EYBƏCƏRLƏNMƏK

bax eybəcərləşmək.
EYBƏCƏRLƏNMƏ
EYBƏCƏRLƏŞDİRİLMƏ

Digər lüğətlərdə