MİKROKLİMAT

[mikro… və klimatos] bax mikroiqlim.
MİKROİQLİM
MİKROQURULUŞ

Digər lüğətlərdə