İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • ROAD

  road1 n yol; arterial ~ magistral, əsas / baş yol; a country ~ torpaq yol, kənd yolu; a high ~ böyük yol, şose; mountain ~ dağ yolu; to give smb

  Tam oxu »
 • ROAD-MAKER

  n yol çəkən

  Tam oxu »
 • ROADLESS

  adj yolsuz, yolu olmayan

  Tam oxu »
 • ROAM

  v səyahət etmək, gəzib dolaşmaq; veyllənmək, avara-avara gəzmək; to ~ about the forest meşədə gəzib dolaşmaq

  Tam oxu »
 • ROAMER

  n səyyah; sərsəri, sərgərdan

  Tam oxu »
 • ROAN

  roan1 n çal at roan2 adj çal; a ~ horse çal at

  Tam oxu »
 • ROAR

  roar1 n 1. nərilti, bağırtı, gurultu; böyürtü; the ~ of a lion şirin nəriltisi; the ~ of a crowd camaatın bağırtısı; the ~ of guns topların gurultusu;

  Tam oxu »
 • ROARER

  n d.d. qışqırıqçı, çığırqan (adam)

  Tam oxu »
 • ROARING

  adj 1. gurultulu, səs-küylü; ~ applause gurultulu alqış; 2. gurlayan; guruldayan; ~ thunder / guns guruldayan ildırım / toplar

  Tam oxu »
 • ROAST

  roast1 n qızartma, qızardılmış ət roast2 adj qızardılmış; qovrulmuş; ~ meat rostbif (qızardılmış mal əti) roast3 v 1

  Tam oxu »
 • ROASTER

  n 1. qızartmaq üçün aparat (əti, çolpanı və s.): 2. manqal, kürə

  Tam oxu »
 • ROASTING

  n kəskin tənqid / tənbeh / danlaq; to give a ~ kəskin tənqid / tənbeh etmək

  Tam oxu »
 • ROASTING-JACK

  n şiş

  Tam oxu »
 • ROB

  v (-bb-) 1. soymaq, qarət etmək, talamaq, çalıb-çapmaq; to ~ a bank bankı qarət etmək; to ~ a house ev soymaq / talamaq; to ~ a country ölkəni çalıb-ç

  Tam oxu »
 • ROBBER

  n soyğunçu, qarətçi, talançı, quldur

  Tam oxu »
 • ROBBERY

  n soyğunçuluq, talançılıq, quldurluq; daylight ~ günün günorta çağı quldurluq / talançılıq / soyğunçuluq

  Tam oxu »
 • ROBE

  robe1 n 1. xalat; 2. mantiya (plaş şəklində qolsuz, uzun üst geyimi); a royal ~ kral mantiyası; judges’ ~ hakimlərin mantiyası; an academic ~ professo

  Tam oxu »
 • ROBIN

  n 1. zool. birəbitdən quşu; 2. zool. qaratoyuq

  Tam oxu »
 • ROBOT

  n 1. robot, mexaniki adam; 2. mexaniki qurğu

  Tam oxu »
 • ROBOTIC

  adj robot, robot kimi hərəkət edən; ~ movements robot hərəkətləri

  Tam oxu »
 • ROBOTICS

  n robot texnologiyası

  Tam oxu »
 • ROBOTIZATION

  n robotlaşdırma

  Tam oxu »
 • ROBUST

  adj 1. sağlam, möhkəm, qüvvətli; ~ health möhkəm sağlamlıq; 2. çətin, ağır; ~ work çətin iş

  Tam oxu »
 • ROBUSTLY

  adv sağlam, möhkəm, bərk; güclü

  Tam oxu »
 • ROBUSTNESS

  n 1. sağlamlıq, möhkəmlik, bərklik; 2. çətinlik

  Tam oxu »
 • ROCK

  rock1 n I 1. qaya; as firm as a ~ qaya kimi bərk; 2. amer. daş, qənbər n II müasir səs-küylü musiqi n III yırğalama, yellətmə, yırğalanma rock2 v 1

  Tam oxu »
 • ROCK AND ROLL

  n = rock’n roll

  Tam oxu »
 • ROCKER

  n 1. yellənən / yırğalanan kreslo; 2. beşik

  Tam oxu »
 • ROCKET

  rocket1 n 1. fişəng; a distress ~ fəlakət fişəngi; 2. raket; an atomic ~ atom mühərrikli raket; a ballistic / cosmic ~ ballistik / kosmik raket; 3

  Tam oxu »
 • ROCKN ROLL

  n rok-n-rol (rəqs növü)

  Tam oxu »
 • ROCKY

  adj I qayalı, daşlı; ~ shore qayalı / daşlı sahil; ~ path daşlı cığır adj II laxlayan, tərpənən; ~ table laxlayan / tərpənən stol

  Tam oxu »
 • ROD

  n 1. çubuq; tənək; 2. şüvül; qamçı; 3. hərb. sünbə; 4. tilov, qarmaq

  Tam oxu »
 • RODE

  to ride felinin pt forması

  Tam oxu »
 • RODENT

  n zool. gəmirici

  Tam oxu »
 • ROGUE

  rogue1 n 1. fırıldaqçı, kələkbaz, hiyləgər, dələduz; 2. nadinc, şuluqçu, dəcəl; to play the ~ nadinclik / dəcəllik etmək rogue2 v kələkbazlıq / biclik

  Tam oxu »
 • ROGUERY

  n 1. fırıldaq, fırıldaqçılıq, kələk, kələkbazlıq; 2. nadinclik, dəcəllik, şuluqluq

  Tam oxu »
 • ROGUISH

  adj 1. kələkbaz, fırıldaqçı; 2. nadinc, dəcəl; a ~ child nadinc / dəcəl uşaq

  Tam oxu »
 • ROGUISHNESS

  n 1. kələkbazlıq, fırıldaqçılıq; 2. nadinclik, dəcəllik

  Tam oxu »
 • ROLE

  n fr. rol; to play the leading ~ baş / aparıcı rol oynamaq; to play the ~ of smb bir kəsin rolunu oynamaq

  Tam oxu »
 • ROLL

  roll1 n 1. rulon; a ~ of wall paper bir rulon divar kağızı; a ~ of carpet / cloth bir rulon xalça / parça; 2

  Tam oxu »
 • ROMAN

  Roman1 n 1. romalı; 2. d.d. katolik; 3. latın dili Roman2 adj 1. Roma; 2. latın, rum; the ~ alphabet latın əlifbası; ~ numerals rum rəqəmi

  Tam oxu »
 • ROMANCE

  Romance adj roman; ~ languages roman dilləri; ~ nations roman xalqları

  Tam oxu »
 • ROMANTIC

  romantic1 n romantik (xəyalpərəst) romantic2 adj romantik; xəyalpərəst; ~ youth / girl romantik gənc / qız

  Tam oxu »
 • ROMANTICISM

  n romantizm

  Tam oxu »
 • ROMANTICIST

  n romantik, romantizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • ROMP

  romp1 n 1. dəcəl, nadinc, şuluqçu; 2. səs-küylü oyun, səs-küy romp2 v 1. səs-küylə oynamaq (uşaqlar haq

  Tam oxu »
 • ROOF

  roof1 n (pl roofs) 1. dam, dam örtüyü; a leaking ~ daman / suburaxan dam örtüyü; 2. qübbə; tağtavarı; the ~ of heaven göy qübbəsi roof2 v örtmək; The

  Tam oxu »
 • ROOFING

  n dam; taxtapuş materialı; dam örtüyü üçün istifadə edilən material; ~ tiles / States dam kirəmiti / şiferi

  Tam oxu »
 • ROOFLESS

  adj 1. damsız, damı örtülməmiş; 2. evsiz, evsiz-eşiksiz, yurdsuz

  Tam oxu »
 • ROOM

  n 1. otaq; a dining ~ yemək / nahar otağı; a single ~ bir adamlıq otaq; double ~ iki adamlıq otaq; to do one’s ~ otağını yığışdırmaq; She has done her

  Tam oxu »