QÜBAR

bax qubar (şeirdə çox vaxt tərkiblərdə məcazi mənada işlənir).
Mən gülşəni-can içində xarəm; Ayineyi-əqlə bir qübarəm. Füzuli.
Sevindilər, azca keçmədi yenə; Qondu qəm qübarı sifətlərinə. M.Rahim.

QUZUOTARAN
QÜBBƏ

Digər lüğətlərdə