KEÇƏLLƏMƏK

bax keçəlləşmək. Quraqlıqdan ağaclar keçəlləmişdir.
KEÇƏLLƏMƏ
KEÇƏLLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə