MORFONOLÓGİYA

[ yun. morphe – forma, phone – səs və logos – təlim] dilç. Dilçiliyin fonologiya ilə morfologiyanın əlaqəsini, morfemlərin fonem tərkibini, onların sıralanma qanunlarını öyrənən bəhsi. Morfonologiyanın obyekti və təhlil metodu. Türk dillərinin morfonologiyası.
MORFÓLOQ
MORFONOLOJİ

Digər lüğətlərdə