sənəd

İnformasiyanın mətn, səs yazma və təsvir formasında qeydə alınan, müəyyən zaman və məkan daxilində informasiyanın verilməsi və ya qorunması məqsədini daşıyan maddi obyekt

səllahiyyətli treyder
sənəd abidəsi

Digər lüğətlərdə