PİLƏQURDU

bax baramaqurdu.
PİLƏKLİ
PİLƏMƏ

Digər lüğətlərdə