FÜQƏRAYİ-KASİBƏ

is. [ ər. ] 1917-ci il inqilabından qabaq və inqilabın ilk illərində “proletariat” mənasında işlədilmiş ifadə.
[İlyas:] Nə istəyirsən, ana, indi bütün elmin qapıları füqərayi-kasibə balalarının üzünə açıqdır. S.Rəhimov.

FÜQƏRA
FÜNUN

Digər lüğətlərdə