İzahlı tərcüməşunaslıq terminləru lügəti

 • Ara alqoritmik dil

  universal xarakter daşıyan və hər hansı məsələnin təsvirində iştirak edən ikinci nəsil alqoritmik dil; o alqoritmlərin yazısını asanlaşdırır, həll met

  Tam oxu »
 • Ara dil

  1. İkipilləli sinxron tərcümə zamanı bütün tərcüməçilərin həyata keçirdiyi tərcümə və onlara məlum olan dildir ki, adətən, pilot-kabinədən digər

  Tam oxu »
 • Aradan qaldıran əlaqə

  protomətnə kontroverz münasibət özünü onda göstərir ki, mətnin seqmentləri atılır, yaxud bütöv kimi aradan götürülür

  Tam oxu »
 • Aralıq (ortadakı) adresat

  informasiyanı verən və qəbul edən şəxs, daha doğrusu, tərcüməçi, yaxud adresat-əvəzedici.

  Tam oxu »
 • Ardıcıl tərcümə

  1. Dinlənildikdən və bütün məlumat sona çatdıqdan sonra onun bir dildən digər dilə şifahi tərcümə olunması, həmsöhbətin, natiqin, radioməlumatın və

  Tam oxu »
 • Ardıcıl tərcümədə yazı sistemi

  bax: ardıcıl tərcümədə yazı.

  Tam oxu »
 • Ardıcıllıq

  bir-birinin ardınca gələn iki, yaxud bir neçə nitq seqmenti, yaxud nitq vahidi.

  Tam oxu »
 • Arximətn

  əsil, ilkin mətn haqqında mücərrəd təsəvvür, mətnlərarası əlaqələrdəki ilkin (janrın ilk nümunəsi)

  Tam oxu »
 • Arxisema və onun tərcüməsi

  ilkin mənanın poetik mətnin variant vahidləri ilə gercəkləşən planları (Y.M.Lotman); semiofik vahidi

  Tam oxu »
 • Atalar sözü

  1. Obrazlı xarakterli və nəsihətli məna bildirən tamamlanmış deyim. Mətnə daxil edilib tərcümə üçün nəzərdə tutul11 muş atalar sözü tərcümə vahid

  Tam oxu »
 • Ayrıca söz

  kontekst xaricində konkret, müəyyən mənası olmayan və buna görə də tərcüməyə yatmayan nitq-dil vahidi

  Tam oxu »
 • Baş məcmu strukturu

  o nomenklatur model (tədqiqat) korpusunun yaxşı aparılmış inventarizasiyanın, sistemləşdirmənin və təsnifatının ortaya çıxarılmasıdır ki, onun nəticəs

  Tam oxu »
 • Başqa istiqamətə keçirilmə vərdişi

  1. Mətn vahidinin yeni koda (dilə) keçirilməsi üçün avtomatlaşdırılmış əməliyyat axtarışı və onun gerçəkləşdirilməsini həyata keçirmə bacarığı

  Tam oxu »
 • Başlıqaltı

  bax: başlıq.

  Tam oxu »
 • Beynəlxalq dil

  1. Süni köməkçi dildir ki, beynəlxalq ünsiyyət vasitəsi kimi təklif olunur; 2. Dünyanın xeyli ölkələrinin xalqları üçün beynəlxalq ünsiyyət vasi

  Tam oxu »
 • Bədii ədəbiyyat tərcüməsi

  bax: bədii tərcümə.

  Tam oxu »
 • Bədii ədəbiyyatın tərcüməsi

  burada tərcümə obrazlı-emosional məqamların verilməsində maksimal dərəcədə adekvat olmalıdır. Məhz belə tərcümədə müəllifin əhval-ruhiyyəsi və hiss

  Tam oxu »
 • Bərabər uzunluqlu avtomatlaşmış maşın lüğəti

  bu, lüğət (leksik) vahidləri, lüğət vahidlərinin uzunluğu üzrə sahmanlanmış, daha doğrusu, hər bir leksik vahiddə sözformalarının sayı nəzərdə tutu

  Tam oxu »
 • Bilavasitə tərcümə

  orijinalla birbaşa tərcümə manipulyasiyası əsasında realizə olunan tərcümə.

  Tam oxu »
 • Bilavasitə təşkil edənlər

  bu, iki elementdir ki, onlardan bilavasitə daha yüksək səviyyəli (daha böyük xətti uzunluğa malik) vahid əmələ gəlmişdir

  Tam oxu »
 • Bildirən

  fərqləndirilən obyektə görə leksik vahid, söz.

  Tam oxu »
 • Bilinqvizm mexanizmi

  formalaşmış vərdişə görə bir dildən digərinə keçmə bacarığıdır ki, onun həyata keçirilməsi həm ilkin, həm də tərcümə dilində nitqi eşidib qəbul etmə

  Tam oxu »
 • Birbaşa məna

  məcazi mənadan fərqli olaraq sözün xüsusi mənada olan mahiyyəti deməkdir.

  Tam oxu »
 • Birbaşa sinxron tərcümə

  xarici (ana) dilində çıxış edən birbaşa sinxron tərcümədə natiqin nitqidir ki, bilavasitə bütün tərcümə kabinələrinə verilir və o andaca müvafiq

  Tam oxu »
 • Birbaşa tərcümə

  orijinaldan birbaşa aparılan tərcümə.

  Tam oxu »
 • Birbaşa transformasiya

  transformasion modeldə nüvə cümlələrinin səthi strukturlara dəyişməsi işarəsi ilə göstərilir. Sözün birbaşa mənası bu elə sözün əşyavi-məntiqi mən

  Tam oxu »
 • Birdilli xüsusi lüğət

  bu, elə xüsusi ensiklopedik lüğətdir ki, onun məqalələrində müxtəlif sözlərin quruluşu təsvir olunur, xüsusi terminlər izah edilir, müxtəlif iste

  Tam oxu »
 • Birdilli lüğət

  1. Sözlərin sırasını müəyyən ardıcıllıqla (adətən, əlifba sırasına görə), eyni dildə sözlərin, anlayışların, yaxud predmetlərin izahını, təriflərin,

  Tam oxu »
 • Birdilli situasiya

  1. Kommunikativ fəaliyyət eyni işarə sisteminin kodu altında gedən (həyata keçirilən) situasiya. 2. İnformasiyanın işlənib hazırlanmasını elə şəraitdə

  Tam oxu »
 • Birdillik

  bir dil ilə məhdudlaşma.

  Tam oxu »
 • Birtərəfli tərcümə

  bir istiqamətdə A1 dilindən A2 dilinə çevrilən tərcümə.

  Tam oxu »
 • Buraxılma və əlavə

  qrammatik və eləcə də leksik transformasiyalar əlavə sözlərin, yaxud hər hansı elementlərin buraxılmasını tələb edir

  Tam oxu »
 • Cins

  1. Növləri birləşdirən qrup. 2. Müəyyən hal şəkilçisini xarakterizə edən leksik-qrammatik ad kateqoriyası, uzlaşma xüsu- siyyətləri və onların kişi,

  Tam oxu »
 • Cümlə səviyyəsində tərcümə

  adətən spesifik rəngə məxsus olan və tərcümə zamanı yox olan frazeoloji vahidlərin (atalar sözü, zərb-məsəllər, idiomatik ifadələr, xalq nitqi və s

  Tam oxu »
 • Cümləbəcümlə tərcümə

  bir cümlənin digərinin ardınca ardıcıl tərcümə prosesi.

  Tam oxu »
 • Cümlənin səthi quruluşu

  1. Bu, cümlənin ünsiyyət prosesində nitqdə əldə etdiyi konkret formasıdır. 2. Bu, cümlənin leksiksintaktik təşkilidir ki, burada cümlə üzvləri he

  Tam oxu »
 • Cümlənin sintaktik strukturu

  Cümlənin sintaktik quruluşu.

  Tam oxu »
 • Cümləüstü bütövlük

  ən aşağısı iki yanaşı cümlədir ki, burada bu cümlələr eyni üsullu ifadə, eyni tipli və eyni istiqamətli olmaqla, onlara struktur məna korrelyasiya

  Tam oxu »
 • Çağırış siqnalı

  bədahətən (özündən asılı olmayan) formalaşdırma elementi; radiostansiyanın şərti işarəsidir ki, buna görə radioəlaqə yaratdıqda və danışıq aparanda o

  Tam oxu »
 • Çoxdilli lüğət

  üç və daha çox bir-biri ilə müqayisə (tutuşdurulan) edilən tərcümə lüğəti.

  Tam oxu »
 • Çoxdilli situasiya

  bu, sistemə bir neçə tərcümə dilinin maşın lüğəti yerləşdirildiyi halda baş verir, məsələn, «mütərcimin avtomatlaşdırılmış iş yeri», avtomatlaşdırı

  Tam oxu »
 • Çoxdillilik

  1. Bir neçə dili mükəmməl bilmək; 2. Konkret ərazidə bir neçə dilin olması.

  Tam oxu »
 • Çoxfunksionallıq

  müxtəlif nitq hissələrinin formaca bir-birinə uyğun gəlməsi, bununla belə bəzi hallarda bu hissələr mənaca yaxın, bəzi hallarda isə bu sözlər mənaca

  Tam oxu »
 • Çoxpilləli tipik ayırma, seçmə

  çıxarış ayırma, seçmə əsas bütövün ardıcıl olaraq kommunikativ - funksional əlamətə görə həmcins yarımqruplara (yarımmövzulara) bölünməsini nəzərdə

  Tam oxu »
 • Daha böyük informasiya yükünə malik sözü seçmə metodu

  məna təhlili metodlarından (ardıcıl tərcümənin yazıya alınması sistemində istifadə olunur) biridir, bu zaman açar informasiyası rolunu oynayan sözlər

  Tam oxu »
 • Daimi uyğunluq (müvafiqlik)

  1. (məsələn, terminlər, coğrafi adlar, qabaqlayıcı yazılar, sitatlar, atalar sözü və s.). 2. Daimi uyğunluq, həm də ekvivalent müvafiqlik deməkdir

  Tam oxu »
 • Danışıq dili

  bu, ədəbi dilin kodlaşmamış forması olan kitab dilinə qarşı duran xüsusi üslubi həmcins funksional sistemdir

  Tam oxu »
 • Danışıq klişesi

  danışıq dilində istifadə edilən stereotip deyim. Danışıq klişesinin fərqləndirilməsi təlimdə kommunikativliyin realizasiyasına kömək edir

  Tam oxu »
 • Dar sintaktik kontekst

  bu, konkret sözün, söz birləşməsinin, yaxud cümlənin işlədildiyi sintaktik konstruksiyadır.

  Tam oxu »
 • Daralma (daraldılma)

  tərcümə praktikasında konkretləşməyə müvafiq olan semantik transformasiya.

  Tam oxu »