MAÇA

is.
1. Qoyun və başqa heyvanların dirsəkdən aşağı bilək hissəsi. Maça əti. Maça bozbaşı.
2. İri aşıq, böyük aşıq (bax aşıq2 1-ci mənada). Aşıqların irisi və xırdası olardı.
Xırdasına aşıq, bir qədər irisinə isə maça deyərdilər. H.Sarabski.

3. məc. dan. Həyasız, sırtıq, abır-həya bilməyən adam haqqında. Maçanın biridir.
MAÇ₂
MAÇA-MAÇA

Digər lüğətlərdə