RAST GƏTİRMƏK

müvafiq, uyğun olmaq; ~ yerinə düşmək, işi düz gətirmək.

RAST GƏLMƏK
RASTINA ÇIXMAQ