Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • EM

  “M” hərfinin adı

  Tam oxu »
 • EMAL

  is. [ər.] Müxtəlif əməliyyat vasitəsilə qayırma, hazırlama, düzəltmə, hazır şəklə salma. Dəri emalı. Ağac emalı

  Tam oxu »
 • EMALATXANA

  is. [ər. emalat və fars. …xanə] 1. İstehsal və ya təmir müəssisəsi, habelə bu cür müəssisənin binası; karxana

  Tam oxu »
 • EMALÇI

  is. Hazırlayan, emal edən, istehsal edən. Silos basdırıldıqdan sonra Budaq fermadakı süd maşınlarının yanına gələr, emalçılara yardım edər, inəklərin,

  Tam oxu »
 • EMALEDİCİ

  sif. Emal edən, hazırlayan, istehsal edən. Emaledici sənaye

  Tam oxu »
 • EMBÁRQO

  [isp.] hüq. Bir ölkəyə mal gətirilməsinin və ya oradan mal çıxarılmasının qadağan edilməsi. // Bir dövlətin, cəza tədbirləri olaraq, başqa dövlətlərə

  Tam oxu »
 • EMBLÉM

  [yun. emblema – nişan, qabarıq bəzək] Hər hansı bir anlayışı ifadə edən şərti əlamət, nişan, rəmz. Göyərçin sülh emblemidir

  Tam oxu »
 • EMBRİOLÓGİYA

  [yun. embryon – rüşeym və logos – anlayış, elm] Biologiyanın rüşeymlərin (embrionların) inkişafından bəhs edən şöbəsi

  Tam oxu »
 • EMBRİOLOJİ́

  sif. [yun.] Embriologiyaya aid, embriologiyaya məxsus. Embrioloji tədqiqat

  Tam oxu »
 • EMBRİÓLOQ

  [yun.] Embriologiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • EMBRİÓN

  [yun.] bax rüşeym. Embrionun ana bətnində inkişafı

  Tam oxu »
 • EMBRİONÁL

  sif. [yun.] biol. Embriona aid olan. Embrional dövr. Embrional inkişaf. // Embrion (rüşeym) halında olan

  Tam oxu »
 • EMFİZÉMA

  [yun.] tib. 1. Bədənin bir yerində, ya toxumasında həddindən artıq hava, ya qaz yığılması. Dərialtı emfizema

  Tam oxu »
 • EMİSSÁR

  [lat.] dipl. Hər hansı bir siyasi təşkilat və ya dövlət təşkilatı tərəfindən məxfi tapşırıqla başqa bir ölkəyə göndərilən şəxs

  Tam oxu »
 • EMİSSİÓN

  sif. [lat.] mal. Emissiyaya aid

  Tam oxu »
 • EMİ́SSİYA

  [lat.] mal. Qiymətli kağızlar və kağız pullar buraxılması

  Tam oxu »
 • EMOSİONÁL

  sif. [fr.] 1. Emosiya ifadə edən, emosiya ilə dolu olan, həyəcanlı. Emosional nitq. – …[S.Vurğunun] dili çox aydın, səlis, emosional və obrazlıdır

  Tam oxu »
 • EMOSİONALLIQ

  is. Həyəcanlılıq, təsirlilik, həyəcan oyatma, təsirləndirmə qabiliyyəti. Musiqinin emosionallığı

  Tam oxu »
 • EMÓSİYA

  [fr. əsli lat.] Həyəcan, təəssürat

  Tam oxu »
 • EMPİRİ́K₂

  sif. [yun.] 1. Empirizm mahiyyətində olan. Empirik sosiologiyanın metodikası. 2. kit. Empirizmə, yalnız təcrübəyə əsaslanan, təcrübi

  Tam oxu »
 • EMPİ́RİK₁

  [yun. empeiria – təcrübə] 1. fəls. Empirizm (1-ci mənada) tərəfdarı. 2. Praktik işlə məşğul olan adam, empirizm (2-ci mənada) tərəfdarı

  Tam oxu »
 • EMPİRİKLİK

  is. Empirizmə əsaslanma, empirizm mahiyyəti daşıma, təcrübilik

  Tam oxu »
 • EMPİRİOKRİ́TİK

  [yun.] fəls. Empiriokritisizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • EMPİRİOKRİTİSİ́ZM

  [yun.] fəls. XIX əsrin axırlarında meydana çıxmış subyektiv idealist fəlsəfi cərəyan; maxizm. Empiriokritisizm həmçinin fizikada böhranla, fiziki idea

  Tam oxu »
 • EMPİRİ́ZM

  [yun.] fəls. 1. İdrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas hesab edən, nəzəri ümumiləşdirmələri qəbul etməyən fəlsəfi cərəyan

  Tam oxu »
 • EMÚLSİYA

  [fr. əsli lat.] xüs. 1. Bir mayenin başqa maye içərisində əriməyib qalan mikroskopik zərrələri. 2. Foto kağızı, ya lövhəcikləri üzərinə çəkilən fotoki

  Tam oxu »
 • EMULSİYALAŞDIRICI

  sif. Emulsiya əmələ gətirən. Emulsiyalaşdırıcı maddə

  Tam oxu »
 • EMULSİYALAŞDIRILMA

  “Emulsiyalaşdırılmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • EMULSİYALAŞDIRILMAQ

  məch. xüs. Emulsiya halına salınmaq, yaxud üzərinə emulsiya çəkilmək

  Tam oxu »
 • EMULSİYALAŞDIRMA

  “Emulsiyalaşdırmaq” dan f.is

  Tam oxu »
 • EMULSİYALAŞDIRMAQ

  f. xüs. Emulsiya halına salmaq, yaxud üzərinə emulsiya çəkmək

  Tam oxu »
 • EMULSİYALI

  sif. xüs. Üzərinə emulsiya çəkilmiş. Qalın qatlı lövhələr vasitəsilə işıq hissəciklərinin, həmçinin “y” hissəciklərin də hərəkətini yazmaq mümkündür

  Tam oxu »
 • EN

  is. Bir şeyin köndələn vəziyyətdə uzunluğu. Küçənin eni. Otağın eni. Parçanın eni. – Eni iki kilometrdən artıq olmayan [torpaq] bir zolaq kimi uzanıb

  Tam oxu »
 • EN₁

  1. “N” hərfinin adı. 2. Formullarda şərti rəmz – latın hərfi “N”, “n” ilə işarə olunaraq hər hansı bir kəmiyyəti bildirir

  Tam oxu »
 • ENDEMİ́K

  sif. [yun.] xüs. Yerli, müəyyən bir yerə xas olan. Endemik xəstəlik. Endemik bitkilər

  Tam oxu »
 • ENDEMİ́YA

  [yun.] xüs. İnfeksiyanın qalmasına səbəb olan müəyyən şərait nəticəsində bir yerdə yoluxucu xəstəliyin daim mövcud olması

  Tam oxu »
 • ENDİRİCİ

  sif. tex. Bir şeyi, yükü, ağırlığı və s.-ni aşağı endirən

  Tam oxu »
 • ENDİRİLMƏ

  “Endirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ENDİRİLMƏK

  məch. Aşağı salınmaq, düşürülmək. Yuxarıya qoyulmuş qırmızı stol salonun qabaq tərəfinə endirildi. S

  Tam oxu »
 • ENDİRİM

  bax eniş. Yolun endirimi

  Tam oxu »
 • ENDİRİMLİ

  bax enişli

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏ

  “Endirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ENDİRMƏK

  f. 1. Aşağı salmaq, düşürmək, yaxud enməsinə, aşağı düşməsinə kömək etmək. …Söz var ki, dağa çıxardar, söz var ki, dağdan endirər

  Tam oxu »
 • ENDOKARD

  [yun. endo və kardia – ürək] anat. Ürək boşluğunu içəridən örtən qişa

  Tam oxu »
 • ENDOKARDİ

  [yun. endo və kardia – ürək] anat. Ürək boşluğunu içəridən örtən qişa

  Tam oxu »
 • ENDOKARDİ́T

  [yun. endo-daxilində və kardia – ürək] tib. Endokardın (ürəyin daxili qişasının) iltihabı

  Tam oxu »
 • ENDOKRİ́N

  [yun. endo-daxilində və krino – ayırıram] fiziol. Daxili sekresiya vəziləri ilə bağlı olan. Endokrin xəstəliklər

  Tam oxu »
 • ENDOKRİNOLÓGİYA

  [yun. endo-daxilində və krino-ayırıram və logos-elm] Daxili sekresiya vəzilərinin quruluş və vəzifələrini öyrənən elm

  Tam oxu »
 • ENDOKRİNÓLOQ

  [yun. endo-daxilində və krino – ayırıram və logos-elm] Endokrinologiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • ENDOQÁMİYA

  [yun. endo – daxilində və gamos – nikah] etnoqr. Cəmiyyətin ilk inkişaf dövrlərində ancaq qohumundan, tayfasından, ictimai qrupu içərisindən evlənmək

  Tam oxu »