GİZLÜ

Gizli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

GİZLƏŞMƏK
GORDA