IMPORT

import1

n I 1. import, idxal, idxalat (xaricdən mal gətirilməsi); articles of ~ idxal şeyləri; 2. adət, pl import / idxal malları; ~s and exports idxal və ixrac malları

import2

v idxal etmək; The country has to import most of its raw materials Ölkə əksər xam malları idxal etməli olur; to ~ raw materials xam malları idxal etmək

IMPONDERABLE
IMPORTABLE

Digər lüğətlərdə