RADİOKİMYA

[ lat. radiare və ər. əlkimya] Kimyanın, radioaktiv maddələrin fiziki-kimyəvi və kimyəvi xassələrini öyrənən sahəsi.
RADİOELEKTRÓNİKA
RADİOQƏBULEDİCİ

Digər lüğətlərdə