USTADNAMƏ

is. [ fars. ] Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında çox vaxt qoşma, bəzən də divani şəklində olub, məzmunca hikmətamiz, nəsihətamiz, fəlsəfi məzmunda şeir növlərindən biri (bir ənənə olaraq aşıqlar dastana ustadnamə ilə başlayırlar).
Elə ona görə mən də naşı şəhər balalarına yaxşı bir ustadnamə oxudum. S.Rəhimov.

USTADLIQ
USTALAŞMA

Digər lüğətlərdə