RADİOELEKTRÓNİKA

[ lat. radiare və elektron] Elmin, radiotexnika və elektrotexnika əsasında inkişaf etmiş müxtəlif sahələrinin kompleksinin adı.
RADİOBİOLÓGİYA
RADİOKİMYA

Digər lüğətlərdə