xudbinlik

  Tam oxu »
 • EQOİ́ZM

  [fr. əsli lat.] bax eqoistlik

  Tam oxu »
 • EL₂

  “L” hərfinin adı

  Tam oxu »
 • EL

  is. 1. Camaat, xalq, adamlar. El üçün ağlayan gözsüz qalar. (Ata. sözü). Bahar fəsli el şad olur sərasər; Hərgiz məndən özgə yoxdur mükəddər

  Tam oxu »
 • EL-GÜN

  is. Xalq, camaat, el. El-gün içində biabır olmaq. – Eşq üçün babamı atıb, tərk etmək; Ölümdən yamandır el-gün içində… S

  Tam oxu »
 • EL-OBA

  top. Camaat, el, xalq. Əziziyəm, can sənə; Gəl kəsim qurban sənə; Nə sirdir, qalıbdır; El-oba heyran sənə? (Bayatı)

  Tam oxu »
 • EL-ULUS

  top. Camaat, xalq, el. Muğana su gəlir, Milə su gəlir; Axışıb öz eli-ulusu gəlir. S.Vurğun. Axşamlar, ay axşamlar; Şamlar yanar axşamlar; El-ulus evdə

  Tam oxu »
 • EL-YURD

  is. El, vətən. [Babək:] Bizim elimiz-yurdumuz var, anacan, sənin də, mənim də böyük bir anamız var – Vətən! M

  Tam oxu »
 • ELAM

  is. [ər.] klas. Bildirmə, anlatma, xəbərdar etmə. Elam etmək. Elam qılmaq. – Bəhərhal, hər nə ki muradınızdır, mənə elam edin! “Mehri-mah”

  Tam oxu »
 • ELAMNAMƏ

  is. [ər. elam və fars. namə] klas. Elam yazılmış rəsmi vərəqə, bildiriş vərəqəsi. Mötəbər üləma vilayətlərə elamnamələr göndərirdi ki, bundan sonra bi

  Tam oxu »
 • ELAN

  is. [ər.] 1. Yazılı, çap olunmuş bildiriş, xəbər, məlumat. Qəzet elanı. Divara elan vurmaq. Dərslərin başlanması haqqında elan

  Tam oxu »
 • ELASTİ́K

  sif. [yun.] Sıxılıb buraxıldıqda əvvəlki şəklini alan, möhkəm, lakin sıxıldıqda yığıla bilən. Elastik rezin

  Tam oxu »
 • ELASTİKİ́

  bax elastik. Elastiki cisimlər

  Tam oxu »
 • ELASTİKİYYƏT

  köhn. bax elastiklik. Müəyyən sabit mərkəzə cəzb edən və o mərkəzdən məsafə ilə düz proporsional dəyişən qüvvəyə çox təsadüf edilir

  Tam oxu »
 • ELASTİKLİK

  is. Elastik şeyin hal və keyfiyyəti. Bir elementin müxtəlif izotopları bir-birindən bir çox fiziki xassələri, xüsusən çəkisi, elastikliyi və ərimə tem

  Tam oxu »
 • ELAT

  top. köhn. Bir yurdda, bir yerdə yaşayan camaat, xalq, el. …Qazax mahalının vəkili Pənah ağanın zamanında bir para şuriş və inqilabın vüquinə görə Qaz

  Tam oxu »
 • ELBAŞI

  is. tar. Eli idarə edən, elə başçılıq edən şəxs. [İldırım:] Altay, elbaşı sən idin, deyilmi? C.Cabbarlı

  Tam oxu »
 • ELBAŞILIQ

  is. tar. Elbaşının işi, vəzifəsi; başçılıq, rəhbərlik. [İldırım:] Ən baş bir qanun vardır ki, o da hər kəsin başqaya zərərsiz azad istəyidir

  Tam oxu »
 • ELBƏYİ

  is. tar. El başçısı, el böyüyü; qəbilə, tayfa başçısı. Halbuki İranda hakimlərin, elbəyilərin, kətxudaların və dövlət məmurlarının nəinki elmi yoxdur,

  Tam oxu »
 • ELCARI

  zərf 1. Elliklə, hamılıqla, bütünlüklə, başdan-başa. Yüzlərcə gözəl başqa vilayətdə də çoxdur; Amma bizim ölkə bütün elcarı gözəldir

  Tam oxu »
 • ELÇİ

  is. 1. dipl. Bir dövləti başqa bir dövlətdə təmsil edən diplomatik nümayəndə; səfir. 2. Oğlan və ya onun adamları tərəfindən qız istəmək üçün qız evin

  Tam oxu »
 • ELÇİLƏMƏ

  “Elçiləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ELÇİLƏMƏK

  f. Elçi düşmək, elçiliyə getmək, qız istəmək

  Tam oxu »
 • ELÇİLİK

  is. 1. Elçinin vəzifəsi, işi. // Elçinin idarəsi. Elçilikdə qəbul. 2. Elçi getmə, qız istəmə. [Gülpəri:] Hacı, qadan alım, mənim elə saçım elçilikdə a

  Tam oxu »
 • ELDARŞAMI

  is. bot. Azərbaycanın Eldar deyilən yerlərində bitən şam ağacı növü. Eldarşamı … enli çətirli, gövdəsi düz və ya əyilmiş olan, 18-20 metrə qədər hündü

  Tam oxu »
 • ELDAŞ

  is. Biryerli, həmyerli, həmvətən. Təyyarənin qanadı toxunur buludlara; Eldaşlarımız gəlir boşluğu yara-yara

  Tam oxu »
 • ELÉGİYA

  [yun.] ədəb. 1. Mərsiyə tərzində yazılmış şeir. Elegiya qəmli, kədərli, hüznlü lirik şeir deməkdir. Ölənlərin xatirəsinə yazılmış bu şeirlərdə, bizim

  Tam oxu »
 • ELEKTRİÇKA

  [rus.] dan. Elektrik dəmiryol qatarı (vaqonu). Bakı ilə mədən rayonları arasında elektriçka işləyir

  Tam oxu »
 • ELÉKTRİK

  [fr. əsli yun.] 1. bax elektrotexnik. 2. Elektrotexnika sahəsində, elektrik sənayesində işləyən, elektriki tədqiq edən şəxs

  Tam oxu »
 • ELEKTRİ́K

  [yun.] 1. Materiyanın, yüklü hissəciklərdən: elektronlardan, pozitronlardan, protonlardan və s.-dən ibarət forması

  Tam oxu »
 • ELEKTRİKKEÇİRMƏ

  is. fiz. Cismin elektrik cərəyanını keçirmə qabiliyyəti. Metalın elektrikkeçirmə qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • ELEKTRİKLƏNDİRİLMƏ

  “Elektrikləndirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • ELEKTRİKLƏNDİRİLMƏK

  məch. fiz. Elektrik yükü ilə yüklənmək

  Tam oxu »
 • ELEKTRİKLƏNDİRMƏ

  “Elektrikləndirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • ELEKTRİKLƏNDİRMƏK

  f. fiz. Cismi elektrik yükü ilə yükləmək. Metalı elektrikləndirmək

  Tam oxu »
 • ELEKTRİKLƏNMƏ

  “Elektriklənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ELEKTRİKLƏNMƏK

  f. fiz. Elektrik yükü qəbul etmək

  Tam oxu »
 • ELEKTRİKLƏŞDİRİLMƏ

  “Elektrikləşdirilmək” dən f.is. Kənd təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi. Dəmiryollarının elektrikləşdirilməsi

  Tam oxu »
 • ELEKTRİKLƏŞDİRİLMƏK

  “Elektrikləşdirmək” dən məch

  Tam oxu »
 • ELEKTRİKLƏŞDİRMƏ

  “Elektrikləşdirmək” dən f.is. // Elektrik enerjisinə keçirmə, elektrik enerjisi tətbiq etmə

  Tam oxu »
 • ELEKTRİKLƏŞDİRMƏK

  f. Xalq təsərrüfatının bütün sahələrinə elektrik energiyasını tətbiq etmək; hər şeyi elektrik qüvvəsinə keçirmək

  Tam oxu »
 • ELEKTRİKLƏŞMƏ

  “Elektrikləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ELEKTRİKLƏŞMƏK

  bax elektriklənmək

  Tam oxu »
 • ELEKTRİKLİ

  sif. fiz. Elektrikləşdirilmiş, elektrik yükü olan. Elektrikli cisim. Elektrikli naqil

  Tam oxu »
 • ELEKTRO...

  Mürəkkəb sözlərin, elektrik mənasında olan birinci hissəsi; məs.: elektroaparat, elektrobur, elektrovoz

  Tam oxu »
 • ELEKTROAPARÁT

  tex. Elektriklə işləyən cihaz, elektrik aparatı

  Tam oxu »
 • ELEKTROBUCURQAD

  tex. Elektriklə işləyən bucurqad

  Tam oxu »
 • ELEKTROBUCURQADÇI

  is. xüs. Elektrobucurqadda işləyən fəhlə

  Tam oxu »
 • ELEKTROBÚR

  [rus.] tex. Neft və s. quyuları qazımaq üçün elektrikli mühərriki olan buruq maşını. …Mühəndislərin ixtira etdiyi elektrobur qazımada yüksək məhsuldar

  Tam oxu »