RƏNGDƏN-RƏNGƏ DÜŞMƏK

bax: rəng verib rəng almaq.

RƏNG VERMƏK
RƏNGDƏN-RƏNGƏ GİRMƏK