REÇİTATİV

[ ital. recitatio] mus. İntonasiya və ritm cəhətdən ifadəli nitqə yaxın olan vokal musiqi əsər forması; hava ilə deyilən deklamasiya.
REBUS
REDÁKSİYA

Digər lüğətlərdə