XƏBƏR ALMAQ

soruşmaq, bilmək istəmək.

XEYRİNİ-ŞƏRİNİ BİLMƏMƏK
XƏBƏR ÇIXMAMAQ