RADİOLÓGİYA

[ lat. radiare və yun. logos] Radium və b. radioaktiv maddələrin təsiri və tətbiqi haqqında elm.
RADİOLAŞMAQ
RADİOLOKASİYA

Digər lüğətlərdə