RESPONSIBLE

adj 1. məsul, cavabdeh, məsuliyyət daşıyan, cavabdeh olan; ~ to smb. bir kəs qarşısında məsuliyyət daşıyan / cavabdeh olan; to be ~ for smth. bir şeyə görə cavabdeh olmaq; 2. etibarlı, mötəbər; a very ~ tenant çox etibarlı icarədar

RESPONSIBILITY
REST